Đất trồng cây hàng năm là gì?

Đất trồng cây hàng năm là loại đất gì ? Trình tự thủ tục triển khai quy đổi mục tiêu quyền sử dụng đất từ đất trồng cây hàng năm thành đất ở, đất thổ cư theo lao lý mới nhất năm 2019 .

Thông tin liên quan đến loại đất

Tôi chuẩn bị sẵn sàng mua mảnh đất, tuy nhiên trên giấy ghi nhận quyền sử dụng đất có ghi mục tiêu sử dụng đất là đất trồng cây hàng năm, thời hạn sử dụng đất đến năm 2047. Luật sư cho tôi hỏi đất trồng cây hàng năm là loại đất gì ? Tại sao lại có thời hạn sử dụng đất .

Luật Dương Gia tư vấn:

Căn cứ Thông tư 28/2004/TT-BTNMT có giải thích: “Đất trồng cây hàng năm là đất chuyên trồng các loại cây có thời gian sinh trưởng từ khi gieo trồng tới khi thu hoạch không quá một (01) năm kể cả đất sử dụng theo chế độ canh tác không thường xuyên, đất cỏ tự nhiên có cải tạo sử dụng vào mục đích chăn nuôi; bao gồm đất trồng lúa, đất cỏ dùng vào chăn nuôi, đất trồng cây hàng năm khác.”

Tuy nhiên, lúc bấy giờ Thông tư này đã hết hiệu lực thực thi hiện hành được sửa chữa thay thế bởi Thông tư 28/2014 / TT-BTNMT .Căn cứ Điều 9 Thông tư 28/2014 / TT-BTNMT pháp luật về chỉ tiêu thống kê, kiểm kê đất đai về loại đất“ Chỉ tiêu loại đất thống kê, kiểm kê được phân loại theo mục tiêu sử dụng đất và được phân loại từ khái quát đến chi tiết cụ thể theo lao lý như sau :1. Nhóm đất nông nghiệp, gồm có :a ) Đất sản xuất nông nghiệp gồm đất trồng cây hàng năm và đất trồng cây nhiều năm ;

Trong đất trồng cây hàng năm gồm các loại: Đất trồng lúa (gồm đất chuyên trồng lúa nước, đất trồng lúa nước còn lại và đất trồng lúa nương); đất trồng cây hàng năm khác (gồm đất bằng trồng cây hàng năm khác và đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác).”

Như vậy, đất trồng cây hàng năm gồm những loại đất trồng lúa gồm đất chuyên trồng lúa nước, đất trồng lúc nước còn lại và đất trồng lúa nương .

Bạn phải xem lại đất này là đất cho thuê hay đất được giao.

Nếu là đất được giao muốn chuyển nhượng ủy quyền phải xin phép cơ quan có thẩm quyền về yếu tố chuyển nhượng ủy quyền đất .Nếu là đất cho thuê, thì xem lại trong hợp đồng cho thuê đất có lao lý pháp luật bên thuê được quyền chuyển nhượng ủy quyền đất không ? Nếu không có lao lý này phải xin phép cơ quan đã cho thuê đất .

Đất trồng cây lâu năm là gì?

Đất trồng cây nhiều năm là gì ? Theo cách phân loại đất được pháp luật tại Điều 13. Luật Đất đai phát hành thì đất trồng cây nhiều năm là đất nông nghiệp. Được Nhà nước giao cho cá thể, hộ mái ấm gia đình, tổ chức triển khai trồng những cây nhiều năm để sản xuất .

Như vậy, trường hợp của bạn hoàn toàn có thể quy đổi mục tiêu sử dụng đất từ đất trồng cây hàng năm ( đất nông nghiệp ) sang đất ở ( đất phi nông nghiệp ) nếu mảnh đất đó tương thích với quy hoạch sử dụng đất chi tiết cụ thể hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết cụ thể hoặc quy hoạch thiết kế xây dựng đô thị hoặc quy hoạch thiết kế xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt .– Như vậy, để hoàn toàn có thể triển khai kiến thiết xây dựng nhà ở trên mảnh đất đó bạn cần phải thực thi những thủ tục theo Luật định thì mới tương thích với pháp luật của pháp lý .

Điều 69 Luật đất đai năm 2013 quy định về trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

“ 1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục tiêu sử dụng đất kèm theo Giấy ghi nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường tự nhiên .2. Cơ quan tài nguyên và môi trường tự nhiên có nghĩa vụ và trách nhiệm thẩm tra hồ sơ ; xác định thực địa, đánh giá và thẩm định nhu yếu chuyển mục tiêu sử dụng đất ; hướng dẫn người sử dụng đất thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính theo lao lý của pháp lý ; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định hành động được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất ; chỉ huy update, chỉnh lý cơ sở tài liệu đất đai, hồ sơ địa chính .Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để triển khai dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thì thực thi thủ tục chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất .3. Người sử dụng đất triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính theo pháp luật. ”- Thông tư 30/2014 / TT-BTNMT hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất Điều 6 pháp luật :“ 1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ so với trường hợp chuyển mục tiêu sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ; hồ sơ gồm :a ) Đơn xin chuyển mục tiêu sử dụng đất theo Mẫu số 01 phát hành kèm theo Thông tư này ;b ) Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất .2. Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định hành động được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất gồm :a ) Các sách vở lao lý tại Khoản 1 Điều này ;b ) Biên bản xác định thực địa ;c ) Bản sao bản thuyết minh dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư so với dự án Bất Động Sản không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, dự án Bất Động Sản không phải cấp giấy ghi nhận góp vốn đầu tư ; bản sao báo cáo giải trình kinh tế tài chính – kỹ thuật của tổ chức triển khai sử dụng đất so với trường hợp không phải lập dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu công trình ; văn bản thẩm định và đánh giá nhu yếu sử dụng đất ; thẩm định và đánh giá điều kiện kèm theo được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất pháp luật tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai và Điều 14 Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP đã lập khi cấp giấy ghi nhận góp vốn đầu tư hoặc đánh giá và thẩm định dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư hoặc xét duyệt dự án Bất Động Sản so với dự án Bất Động Sản phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, phải cấp giấy ghi nhận góp vốn đầu tư ;d ) Văn bản đánh giá và thẩm định nhu yếu sử dụng đất, đánh giá và thẩm định điều kiện kèm theo được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất pháp luật tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai và Điều 14 Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP so với dự án Bất Động Sản không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, không phải cấp giấy ghi nhận góp vốn đầu tư và trường hợp không phải lập dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình .Trường hợp hộ mái ấm gia đình, cá thể xin chuyển mục tiêu sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục tiêu thương mại, dịch vụ với diện tích quy hoạnh từ 0,5 héc ta trở lên thì phải bổ trợ văn bản chấp thuận đồng ý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo pháp luật tại Điểm a Khoản 2 Điều 59 của Luật Đất đai ;đ ) Trích lục map địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất ;e ) Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định hành động được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất theo Mẫu số 05 phát hành kèm theo Thông tư này. ”

Đất thổ cư là gì?

Đất thổ cư là đất được sử dụng để ở và nằm trong khu dân cư. Theo Thông tư 08/2007 / TT-BTNMT ngày 02/08/2007 pháp luật đất được sử dụng để ở là đất để thiết kế xây dựng nhà tại, những khu công trình ship hàng cho đời sống, đất vườn ao gắn liền với nhà ở trong cùng một thửa đất thuộc khu dân cư ( kể cả trường hợp vườn, ao gắn liền với nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau ) đều được công nhận là đất ở .Có mấy loại đất thổ cư ?Đất thổ cư gồm 2 loại : đất ở tại nông thôn ( mã ONT ) và đất ở tại đô thị ( mã ODT )

Có được xây dựng nhà ở trên đất trồng cây hằng năm hay không?

1 / Cơ sở pháp lý– Luật đất đai năm 2013 .

-Thông tư 30/2014/TT-BTNMT hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất;
2/ Có được xây dựng nhà ở trên đất trồng cây hằng năm hay không?.

– Theo Điều 57 Luật đất đai năm 2013 có pháp luật :“ 1. Các trường hợp chuyển mục tiêu sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gồm có :a ) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây nhiều năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy hải sản, đất làm muối ;b ) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy hải sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy hải sản dưới hình thức ao, hồ, đầm ;c ) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục tiêu khác trong nhóm đất nông nghiệp ;d ) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp ;đ ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất ;e ) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở ;g ) Chuyển đất thiết kế xây dựng khu công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục tiêu công cộng có mục tiêu kinh doanh thương mại, đất sản xuất, kinh doanh thương mại phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất kiến thiết xây dựng khu công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp .

2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật, chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.”

– Căn cứ thông tin bạn phân phối thì hoàn toàn có thể hiểu rằng bạn đang muốn quy đổi mảnh đất dùng để trồng cây hằng năm sang thành đất để kiến thiết xây dựng nhà ở hay hiểu theo nghĩa khác là chuyển mục tiêu sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp là đất ở. Dẫn chiếu pháp luật Điều 57 Luật đất đai nêu trên thì trường hợp chuyển mục tiêu sử dụng đất của bạn cần được cơ quan nhà nước có thẩm quyền được cho phép .

Chuyển đổi đất trồng cây lâu năm lên đất thổ cư ?

Mua bán đất trồng cây lâu năm

Hiện tại tôi có dự tính mua căn nhà ở tại xã Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai. Tôi đã đi xem 1 căn nhà và sổ hồng của căn nhà đó. Tuy nhiên có 1 yếu tố tôi không hiểu, rất mong nhận được sự tư vấn của quý Luật Sư :Trên sổ hồng có ghi số thửa đất, diện tích quy hoạnh đất nhưng mục tiêu sử dụng là : Đất trồng cây nhiều năm và hạn sử dụng chỉ đến 10/2019, trong khi đó mảng đất này đã được gia chủ thiết kế xây dựng nhà ở vào năm 2010, trong mục nhà ở đề là : Chưa ghi nhận quyền sở hữu và hiện tại định bán .Vậy theo quý Luật sư việc ghi hạn sử dụng và mục tiêu sử dụng là trồng cây nếu tôi mua căn nhà này liệu có xảy ra những yếu tố nào tương quan đến pháp lý ?Nếu chuyển mục tiêu sử dụng thành đất thổ cư thì ngân sách ở xã Phước Tân sẽ bao nhiêu ?Rất mong sớm nhận được tư vấn, giúp sức từ quý Luật sư .

Luật sư tư vấn bởi Công ty LUẬT DƯƠNG GIA:

Thứ nhất, về thời hạn sử dụng đất khi chuyển nhượng ủy quyền :Theo thông tin bạn cung ứng, đất mà bạn định mua hiện tại là đất trồng cây nhiều năm. Gia chủ thiết kế xây dựng nhà ở trên mảnh đất này nghĩa là đã chuyển mục tiêu sử dụng đất mà chưa được phép của những cơ quan chức năng theo lao lý của pháp lý ( trong sổ đỏ chính chủ ghi rõ chưa ghi nhận quyền sở hữu ) .Nếu bạn nhận chuyển nhượng ủy quyền nhà đất nêu trên, thời hạn sử dụng đất sẽ được tính là thời hạn sử dụng đất còn lại của thời hạn sử dụng đất trước khi nhận chuyển quyền sử dụng đất theo Điều 128 Luật đất đai 2013 về thời hạn sử dụng đất khi nhận chuyển quyền sử dụng đất .“ 1. Thời hạn sử dụng đất khi nhận chuyển quyền sử dụng đất so với loại đất có pháp luật thời hạn là thời hạn sử dụng đất còn lại của thời hạn sử dụng đất trước khi nhận chuyển quyền sử dụng đất ” .Vì vậy, đến năm 2017, khi hết thời hạn sử dụng đất, người sử dụng đất ( bạn ) nếu muốn sử dụng tiếp phải xin gia hạn .Thứ hai, về việc chuyển mục tiêu sử dụng đất :Việc sử dụng đất của chủ sở hữu hiện tại là sai mục tiêu vì thế sẽ phải đương đầu với những giải pháp giải quyết và xử lý của nhà nước. Điều 128 Luật ĐĐ 2013 lao lý :“ quản trị Ủy ban nhân dân cấp xã có nghĩa vụ và trách nhiệm phát hiện, ngăn ngừa và giải quyết và xử lý kịp thời việc chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục tiêu sử dụng đất trái phép ; phát hiện, vận dụng giải pháp ngăn ngừa và giải quyết và xử lý kịp thời việc thiết kế xây dựng những khu công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục tiêu ở địa phương và buộc người có hành vi vi phạm Phục hồi lại thực trạng của đất trước khi vi phạm. ”Vì vậy, để bảo vệ cho việc sử dụng mảnh đất vĩnh viễn và bảo đảm an toàn khi mục tiêu của bạn là sử dụng đất làm nhà tại, thì bạn cần nhu yếu chủ sử dụng đất hiện tại triển khai việc chuyển mục tiêu sử dụng từ đất trồng cây lau năm sang đất thổ cư. Sau đó mới làm thủ tục chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất .giá thành quy đổi mục tiêu sử dụng đất được lao lý tại Điều 109 Luật ĐĐ 2013 về nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi chuyển mục tiêu sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất :“ 1. Khi chuyển mục tiêu sử dụng đất pháp luật tại những điểm d, đ, e và g khoản 1 Điều 57 của Luật này thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo pháp luật sau đây :a ) Nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trả một lần cho cả thời hạn thuê bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của loại đất sau khi chuyển mục tiêu sử dụng đất và tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của loại đất trước khi chuyển mục tiêu sử dụng đất ;b ) Nộp tiền thuê đất hàng năm theo loại đất sau khi chuyển mục tiêu sử dụng đất. 2. Khi được gia hạn sử dụng đất mà người sử dụng đất thuộc đối tượng người tiêu dùng phải trả tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì phải triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính so với thời hạn được gia hạn. ”Theo đó, ngân sách quy đổi mục tiêu sử dụng từ đất trồng cây nhiều năm thành đất ở, bạn tìm hiểu thêm Quyết định 44/2013 / Q. Đ – Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Tỉnh Bình Dương về bảng giá những loại đất năm trước. 2. Đất trồng cây nhiều năm và đất nông nghiệp khác ( Huyện Bến Cát ) :

Vị trí 1 khu vực 1 ( nghìn đồng ) / mét vuông ) 150 khu vực 2 130Vị trí 2 khu vực 1 = = 130 khu vực 2 100Vị trí 3 khu vực 1 = = 110 khu vực 2 90Vị trí 4 khu vực 1 = = 80 khu vực 2 80

Cách tính tiền sử dụng đất theo Điều 108 – Luật Đất Đai 2013 .

Đất trồng cây hàng năm và lâu năm khác nhau thế nào?

1. Về sự khác nhau giữa tên gọi đất trồng cây hằng năm khác và đất trồng cây nhiều năm :Theo thông tư số 28/2004 / TT-BTNMT ngày 1-11-2004 của Bộ Tài nguyên – môi trường tự nhiên, lý giải tên gọi những loại đất như sau :+ Đất trồng cây hằ ̀ ng năm khác là đất chuyên trồng những loại cây có thời hạn sinh trưởng từ khi gieo trồng tới khi thu hoạch không quá một ( 1 ) năm, hầu hết để trồng màu, hoa, cây thuốc, mía, đay, gai, cói, sả, dâu tằm, cỏ không dùng trong chăn nuôi .+ Đất trồng cây nhiều năm là đất trồng những loại cây có thời hạn sinh trưởng trên một năm, từ khi gieo trồng tới khi thu hoạch, kể cả cây có thời hạn sinh trưởng như cây hằ ̀ ng năm, nhưng cho thu hoạch trong nhiều năm như cây thanh long dứa, nho …Như vậy sự khác nhau giữa đất trồng cây hằng năm khác và đất trồng cây nhiều năm khác nhau ở chỗ so với đất trồng cây hằ ̀ ng năm khác thì trồng những loại cây có thời hạn sinh trưởng không quá một năm, so với đất trồng cây nhiều năm thì trồng những loại cây có thời hạn sinh trưởng từ trên một năm trở lên .Do đó sự khác nhau giữa hai loại đất trên địa thế căn cứ trên thời hạn sinh trưởng của cây chứ không địa thế căn cứ theo thời hạn sử dụng đất ngắn hay dài như thư ông đã trình diễn .2. Đất màu, đất vườn :Theo Luật đất đai năm 2003, không phân loại đất là đất màu hay đất vườn. Do đó không có một định nghĩa có tính pháp lý cho hai ( 02 ) khái niệm trên. Nhưng theo Từ điển tiếng Việt, hoàn toàn có thể hiểu đất màu, đất vườn như sau :+ Đất màu là đất ở vùng khô chuyên trồng những loại cây hoa màu như khoai, lạc, đậu thay vì cây lúa .+ Đất vườn là đất để trồng cây cối, rau cỏ .3. Đất nông nghiệp :Căn cứ khoản 1 điều 13 Luật đất đai 2003 và theo hướng dẫn tại thông tư số 28/2004 / TT-BTNMT ngày 1-11-2004 của Bộ Tài nguyên – thiên nhiên và môi trường, đất nông nghiệp gồm có những loại đất như sau :a. Đất trồng cây hằ ̀ ng năm gồm đất trồng lúa, đồng cỏ dùng cho chăn nuôi, đất trồng cây hằ ̀ ng năm khác .b. Đất trồng cây nhiều năm .c. Đất rừng sản xuất gồm đất có rừng tự nhiên sản xuất, đất có rừng trồng sản xuất, đất khoanh nuôi hồi sinh rừng sản xuất, đất trồng rừng sản xuất .d. Đất rừng phòng hộ gồm đất có rừng tự nhiên phòng hộ, đất có rừng trồng phòng hộ, đất khoanh nuôi phục sinh rừng phòng hộ, đất trồng rừng phòng hộ .e. Đất rừng đặc dụng gồm đất có rừng tự nhiên đặc dụng, đất có rừng trồng đặc dụng, đất khoanh nuôi phục sinh rừng đặc dụng, đất trồng rừng đặc dụng .f. Đất nuôi trồng thủy hải sản gồm đất nuôi trồng thủy hải sản nước lợ, mặn và đất chuyên nuôi trồng thủy hải sản nước ngọt .g. Đất làm muối là ruộng muối để sử dụng vào mục tiêu sản xuất muối .h. Đất nông nghiệp khác theo pháp luật của nhà nước .

Đất trồng cây hàng năm là gì?

Có được thiết kế xây dựng nhà ở trên đất trồng cây hằng năm hay không ?

Theo đúng pháp lý là không, phải xin lên đất thổ cư

Có quy đổi đất trồng cây nhiều năm lên đất thổ cư ?

Được, vui mắt xem cụ thể

Đất trồng cây nhiều năm là gì ?

Theo cách phân loại đất được pháp luật tại Điều 13. Luật Đất đai phát hành thì đất trồng cây nhiều năm là đất nông nghiệp. Được Nhà nước giao cho cá thể, hộ mái ấm gia đình, tổ chức triển khai trồng những cây nhiều năm để sản xuất .

Rate this post