chẩn đoán trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Cô kết nối với chẩn đoán, không phải với cô ta.

You connected with a diagnosis, not with her.

OpenSubtitles2018. v3

Elizabeth Gates được chẩn đoán với một khối u não khó trị vào tháng Tư năm ngoái.

Elizabeth Gates was diagnosed with an inoperable brain tumor last April.

OpenSubtitles2018. v3

Em trai của Lee, Robby, trước đó được chẩn đoán mang bệnh này.

Lee’s younger brother, Robby, was previously diagnosed with this condition.

WikiMatrix

Đáng buồn là năm 2004, anh John được chẩn đoán là bị ung thư.

Sadly, in 2004, John was diagnosed with cancer.

jw2019

Khi các vấn đề kéo dài hơn một tháng, người bệnh sẽ được chẩn đoán mắc PTSD.

When problems last more than a month, PTSD is often diagnosed.

ted2019

Chẩn đoán sớm như vậy cho các bác sĩ dẫn quan trọng trong điều trị.

Such early detection may give physicians a significant lead time in treatment .

WikiMatrix

Chị được chẩn đoán có khối u xơ to bằng quả bưởi.

She was diagnosed with a grapefruit-sized fibroid.

ted2019

Buồn thay, mẹ của Aroldo được chẩn đoán mắc bệnh ung thư.

Sadly, Aroldo’s mother was diagnosed with cancer.

LDS

Hầu hết đơn hàng là iôt 131 và phôtpho 32 dùng trong chẩn đoán và điều trị ung thư.

Most of the orders were for iodine-131 and phosphorus-32, which were used in the diagnosis and treatment of cancer.

WikiMatrix

Bà ấy… đã chẩn đoán em bị tâm thần phân liệt.

She… she diagnosed me as schizoaffective.

OpenSubtitles2018. v3

Chẩn đoán

Diagnostics

support.google

Điều này giúp cho việc chẩn đoán viêm màng phổi dễ dàng .

This makes it easy to diagnose pleurisy .

EVBNews

Rachel vừa được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu.

Rachel’s been diagnosed with leukemia.

OpenSubtitles2018. v3

Paul đã khóc vào ngày nghe chẩn đoán.

He cried on the day he was diagnosed.

Literature

Chẩn đoán mang tính nghệ thuật nhiều hơn là khoa học.

Diagnostics is more of an art than a science.

OpenSubtitles2018. v3

Cũng như ý nghĩa chẩn đoán, chúng rất quan trọng trong việc kiểm soát dịch bệnh.

As well as their diagnostic significance they are important in the control of outbreaks.

WikiMatrix

Không có chẩn đoán nào và không thuyên giảm.

No diagnosis and no relief.

OpenSubtitles2018. v3

Tháng 8 năm 2008, Kawakami được chẩn đoán mắc bệnh ung thư buồng trứng, cần thiết phẫu thuật.

In August 2008, Kawakami was diagnosed with ovarian cancer, which required surgery.

WikiMatrix

Đó là lý do cần thiết phải gọi điện cho bác sĩ để nhờ chẩn đoán .

That ‘s why it ‘s important that you call your doctor to help make a diagnosis .

EVBNews

Trực tiếp: Ca bệnh lao hiểm nghèo nhất là ca không được chẩn đoán.

Directly: The most dangerous TB case is the undiagnosed case.

jw2019

Tôi xin lỗi vì đã rút lui không chẩn đoán.

I’m sorry I backed out of the differential.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng ta có thể chẩn đoán phân biệt trong năm phút nữa.

We can continue this differential in five minutes.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi có 15 tài liệu chẩn đoán ung thư nói rằng các vị đã sai.

I have 15 documented cancer diagnoses that say you’re wrong.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng chẩn đoán sớm là chìa khóa cho chúng ta.

But early diagnosis is a key for us.

ted2019

Ông mới được chẩn đoán bị ung thư tuyến tụy 3 tháng trước đó.

He had been diagnosed with cancer three weeks prior.

WikiMatrix

Rate this post