Định nghĩa về câu trong tiếng Anh – Tài liệu tiếng Anh

Bạn đang xem nội dung tài liệu Định nghĩa về câu trong tiếng Anh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Định nghĩa về câu trong tiếng Anh 
I/ Định nghĩa : Câu là một nhóm từ tạo thành nghĩa đầy đủ, và thường được kết 
thúc bởi dấu chấm (chấm than, hai chấm, hỏi chấm ...). Về kết cấu, câu có thể là 
một cụm từ. Nhóm từ này có chứa Chủ ngữ và động từ (S + V) 
Ví dụ: The little girl cried. 
The little boy looks very happy. 
Câu có thể chỉ gồm có một từ hoặc hai từ nhưng tạo thành nghĩa đầy đủ: 
Ví dụ: "Stop!" 
"Be careful!" 
"Hurry up!" 
"Thank you!" 
 "Let's go" 
II/ Các loại mẫu câu: 
Tiếng Anh có các loại câu cơ bản sau: 
1. Chủ ngữ +động từ (S + V) 
2. Chủ ngữ +động từ + tân ngữ (S + V + O) 
3. Chủ ngữ +động từ + bổ ngữ (complement) (S + V + C) 
4. Chủ ngữ +động từ + tân ngữ + tân ngữ (S + V + O +O) 
5. Chủ ngữ +động từ + tân ngữ + bổ ngữ (S + V + O + C) 
6. There + động từ + chủ ngữ (THERE + V) 
 III/ Sự hoà hợp của chủ từ và động từ: 
1. Chủ từ đơn và vị ngữ đơn: Trong câu luôn có 2 thành phần chủ yếu: Chủ ngữ và 
Vị ngữ. 
Ví dụ: The little girl cried loudly. 
The little boys look very happy. 
2. Sự hoà hợp của Chủ ngữ và động từ: Động từ luôn luôn phải hoà hợp với chủ 
ngữ về ngôi và về số (chia ngôi/thời - thì, đặc biệt là ngôi thứ 3 (ba) số ít): 
Ví dụ: One of them hates learning English. 
They like learning English. 
I like English. 
She likes English.. 
 Hai hoặc nhiều chủ từ đơn nối với nhau bằng liên từ "and" thì đi với động từ số 
nhiều. 
Ví dụ: He and I like learning English. 
Tom and John go swimming every morning. 
Các danh từ tập hợp có thể đi với động từ số ít hoặc số nhiều tuỳ theo ý chủ quan 
của người nói. 
Ví dụ: The police kisses his wife before going to work. 
The police are trying to catch the burglars. 
Danh từ số nhiều chỉ thời gian, khoảng cách, trọng lượng và chỉ sự đo lường nói 
chung thì đi với động từ số ít. 
Ví dụ: Ten kilos of rice is about 50,000 VND. 
Ten kilometers is not far for her to go. 
Danh từ tận cùng bằng –s nhưng có nghĩa số ít thường đi với động từ số ít. 
Ví dụ: The news he gave me is very useful. 
Physics is very important subject at my school. 
Các đại từ bất định thường chia theo động từ số ít. 
Ví dụ: Everyone; everything; everyone...... 
Những trường hợp đặc biệt. 
as well as 
together with 
or; either ... or 
nor; neither ... nor 
Ví dụ: He as well as she likes learning English. 
He as well as his wife works very hard. 
He together with his girlfriend likes French. 
They or John sends the boss a report every morning. 
Neither my shoes nor my hat suits my jeans. 
Neither my hat nor my shoes suit my jeans. 
IV/ Sự phân loại câu: Có thể phân các loại câu trong tiếng Anh như sau: 
Câu kể: (Statements) 
Loại câu kể có thể ở dạng Khẳng định và Phủ định. 
Ví dụ: The student is learning English, now. 
The boy is not learning English, now. 
Câu nghi vấn: (Questions): 
Câu hỏi có/không (Yes/No): là câu hỏi mà câu trả lời là có (Yes) hoặc không 
(No), đôi khi còn gọi là câu hỏi dạng một. 
Ví dụ: Is he a doctor? Yes, he is/ No, he isn’t. 
Does he like coffee? Yes, he does/ No, he doesn’t 
Câu hỏi phủ định (Negative questions) 
Ví dụ: Isn’t he a student at this university? 
 Doesn’t he like black coffee? 
Câu hỏi WH: là loại câu hỏi bắt đầu với các từ dùng để hỏi: what, why, where, 
when, how. who, whom, which .. 
Ví dụ: What is this? 
How are you? 
Which one is longer? 
Câu hỏi kể: Câu hỏi kể là loại câu hỏi mang hình thức của câu kể, lên giọng ở cuối 
câu: 
Ví dụ: You’ve got some money? 
You love her? 
 You don't eat rice? 
Câu hỏi đuôi: 
+ Nếu động từ trong câu kể là be, phần đuôi sẽ là: Be + not + chủ ngữ. 
Ví dụ: Tom is here, isn’t he? 
+ Nếu động từ trong câu kể là be + not, phần đuôi sẽ là: Be + chủ ngữ. 
Ví dụ: Tom isn’t here, is he? 
+ Nếu động từ trong câu kể là các động từ khác ở dạng khảng định, phần đuôi sẽ 
là: Do/does/did not + chủ ngữ 
Ví dụ: You like Laotian, don’t you? 
+ Nếu động từ trong câu kể là các động từ khác ở dạng phủ định, phần đuôi sẽ là: 
Do/does/did + chủ ngữ. 
Ví dụ: You don’t like Laotian, do you? 
+ Nếu câu kể bao gồm các trợ động từ, động từ khuyết thiếu ... ở dạng khẳng định, 
phần đuôi sẽ là: Trợ động từ + not + chủ ngữ. 
Ví dụ: You can speak English, can’t you? 
+ Nếu câu kể bao gồm các trợ động từ, động từ khuyết thiếu ... ở dạng phủ định, 
phần đuôi sẽ là: Trợ động từ + chủ ngữ. 
Ví dụ: You can’t speak English, can you? 
Tóm lại: câu "PHẢI KHÔNG"/ Câu hỏi đuôi (Tag Questions) 
Với Câu hỏi "phải không" ta phải nhớ các luật sau đây: 
1/ Thể tỉnh lược thường dược dung cho câu hỏi "phải không? - hỏi đuôi". 
Ví dụ: 
You love me, don't you? 
You don't love me, do you? 
2/ Nếu phần thứ nhất (chính) là thể phủ định, câu hỏi sẽ là khẳng định. 
Ví dụ: 
John doesn't learn English, does he? 
3/ Nếu phần thứ nhất (chính) là thể khẳng định câu hỏi sẽ là phủ định. 
Ví dụ: 
John learns English, doesn't he? 
4/ Nếu chủ từ của động từ ở phần thứ nhất (chính) là danh từ, ta phải dùng đại từ 
danh tự thay nó ở câu hỏi. 
Ví dụ: 
John learns English, doesn't he? 
Hoa met her last night, didn't she? 
Câu cảm thán: 
What + danh từ 
Ví dụ: 
What a clever boy he is! 
How + tính từ 
 Ví dụ: 
How clever the boy is! 
How + trạng từ + .. 
Ví dụ: 
How quickly he ran! 
Trạng từ như: here, there, in, out, away.. 
Câu cầu khiến: 
Câu mệnh lệnh. Để ra lệnh hay ép buộc ai đó làm gì! 
Ví dụ: 
Go out ! 
Get away! 
Do it now ! 
Câu yêu cầu. Để yêu cầu ai đó làm gì. 
Ví dụ: 
You must go now. 
Hurry up. 
Rate this post