Chi ngân sách nhà nước là gì? Nguyên tắc phân cấp chi ngân sách?

Chi ngân sách nhà nước là việc phân phối và sử dụng quỹ ngân sách nhà nước nhằm thực hiện chức năng Nhà nước. Vậy nguyên tắc phân cấp chi ngân sách nhà nước là gì?

1. Ngân sách nhà nước là gì ? Chi ngân sách nhà nước là gì ?

1.1. Ngân sách nhà nước là gì ?

Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước.

– Hệ thống ngân sách nhà nước gồm có : ngân sách TW và ngân sách địa phương .

1.2. Chi ngân sách nhà nước là gì ?

– Chi ngân sách Nhà nước là việc phân phối và sử dụng quĩ ngân sách Nhà nước nhằm đảm bảo thực hiện chức năng của Nhà nước theo những nguyên tắc nhất định.

– Bản chất chi ngân sách Nhà nước là quy trình phân phối lại những nguồn kinh tế tài chính đã được tập trung chuyên sâu vào ngân sách Nhà nước và đưa chúng đến mục tiêu sử dụng. Do đó, chi ngân sách Nhà nước là những việc đơn cử không chỉ dừng lại trên những xu thế mà phải phân chia cho từng tiềm năng, từng hoạt động giải trí và từng việc làm thuộc công dụng của Nhà nước .

2. Phân loại chi ngân sách nhà nước

– Chi tiếp tục+ Chi liên tục là trách nhiệm chi của ngân sách nhà nước nhằm mục đích bảo vệ hoạt động giải trí của cỗ máy nhà nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, tương hỗ hoạt động giải trí của những tổ chức triển khai khác và triển khai những trách nhiệm tiếp tục của Nhà nước về tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, bảo vệ quốc phòng, bảo mật an ninh .+ Chi liên tục được mang tính không thay đổi, phần nhiều mang tính tiêu dùng và gắn với cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai có tính bắt buộc .– Chi góp vốn đầu tư tăng trưởng+ Chi góp vốn đầu tư tăng trưởng là trách nhiệm chi của ngân sách nhà nước, gồm chi góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng cơ bản và 1 số ít trách nhiệm chi góp vốn đầu tư khác theo pháp luật của pháp lý .

+  Chi đầu tư xây dựng cơ bản là nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội và các chương trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.

– Chi trả nợ, viện trợChi trả nợ là trách nhiệm chi của ngân sách nhà nước để trả những khoản nợ đến hạn phải trả, gồm có khoản gốc, lãi, phí và ngân sách khác phát sinh từ việc vay .– Chi dự trữ Nhà nướcChi dự trữ vương quốc là trách nhiệm chi của ngân sách nhà nước để mua hàng dự trữ theo pháp luật của pháp lý về dự trữ vương quốc .

3 .Nguyên tắc phân cấp trách nhiệm chi ngân sách Nhà nước

– Nhiệm vụ chi thuộc ngân sách cấp nào do ngân sách cấp đó bảo vệ ; việc phát hành và triển khai chủ trương, chính sách mới làm tăng chi ngân sách phải có giải pháp bảo vệ nguồn kinh tế tài chính, tương thích với năng lực cân đối của ngân sách từng cấp ; việc quyết định hành động góp vốn đầu tư những chương trình, dự án Bất Động Sản sử dụng vốn ngân sách phải bảo vệ trong khoanh vùng phạm vi ngân sách theo phân cấp .- Trường hợp cơ quan quản trị nhà nước thuộc ngân sách cấp trên ủy quyền cho cơ quan quản trị nhà nước thuộc ngân sách cấp dưới thực thi trách nhiệm chi của mình thì phải phân chia và giao dự trù cho cơ quan cấp dưới được chuyển nhượng ủy quyền để thực thi trách nhiệm chi đó. Cơ quan nhận kinh phí đầu tư ủy quyền phải quyết toán với cơ quan ủy quyền khoản kinh phí đầu tư này .

– Thực hiện phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) đối với các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách và số bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới trên cơ sở bảo đảm công bằng, phát triển cân đối giữa các vùng, các địa phương.

>> > Xem thêm Vai trò chủ yếu và trách nhiệm chi của ngân sách TW là gì ?

Rate this post