chia sẻ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Tôi đã yêu cầu hàng trăm thiếu nữ chia sẻ “những nơi thánh thiện” của họ với tôi.

I’ve asked hundreds of young women to share their holy places with me.

LDS

Đó là một bí mật mà tôi chưa thể chia sẻ bây giờ.

That’s a secret I can’t really share with you right now.

OpenSubtitles2018. v3

Chia sẻ WindowsComment

Windows Shares

KDE40. 1

Con bơi, con làm thơ, và mọi điều tuyệt vời khác con chia sẻ với thế giới.

Your swimming and your poetry and all the other amazing things that you share with the world.

OpenSubtitles2018. v3

Số lần xem video từ nội dung chia sẻ của đối tác.

The number of video views from the shared partner content.

support.google

Hiện nay chị sung sướng chia sẻ thông điệp Kinh Thánh với người khác.

Now she is happy to share the Bible’s message with others.

jw2019

Chia sẻ nỗi đau

Sharing the News and the Grief

EVBNews

Sarah chia sẻ chứng ngôn của nó về gia đình.

Sarah bore her testimony about families.

LDS

Mai chúng tôi có thể đưa ra, rồi họ có thể chia sẻ nó trong ca trực trưa.

Which we can give in the morning, and then they can share it with the afternoon shift.

OpenSubtitles2018. v3

Nắm bắt mối quan hệ chia sẻ doanh thu giữa bạn và nhà xuất bản khác

Capture a revenue sharing relationship between you and another publisher

support.google

Và tôi cũng xin chia sẻ với các bạn một nghi lễ như sau.

And I will share one of the rituals with you.

ted2019

Hãy học cách chia sẻ thời gian và của cải cho người khác.

(Luke 6:38) Make it a practice to share some of your time and resources with others.

jw2019

Tôi sẽ không chia sẻ chúng đâu.

I’m not sharing those.

OpenSubtitles2018. v3

Tất cả các loài trong họ Psilotaceae đều chia sẻ một vài đặc trưng chung.

All Psilotaceae share a few characteristics.

WikiMatrix

Đấng Cứu Rỗi đã dạy chúng ta cách chia sẻ phúc âm.

The Savior taught us how to share the gospel.

LDS

Sẽ như thế nào nếu hai xe chia sẻ dữ liệu nếu chúng trò chuyện với nhau?

What happens if two cars share that data, if they talk to each other?

QED

Việc chia sẻ số tài khoản ảo này giúp giữ thông tin tài khoản của bạn an toàn.

This helps to keep your account information safe .

support.google

Chúng tôi chia sẻ với họ mọi niềm vui và nỗi buồn.

We have laughed with them in their joys and cried with them in their sorrows.

jw2019

(Ga-la-ti 5:22, 23) Tình yêu thương thúc đẩy các môn đồ chia sẻ lẫn nhau.

(Galatians 5:22, 23) Love moved the disciples to share with one another.

jw2019

Và đây là thông điệp mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn.

And this is the message that we want to share with you.

ted2019

RTCDataChannel cho phép trình duyệt chia sẻ dữ liệu peer-to-peer.

RTCDataChannel allows bidirectional communication of arbitrary data between peers .

WikiMatrix

Chia sẻ với những người khác

Sharing with others

LDS

Tôi sẽ chia sẻ chỉ một vài kinh nghiệm thôi.

I’ll share just a few of them.

LDS

Tôi xin chia sẻ với ông một lời khuyên nơi Cô-lô-se 3:12-14”.

I would like to share with you this thought at Colossians 3:12-14.”

jw2019

Hãy chia sẻ những ý nghĩ đó với cha mẹ hoặc người lãnh đạo.

Share those thoughts with a parent or leader.

LDS

Rate this post