Chi ủy là gì? Cơ cấu tổ chức của chi ủy

Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc bản địa Nước Ta, đại biểu trung thành với chủ quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc bản địa, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng chỉ huy Nhà nước và xã hội .
Điều này đã được ghi nhận tại Hiến pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đảng là lực lượng chỉ huy Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là tổ chức triển khai gắn liền mật thiết với nhân dân, Giao hàng nhân dân, chịu sự giám sát của dân .
Do đó cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của đảng gắn liền với cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Bộ máy nhà nước Nước Ta. Ở những cấp chính quyền sở tại gắn liền với cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai Bộ máy nhà nước Nước Ta đều có sự hiện hữu cơ quan của Đảng. Ở cấp cơ sở có chi bộ, chi ủy, cấp ủy Ở TW có Ban chấp hành TW Đảng. Vậy chi ủy là gì ? Cơ cấu tổ chức triển khai, trách nhiệm quyền hạn của chi uỷ thế nào ? Hãy cùng tìm hiểu và khám phá qua bài viết này .

Chi ủy là gì ?

Chi ủy là cơ quan thuộc tổ chức Đảng, lãnh đạo cấp trên của chi bộ cơ sở có từ 9 đảng viên trở lên, chủ trì cuộc họp đại hội chi bộ.

Cơ cấu tổ chức triển khai của chi ủy

Chi ủy được thành lập tại các nơi có chi bộ có từ đủ 9 thành viên trở lên, trong đó ban chấp hành chi ủy gồm 1 bí thư, 1 phó bí thư. Những đơn vị có số lượng đảng viên quá đông không được bầu quá 7 chi uỷ viên. Bí thư, Phó bí thư chi bộ được bầu ra từ số lượng chi ủy viên đã được chi bộ bầu ra trước đó.

Nhiệm vụ quyền hạn của chi ủy

Từ việc tìm hiểu và khám phá khái niệm chi uỷ là gì cũng như nắm được cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của chi uỷ thì tiếp theo tất cả chúng ta cần khám phá trách nhiệm quyền hạn của chi uỷ, đơn cử là :
– Là cơ quan quản trị cấp trên trực tiếp của chi bộ
– Có quyền triệu tập đại hội chi bộ và chủ trì đại hội
– Chi ủy có trách nhiệm tổ chức triển khai, chỉ huy tốt tính năng trách nhiệm của chi bộ. Theo đó, chi ủy sẽ là người chỉ huy chỉ bộ triển khai trách nhiệm của mình được ghi nhận tại khoản 2 điều 24 điều lệ đảng được trải qua tại đại hội đại biểu toàn nước lần thứ XI :

Chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; giáo dục, quản lý và phân công công tác cho đảng viên, làm công tác vận động quần chúng và công tác phát triển đảng, kiểm tra thi hành kỷ luật đảng viên, thu, nộp đảng phí.

Chi ủy có nghĩa vụ và trách nhiệm chỉ huy việc chấp hành nghị quyết, thông tư của cấp trên tại chi bộ, bảo vệ tiến hành thực thi tốt trách nhiệm chính trị ở đơn vị chức năng theo nghị quyết, thông tư của cấo trên, có nghĩa vụ và trách nhiệm chỉ huy công tác làm việc chăm sóc cho đời sống của đảng viên, kiến thiết xây dựng đào tạo và giảng dạy tăng trưởng đảng viên, tăng trưởng chi bộ, chỉ huy những đoàn thể ở cơ sở .
Trong đó không hề không nhắc đến vai trò của Bí thư chi bộ đó là :
– Bí thư chi bộ là người đứng đầu chi bộ và là người đại diện thay mặt cho chi ủy, có nghĩa vụ và trách nhiệm chỉ huy mọi hoạt động giải trí công tác làm việc của chi bộ .
– Bí thư chi bộ là người đại diện thay mặt cho chi bộ và chi ủy trước cấp ủy cấp trên trực tiếp và trước đoàn thể quần chúng nhân dân ở đơn vị chức năng .
– Bí thư chi bộ là người chỉ huy mọi hoạt động giải trí công tác làm việc chính trị, công tác làm việc đảng ở đơn vị chức năng, là người đoàn kết, thống nhất yd chí và hành vi của những tổ chức triển khai ở đơn vị chức năng .

– Bí thư chi bộ là người giữ trọng trách cao nhất ở chi bộ, chi ủy, đồng thời bí thư chi bộ cũng là một đảng viên trong chi bộ.

Chi ủy là cơ quan chỉ huy của chi bộ nên cũng là một trong những đối tượng người tiêu dùng chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan tổ chức triển khai Đảng theo quyết định hành động 39 của ban chấp hành TW về thi hành chương VII và chương VIII điều lệ đảng về công tác làm việc kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng .
Trên đây là thông tin cơ bản về chi ủy là gì cùng 1 số ít nội dung tương quan. Khách hàng tìm hiểu thêm bài viết có bất kỳ câu hỏi nào tương quan đến chủ đề trên hoàn toàn có thể liên hệ tới tổng đài 19006557 để được tương hỗ giải đáp vướng mắc .
>> >> >> Tham khảo : Cấp ủy chi bộ gồm những ai ?

Rate this post