châm ngôn trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Kinh Thánh cảnh giác: “[Dù kẻ phỉnh gạt] nói ngọt-nhạt, thì chớ tin”.—Châmngôn 26:24, 25.

“Although [the deceptive talker] makes his voice gracious,” the Bible warns, “do not believe in him.” —Proverbs 26:24, 25.

jw2019

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | CHÂMNGÔN 1-6

TREASURES FROM GOD’S WORD | PROVERBS 1-6

jw2019

“Kẻ ngu-dốt tin hết mọi lời; nhưng người khôn-khéo xem-xét các bước mình”.—CHÂMNGÔN 14:15.

“Anyone inexperienced puts faith in every word, but the shrewd one considers his steps.” —PROVERBS 14:15.

jw2019

□ Những anh chị thành thục từng sống ở nước ngoài đã khuyên mình thế nào?—Châm ngôn 1:5.

□ What advice have I received from mature people who have lived abroad? —Proverbs 1:5.

jw2019

Châmngôn 23:22 nói: “Chớ khinh-bỉ mẹ con khi người trở nên già-yếu”.

“ Do not despise your mother just because she has grown old, ” says Proverbs 23 : 22 .

jw2019

6 Châmngôn 22:6 nói: “Hãy dạy cho trẻ-thơ con đường nó phải theo”.

6 Proverbs 22:6 says: “Train up a boy according to the way for him.”

jw2019

Quả thật việc phạm tội đã đem lại sự sỉ nhục (Châmngôn 6:32).

Truly, wrongdoing brings reproach. —Proverbs 6:32.

jw2019

Bạn có thể áp dụng Châmngôn 22:7 vào công việc kinh doanh như thế nào?

How would you apply Proverbs 22:7 to business ventures?

jw2019

Không ai sẽ nhớ đến chúng nữa (Ê-sai 66:24; Châmngôn 10:7).

Memory of them is as rotten. —Isaiah 66:24; Proverbs 10:7.

jw2019

(Châmngôn 14:23) Chắc chắn, nguyên tắc này cũng đúng trong lĩnh vực thiêng liêng.

(Proverbs 14:23) This principle certainly applies to our spiritual endeavors.

jw2019

4 Nơi Châm ngôn 4:23, từ “lòng” nói đến “người bề trong”.

4 At Proverbs 4:23, the term “heart” is used to refer to “the inner person” or “secret self.”

jw2019

Nhưng trên hết, Chúa Giê-su “vui-thích” nơi loài người.—Châmngôn 8:31.

(Colossians 1:15, 16) Out of it all, though, Jesus became “especially fond of” humankind. —Proverbs 8:31.

jw2019

● “Chớ lập mưu hại kẻ lân-cận con, vì người ăn-ở bình-yên bên con”.—Châmngôn 3:29.

● “Do not fabricate against your fellowman anything bad, when he is dwelling in a sense of security with you.” —Proverbs 3:29.

jw2019

❑ Cô ấy có hay tranh cãi không?—Châmngôn 21:19.

▪ Is she contentious? —Proverbs 21:19.

jw2019

Sự công bình của Ngài bảo đảm cho điều này!—Châmngôn 2:7, 8.

His justice guarantees this! —Proverbs 2:7, 8.

jw2019

(Châmngôn 24:10) Sự nản lòng là một vũ khí mà Sa-tan đã dùng hữu hiệu.

(Proverbs 24:10) Discouragement is a weapon that Satan has used effectively.

jw2019

Sách Châmngôn được viết ra cho ai?

For whom was Proverbs written?

jw2019

Châmngôn 13:22 nói: “Người lành lưu-truyền gia-sản cho con-cháu mình”.

Proverbs 13:22 says: “One who is good will leave an inheritance to sons of sons.”

jw2019

Kinh Thánh nói: “Thiếu bàn luận các chương trình thường bị hỏng” (Châmngôn 15:22, Đặng Ngọc Báu).

(Proverbs 15:22) Confidential talk eventually helped Andrew and Riley to trust each other.

jw2019

(Châmngôn 12:18) Để con cái thoải mái tâm sự, cha mẹ phải tập lắng nghe.

(Proverbs 12:18) To encourage children to open up, wise parents endeavor to be good listeners.

jw2019

Ngài ban các trưởng lão để giúp chúng ta hàn gắn mối quan hệ với ngài.—Châm ngôn 15:32.

(Ephesians 4:8, 12; James 5:14, 15) He has provided the elders to help us repair our relationship with him. —Proverbs 15:32.

jw2019

Tôi hiểu rõ việc tuyệt đối tin cậy nơi Đức Giê-hô-va là khôn ngoan.—Châmngôn 3:5.

I realized the wisdom of putting my implicit trust in Jehovah. —Proverbs 3:5.

jw2019

Châmngôn 17:27 khuyên: “Người có tánh ôn-hàn là một người thông-sáng”.

Proverbs 17:27 counsels: “A man of discernment is cool of spirit.”

jw2019

(Châmngôn 2:21, 22) Thật là một lời khích lệ tốt để gieo sự công bình!

(Proverbs 2:21, 22) What a fine exhortation to sow righteousness!

jw2019

Nhờ đó, bạn sẽ làm Đức Giê-hô-va vui lòng.—Châm ngôn 27:11.

By doing so, you will make Jehovah’s heart rejoice. —Proverbs 27:11.

jw2019

Rate this post