Sự điện li là gì? Định nghĩa, khái niệm

Sự điện li là gì?

Tương tự: Quá trình điện li,Điện li,Chất điện li
Tương tự : Quá trình điện li, Điện li, Chất điện li

Sự điện li là quá trình phân li các chất trong nước ra ion. Những chất khi tan trong nước phân li ra ion được gọi là chất điện li.

Các dung dịch axit, bazơ, muối dẫn điện được do trong dung dịch của chúng có những tiểu phân mang điện tích hoạt động tự do, gọi là những ion. Ion gồm có ion âm hay còn gọi là anion, mang điện tích âm ( – ) và ion dương ( cation ) mang điện tích ( + ) .

Chất điện li gồm có: axit, bazơ và muối.

Cơ chế của quá trình điện li

Cơ chế của quá trình điện li

Ta xét quy trình tương tác giữa phân tử nước và phân tử những chất điện li dẫn đến sự phân li của những chất này trong nước .
Phân tử H2O là phân tử có cực, link O – H trong H2O là link cộng hóa trị phân cực, cặp e dùng chung lệch về phía oxi, nên ở oxi có dư điện tích âm, còn ở hidro có dư điện tích dương .
Khi hòa tan chất điện li vào nước, chất điện li hoàn toàn có thể là hợp chất ion ( VD : NaCl … ) hoặc hợp chất cộng hóa trị có cực, sẽ xảy ra sự tương tác giữa những phân tử nước với những phân tử chất điện li, phần mang điện tích âm ( anion ) của phân tử chất điện li sẽ hút phần mang điện tích dương của phân tử nước và ngược lại, phần mang điện tích dương ( cation ) sẽ hút phần mang điện tích âm của phân tử H2O. Quá trình tương tác này tích hợp với sự hoạt động không ngừng của những phân tử nước đẫn đến sự điện li những phân tử chất này ra thành những ion mang điện tích ( + ) và ( – ) trong nước .
Các hợp chất ancol etylic, glixerol … không phải là chất điện li do trong phân tử có link phân cực nhưng rất yếu, nên dưới công dụng của những phân tử nước chúng không hề phân li ra ion được .

Biểu diễn sự điện li

  • Quá trình điện li của các chất điện li được biểu diễn bằng các phương trình điện li:

NaCl → Na + + Cl −
HCl → H + + Cl −
CH3COOH ⇌ H + + CH3COO −

Độ điện li là gì?

Trong quy trình khám phá chất điện mạnh là gì, chất điện li yếu là gì, trước hết ta cần khám phá độ điện li là gì .

  • Độ điện li α ( alpha ) của chất điện li là tỉ số giữa số phân tử phân li ra ion ( n ) và tổng số phân tử hòa tan ( no )
  • Độ điện li của những chất điện li khác nhau nằm trong khoảng chừng 0 < α ≤ 1. Đối với những chất không điện li, α = 0 .
  • Độ điện li được thường được màn biểu diễn dưới dạng Xác Suất .
  • Độ điện li nhờ vào vào nhiệt độ, nồng độ dung dịch, thực chất của chất tan và dung môi .

Kiến thức về chất điện li mạnh

Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, những phân tử hòa tan đều phân li ra ion .
Chất điện li mạnh có α = 1
Chất điện li mạnh gồm có : những axit mạnh HCl, HNO3, H2SO4 …, những bazơ mạnh như NaOH, KOH, Ba ( OH ) 2, Ca ( OH ) 2 … và hầu hết những muối .
Phương trình điện li của chất điện li mạnh : dùng dấu mũi tên 1 chiều chỉ chiều của quy trình điện li
H2SO4 → 2H + + S

Các chất điện li mạnh thường gặp

Xét phản ứng
KNO3 → K + + NO − 3

HBr→H++Br−

Đối với những chất điện li mạnh, khi tham gia phản ứng, thực chất của phản ứng trao đổi hay phản ứng thế sẽ là sự tạo thành những loại sản phẩm từ những ion điện li được .

Ví dụ 1:

H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2HC l
Phương trình ion rất đầy đủ :
2H + + SO2 − 4 + Ba2 + + 2C l − → BaSO4 + 2H + + 2C l −
Phương trình ion thu gọn :
SO2 − 4 + Ba2 + → BaSO4
Như vậy trong phản ứng, H2SO4, BaCl2, HCl là những chất điện li mạnh. Chúng lần lượt phân li thành những ion. Cuối cùng, thực chất của phản ứng chỉ là sự tích hợp của ion Ba2 + và ion SO2 − 4 tạo thành kết tủa BaSO4 .

Ví dụ 2:

AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3
Phương trình ion không thiếu :
Ag + + NO − 3 + H + + Cl − → AgCl + H + + NO −
Phương trình ion thu gọn :
Ag + + Cl − → AgCl
Trong phản ứng, AgNO3, HCl, HNO3 là những chất điện li mạnh. Chúng lần lượt phân li thành những ion. Cuối cùng, thực chất của phản ứng chỉ là sự phối hợp của ion Ag + và ion Cl − tạo thành kết tủa AgCl .

Ví dụ 3:

HCl + NaOH → NaCl + H2O
Phương trình ion khá đầy đủ :

H++Cl−+Na++OH−→Na++Cl−+H2O

Phương trình ion thu gọn :
H + + OH − → H2O
Trong phản ứng HCl, NaOH và NaCl là những chất điện li mạnh. Chúng lần lượt phân li thành những ion. Cuối cùng, thực chất của phản ứng chỉ là sự tích hợp của ion H + và ion OH − tạo thành H2O .
Người đăng: hoy

Time: 2020-09-22 09:32:48

Rate this post