CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP – VERCON

1. Chi phí sử dụng vốn là gì?

Chi phí sử dụng vốn là tỷ suất sinh lời yên cầu của nhà đầu tư so với số vốn mà doanh nghiệp kêu gọi cho một dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư hay một kế hoạch kinh doanh thương mại nhất định .

2. Tác động của việc xác định chi phí sử dụng vốn

Việc xem xét và ước lượng chi phí sử dụng vốn là vấn đề rất quan trọng đối với các nhà quản trị tài chính doanh nghiệp. Chi phí sử dụng vốn được sử dụng chủ yếu để ra quyết định liên quan đến việc huy động thêm vốn mới cho dự án đầu tư. Vì vậy, chúng ta phải nghiên cứu chi phí cận biên cho số vốn mới (thực chất là chi phí sử dụng vốn bình quân cho một đồng vốn mới tăng thêm) để lựa chọn quy mô vốn huy động tối ưu.

Xem xét chi phí sử dụng vốn tạo ra tầm nhìn cho nhà quản trị khi xem xét lựa chọn kế hoạch kêu gọi vốn dài hạn của doanh nghiệp .

3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí sử dụng vốn

Có nhiều tác nhân khác nhau ảnh hưởng tác động đến chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp .

Nhóm nhân tố khách quan:

– Lãi suất thị trường: Khi lãi suất thị trường ở mức cao thì tỷ suất sinh lời đòi hỏi của các nhà đầu tư cũng cao, do đó chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp cũng cao và ngược lại.

– Chính sách thuế thu nhập thu nhập : Do lãi vay được tính vào chi phí làm giảm trừ khoản thu nhập chịu thuế, dẫn đến giảm số thuế thu nhập mà doanh nghiệp phải nộp. Vì vậy, lãi vay đưa lại khoản lợi về thuế, nếu thuế suất cao khoản lợi về thuế lớn làm giảm chi phí sử dụng vốn vay và ngược lại .

Nhóm nhân tố chủ quan

– Chính sách góp vốn đầu tư : Nếu công ty thực thi chủ trương góp vốn đầu tư vào những gia tài có mức độ rủi ro đáng tiếc cao thì tỷ suất sinh lời yên cầu của những nhà đầu tư cũng cao và ngược lại. Do đó, cũng làm cho chi phí sử dụng vốn đổi khác .

– Chính sách tài trợ: Khi doanh nghiệp huy động vốn vay nhiều sẽ làm tăng rủi ro tài chính đối với khoản vốn của các nhà đầu tư, điều đó kéo theo sự gia tăng chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp.

– Chính sách cổ tức : Chính sách cổ tức của công ty quyết định hành động quy mô doanh thu tái đầu tư nhiều hay ít. Nếu tái đầu tư nhiều, doanh nghiệp hạn chế phải kêu gọi vốn từ bên ngoài có chi phí sử dụng vốn cao hơn .

Hiện tại Vercon đang phân phối cho những doanh nghiệp SMEs giải pháp kêu gọi vốn và quản trị nguồn vốn hiệu suất cao !

Rate this post