chạy thận in English – Vietnamese-English Dictionary | Glosbe

Tôi đang chạy thận

I’m on dialysis.

OpenSubtitles2018. v3

Dì tôi cũng chạy thận

My aunt is on dialysis.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi sẽ tăng gấp đôi liều và cho nó chạy thận.

I’m doubling the meds and starting him on dialysis.

OpenSubtitles2018. v3

Cameron đã cho chạy thận, bây giờ thì tạm ổn định rồi.

Cameron’s got him on dialysis, and he’s stable for the moment.

OpenSubtitles2018. v3

Cho đi chạy thận chưa?

Got him on dialysis?

OpenSubtitles2018. v3

Bạn muốn chạy thận nhân tạo tại phòng khám hay tại nhà?

Do you want to do dialysis in a clinic or at home?

ted2019

Một tuần chạy thận thì thận của cô sẽ ổn thôi.

A week of temporary dialysis, your kidneys will be okay.

OpenSubtitles2018. v3

Có lẽ là không thực tế. Tôi vừa cho cậu ta chạy thận.

It may be academic, I just started him on dialysis.

OpenSubtitles2018. v3

“Con tôi vẫn được đi học còn tôi thì được hỗ trợ chạy thận nhân tạo hàng năm.”

“My children can still go to school while I am hospitalized for kidney dialysis.”

worldbank.org

Vâng, Chạy thận

Yes, dialysis.

OpenSubtitles2018. v3

chạy thận.

And dialysis.

OpenSubtitles2018. v3

Máy chạy thận nhân tạo Baxter.

It’s a Baxter hemodialysis machine.

OpenSubtitles2018. v3

Chị thấy đấy, tôi sắp phải đi chạy thận nếu trễ, tôi sẽ cảm thấy đau

You see, I have my dialysis appointment, and if I’m late, I start to get a little weak.

OpenSubtitles2018. v3

Chạy thận nhân tạo có thể được sử dụng ở những người không đáp ứng với các phương pháp điều trị khác.

Hemodialysis may be used in those who do not respond to other treatments .

WikiMatrix

Khi sử dụng 2HRZ/4HR ở những bệnh nhân chạy thận nhân tạo, nên uống thuốc hàng ngày trong giai đoạn tấn công ban đầu.

When using 2HRZ/4HR in patients on dialysis, the drugs should be given daily during the initial high-intensity phase.

WikiMatrix

Trong giai đoạn duy trì, các thuốc nên được đưa ra vào cuối mỗi lần chạy thận nhân tạo và không cần dùng liều vào những ngày không chạy thận nhân tạo.

In the continuation phase, the drugs should be given at the end of each haemodialysis session and no dose should be taken on non-dialysis days.

WikiMatrix

Không cần biết bạn chạy nhanh hay chậm, chỉ cần chạy cẩn thận.

Whether you drive fast or slow, drive carefully .

Tatoeba-2020. 08

So với chạy thận nhân tạo, PD cho phép di chuyển bệnh nhân lớn hơn, ít gây ra các triệu chứng do tính liên tục của nó, và các hợp chất phosphate được loại bỏ tốt hơn, nhưng loại bỏ albumin lớn đòi hỏi phải theo dõi liên tục tình trạng dinh dưỡng .

Compared to hemodialysis, PD allows greater patient mobility, produces fewer swings in symptoms due to its continuous nature, and phosphate compounds are better removed, but large amounts of albumin are removed which requires constant monitoring of nutritional status .

WikiMatrix

Mới biết chạy nên cẩn thận đấy.

You have to be careful when riding a bike after taking it though

OpenSubtitles2018. v3

Chạy xe cẩn thận đi.

Watch your speed, sir.

OpenSubtitles2018. v3

Cẩn thận đừng chạy ngược chiều khi lưu thông trên đường một chiều.

Be careful not to drive the wrong way on a one-way street .

Tatoeba-2020. 08

Một tài xế cẩn thận sẽ chạy chậm lại và xem xét lưu lượng xe để biết phải làm gì.

A wise driver will slow down and evaluate the flow of traffic before proceeding.

jw2019

Cẩn thận… nó sẽ chạy khỏi cậu đó.

Be careful, it’ll run away from you.

OpenSubtitles2018. v3

Một người chạy đua đường trường cẩn thận quan tâm đến việc ăn uống thì dễ dàng chịu đựng được cuộc chạy đua đầy mệt nhọc.

(Hebrews 6:1) A marathon runner who pays close attention to his diet is better able to endure the long, grueling race.

jw2019

Rate this post