Bài 3: Công tác tổ chức cơ sở đảng (tiếp theo và hết)

Ban Chấp hành Trung ương đã chấp thuận đồng ý chủ trương thử nghiệm hoạt động và sinh hoạt trực tuyến ở 1 số ít đảng bộ, chi bộ đặc trưng hoặc trong thực trạng đặc biệt quan trọng .

V. Về tổ chức cơ sở đảng

1. Sinh hoạt định kỳ của đảng bộ cơ sở, chi bộ ( Mục 20 )

Để phù hợp với tình hình thực tế của các chi bộ đông đảng viên, tính chất đặc thù, địa bàn hoạt động rộng và điều kiện phòng, chống dịch bệnh… Ban Chấp hành Trung ương đã đồng ý chủ trương thí điểm sinh hoạt trực tuyến ở một số đảng bộ, chi bộ đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt, cụ thể như sau: “Việc thí điểm sinh hoạt trực tuyến ở một số đảng bộ, chi bộ đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt theo hướng dẫn của Ban Bí thư” (Điểm 20.4).

2. Đảng ủy cơ sở được ủy quyền quyết định hành động kết nạp và khai trừ đảng viên ( Mục 21 )
Nhằm pháp luật rõ hơn điều kiện kèm theo đảng ủy cơ sở được ủy quyền quyết định hành động kết nạp đảng viên, thi hành kỷ luật khai trừ đảng viên và tương thích với pháp luật về xếp loại tổ chức triển khai đảng, đảng viên theo Quy định số 132 – QĐ / TW, ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị, Quy định số 24 – QĐ / TW đã sửa đổi cụm từ “ công nhận đạt tiêu chuẩn đảng bộ trong sáng, vững mạnh ” thành “ xếp loại triển khai xong tốt trách nhiệm 3 năm liên tục trở lên ” ( tại Khoản 21.1 ) và diễn đạt lại là : “ Các đảng bộ cơ sở ở những cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị chức năng sự nghiệp, lực lượng vũ trang có trên 100 đảng viên và được xếp loại hoàn thành xong tốt trách nhiệm 3 năm liên tục trở lên hoàn toàn có thể được cấp ủy cấp trên trực tiếp xem xét, ra quyết định hành động chuyển nhượng ủy quyền cho đảng ủy cơ sở quyền quyết định hành động kết nạp đảng viên, thi hành kỷ luật khai trừ đảng viên ” .
3. Việc bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ ( kể cả chi bộ cơ sở ) ( Mục 22 )
Nhằm lao lý đơn cử hơn việc bầu bí thư, phó bí thư ở những chi bộ có dưới 9 đảng viên, Quy định mới đã bổ trợ cụm từ “ chính thức ” vào Khoản 22.1 và diễn đạt lại là : “ Chi bộ có 9 đảng viên chính thức trở lên bầu chi ủy ; chi bộ đông đảng viên bầu không quá 7 chi ủy viên. Chi bộ trực tiếp bầu chi ủy trước, sau đó bầu bí thư, bầu một phó bí thư trong số chi ủy viên. Chi bộ có dưới 9 đảng viên chính thức bầu bí thư, nếu cần bầu một phó bí thư ” .

Bài 3: Công tác tổ chức cơ sở đảng (tiếp theo và hết)
Sáng 5-7-2021, Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Ảnh minh họa: TTXVN

VI. Về tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân

Về nội dung này, Quy định mới cơ bản giữ như Quy định 29 – QĐ / TW trước kia ; đồng thời, có bổ trợ, sửa đổi một số ít nội dung như sau :
1. Về tổ chức triển khai đảng bộ đội biên phòng tỉnh, thành phố ( Mục 23 )
Nhằm giao quyền dữ thế chủ động cho cấp ủy địa phương trong việc phân công phó bí thư cấp ủy cấp tỉnh đảm nhiệm cấp ủy bộ đội biên phòng, Quy định mới đã sửa đổi cụm từ “ chiến sỹ phó bí thư là quản trị ủy ban nhân dân ” thành “ một chiến sỹ phó bí thư ” ( tại Tiết c Điểm 23.3.2 ) và diễn đạt lại là : “ Cấp ủy tỉnh, thành phố thường trực Trung ương phân công một chiến sỹ phó bí thư đảm nhiệm cấp ủy bộ đội biên phòng ” .
2. Về cơ quan đảm nhiệm công tác làm việc đảng, công tác làm việc chính trị và công tác làm việc quần chúng trong Công an nhân dân ( Mục 24 )
Điều lệ Đảng pháp luật cơ quan chính trị trong Công an nhân dân là Tổng cục thiết kế xây dựng lực lượng, tuy nhiên Bộ Chính trị khóa XII đã phát hành nghị quyết về tổ chức triển khai lại những đơn vị chức năng thường trực Bộ Công an và công an những địa phương, do vậy, Quy định mới đã bổ trợ, sửa đổi 1 số ít nội dung để pháp luật rõ hơn trách nhiệm tham mưu thực thi công tác làm việc đảng, công tác làm việc chính trị và công tác làm việc quần chúng trong Công an nhân dân, thống nhất tên gọi mới của cơ quan này tại Khoản 24.2 như sau :
“ 24.2 – ( Khoản 3, Khoản 4 ) : Cơ quan đảm nhiệm công tác làm việc đảng, công tác làm việc chính trị và công tác làm việc quần chúng trong Công an nhân dân .
24.2.1 – Cơ quan đảm nhiệm công tác làm việc đảng, công tác làm việc chính trị và công tác làm việc quần chúng thuộc Bộ Công an hoạt động giải trí dưới sự chỉ huy của Đảng ủy Công an Trung ương, tham mưu triển khai công tác làm việc đảng, công tác làm việc chính trị và công tác làm việc quần chúng trong Đảng bộ Công an Trung ương ; tham mưu, giúp Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với cấp ủy địa phương chỉ huy công tác làm việc đảng, công tác làm việc chính trị và công tác làm việc quần chúng trong lực lượng công an địa phương .
24.2.2 – Cơ quan đảm nhiệm công tác làm việc đảng, công tác làm việc chính trị và công tác làm việc quần chúng trong Công an nhân dân mỗi cấp hoạt động giải trí dưới sự chỉ huy của cấp uỷ công an cùng cấp, sự chỉ huy của cơ quan đảm nhiệm công tác làm việc đảng, công tác làm việc chính trị, công tác làm việc quần chúng của cấp trên, sự hướng dẫn và kiểm tra về nhiệm vụ của những ban đảng của cấp uỷ địa phương cùng cấp ; tham mưu triển khai công tác làm việc đảng, công tác làm việc chính trị, công tác làm việc quần chúng trong công an cấp mình ; tham mưu giúp cấp uỷ công an cùng cấp trong việc phối hợp với cấp uỷ địa phương cấp dưới chỉ huy công tác làm việc đảng, công tác làm việc chính trị và công tác làm việc quần chúng trong lực lượng công an địa phương cấp dưới ” .
3. Về tổ chức triển khai đảng trong Công an nhân dân ( Mục 25 )
Bỏ pháp luật : “ Tổ chức đảng trong Công an nhân dân không có mạng lưới hệ thống dọc từ Trung ương đến những đơn vị chức năng cơ sở trong công an nhân dân địa phương ”, vì Khoản 1, Điều 29 Điều lệ Đảng đã pháp luật rõ : “ Tổ chức đảng công an nhân dân địa phương cấp nào đặt dưới sự chỉ huy trực tiếp về mọi mặt của cấp uỷ cấp đó, đồng thời chấp hành nghị quyết của đảng uỷ công an cấp trên về giữ gìn bảo mật an ninh chính trị, trật tự bảo đảm an toàn xã hội … ” .

VII. Tổ chức cơ quan ủy ban kiểm tra (Mục 26)

Quy định số 24 – QĐ / TW không pháp luật về ủy ban kiểm tra những cấp vì Ban Chấp hành Trung ương đã có pháp luật riêng thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng .

Giữ nguyên quy định: “Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan liên quan hướng dẫn về tổ chức bộ máy của cơ quan ủy ban kiểm tra cấp dưới” (Mục 26) để phù hợp quy định tại Điểm 17.1.5 của Quy định này.

VIII. Khen thưởng so với tổ chức triển khai đảng và đảng viên ( Mục 27 )
Về nội dung này, Quy định mới cơ bản giữ như Quy định 29 – QĐ / TW trước kia ; đồng thời, có bổ trợ, sửa đổi 1 số ít nội dung như sau :
1. Về đối tượng người tiêu dùng được truy tặng, xét khuyến mãi Huy hiệu Đảng
Quy định mới đã bổ trợ nội dung đảng viên bị từ trần hoàn toàn có thể được xét khuyến mãi, truy tặng Huy hiệu Đảng sớm, nhưng không được quá một năm ; đảng viên 70 năm, 75 năm, 80 năm, 85 năm, 90 năm tuổi Đảng trở lên, nếu bị bệnh nặng hoàn toàn có thể được xét khuyến mãi ngay Huy hiệu Đảng sớm, nhưng không được quá hai năm ( vào Tiết b Điểm 27.3.1 ) và diễn đạt lại là : “ Đảng viên bị bệnh nặng hoặc từ trần hoàn toàn có thể được xét khuyến mãi ngay, truy tặng Huy hiệu Đảng sớm, nhưng không được quá một năm ; đảng viên 70 năm, 75 năm, 80 năm, 85 năm, 90 năm tuổi Đảng trở lên, nếu bị bệnh nặng hoàn toàn có thể được xét Tặng Ngay Huy hiệu Đảng sớm, nhưng không được quá hai năm theo pháp luật ” .
2. Về việc xét khuyến mãi ngay Huy hiệu Đảng so với đảng viên bị kỷ luật
Để tôn vinh kỷ luật, kỷ cương của Đảng, ý thức rèn luyện, phấn đấu của đảng viên, Ban Chấp hành Trung ương đã bổ trợ, sửa đổi pháp luật về việc xét khuyến mãi Huy hiệu Đảng so với đảng viên bị kỷ luật ( vào Tiết c Điểm 27.3.1 ), đơn cử : “ Tại thời gian xét khuyến mãi ngay Huy hiệu Đảng, đảng viên bị kỷ luật về Đảng thì chưa được xét khuyến mãi ngay ; sau 6 tháng ( so với kỷ luật khiển trách ), 9 tháng ( so với kỷ luật cảnh cáo ), 1 năm ( so với kỷ luật không bổ nhiệm ), nếu sửa chữa thay thế tốt khuyết điểm, được chi bộ công nhận sẽ được xét Tặng Huy hiệu Đảng ” .

IX. Về công tác cán bộ (Mục 28)

Về nội dung này, Quy định mới cơ bản giữ như Quy định 29 – QĐ / TW trước kia ; đồng thời, bổ trợ, sửa đổi 1 số ít nội dung như sau :
1. Về quản trị cán bộ
Để bảo vệ thống nhất với những pháp luật của Đảng về công tác làm việc cán bộ, Quy định mới đã bổ trợ nội dung “ trình làng cán bộ ứng cử ” ( vào Tiết d Điểm 28.1.2 ) lao lý về quản trị cán bộ và diễn đạt lại là : “ Quản lý cán bộ gồm có những nội dung chính sau đây : … d ) Bổ nhiệm, ra mắt cán bộ ứng cử, không bổ nhiệm cán bộ ” .
2. Về phân cấp việc trình làng cán bộ để bầu hoặc chỉ định vào cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị – xã hội
Để bảo vệ thống nhất với những văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, Quy định mới đã :
– Bổ sung, sửa đổi nội dung pháp luật Quốc hội bầu những chức vụ thuộc diện Ban Bí thư quản trị thành “ Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn ” ( ở Tiết a Điểm 28.2.2 ) và diễn đạt lại như sau : “ Ban Bí thư ra mắt những chức vụ thuộc diện Ban Bí thư quản trị để quản trị nước, Thủ tướng nhà nước chỉ định ; Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn, Mặt trận Tổ quốc và những đoàn thể chính trị – xã hội bầu ” .
– Bổ sung pháp luật cấp có thẩm quyền chỉ định quản trị ủy ban nhân dân Q., phường ở những địa phương thử nghiệm hoặc thực thi không tổ chức triển khai hội đồng nhân dân Q., phường ( ở Tiết b Điểm 28.2.2 ) và diễn đạt lại là : “ Ban chấp hành đảng bộ những cấp ra mắt chức vụ quản trị hội đồng nhân dân, quản trị ủy ban nhân dân để Hội đồng nhân dân bầu ( hoặc cấp có thẩm quyền quyết định hành động ) ; tham gia quan điểm về nhân sự phó chủ tịch hội đồng nhân dân, phó chủ tịch ủy ban nhân dân trước khi ban thường vụ cấp ủy quyết định hành động trình làng để Hội đồng nhân dân bầu ( hoặc cấp có thẩm quyền quyết định hành động ) ” .

X. Về đảng đoàn, ban cán sự đảng (Mục 31)

Về nội dung này, Quy mới cơ bản giữ như Quy định 29 – QĐ / TW trước đây. Đồng thời, đã bổ trợ lao lý lập Ban cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước ( tại Khoản 30.1 ) ; sửa đổi pháp luật đảng đoàn, ban cán sự đảng họp định kỳ từ “ ba tháng một lần ” thành “ một tháng một lần ” ( tại Điểm 31.1.3 ) cho tương thích trong thực tiễn và cung ứng nhu yếu, trách nhiệm công tác làm việc chỉ huy, chỉ huy của đảng đoàn, ban cán sự đảng trong tình hình mới .
Ngoài những nội dung chính, quan trọng được bổ trợ, sửa đổi nêu trên, trong Quy định thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII còn có 1 số ít kiểm soát và điều chỉnh nhỏ về cách trình diễn, về câu chữ, cách diễn đạt cho tương thích, dễ hiểu hơn .

MAI VĂN CHÍNH

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương

Theo qdnd

Rate this post