Chỉnh nha trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Vụng về với kim loại và thiết bị chỉnh nha.

Awkward metallic orthodontic corrective device.

OpenSubtitles2018. v3

Thuật ngữ chỉnh nha (Orthodontics) có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp cổ trong đó orthos (“chỉnh”, “xếp thẳng”) và -odont- (“răng”).

Orthodontics” is derived from the Greek orthos (“correct”, “straight”) and -odont (“tooth”).

WikiMatrix

Theo Hiệp hội các bác sĩ chỉnh nha Hoa Kỳ, các nhà khảo cổ đã khám phá ra những xác ướp cổ với các dải kim loại quấn quanh hàm răng.

According to the American Association of Orthodontists, archaeologists have discovered mummified ancients with metal bands wrapped around individual teeth.

WikiMatrix

Chẳng hạn như ở Mỹ, các bác sĩ chỉnh nha có ít nhất một năm dưới hình thức học bổng, gọi là ‘Craniofacial Orthodontics’, để được đào tạo bổ sung trong công tác quản lý chỉnh nha về các bất thường sọ và mặt.

For instance, in the United States, orthodontists get at least another year of training in a form of fellowship, the so-called ‘Craniofacial Orthodontics‘, to receive additional training in the orthodontic management of craniofacial anomalies.

WikiMatrix

Trong trường hợp thứ hai nó được định nghĩa rõ hơn là “nha khoa chỉnh hình răng hàm mặt”.

In the latter case it is better defined as “dentofacial orthopedics“.

WikiMatrix

Các khía cạnh của chủ nghĩa Bolivar đã được đảng chính trị Tây Ban Nha Podemos điều chỉnh.

Aspects of Bolivarianism were adapted by the Spanish political party Podemos.

WikiMatrix

Cũng trong năm ấy, Hiệp ước Vervins giúp kết thúc tình trạng chiến tranh với Tây Ban Nha, điều chỉnh biên giới giữa hai nước, và Tây Ban Nha công nhận Henri là vua nước Pháp.

That same year the Treaty of Vervins ended the war with Spain, adjusted the Spanish-French border, and resulted in a belated recognition by Spain of Henry as king of France.

WikiMatrix

Trong một nỗ lực nhằm tránh xung đột hải quân với Anh, Bồ Đào Nha điều chỉnh biên giới thuộc địa của mình và biên giới hiện nay của Mozambique được thiết lập vào tháng 5 năm 1881.

As a result, in an attempt to avoid a naval conflict with the superior British Royal Navy, Portugal adjusted the borders of her colony and the modern borders of Mozambique were established in May 1881.

WikiMatrix

Mặc dù hoàng gia Tây Ban Nha đã thử chỉnh đốn hoàn toàn tất cả ngành thương nghiệp trong thành phố, nhưng việc này đã chỉ thành công một phần .

Although the Spanish crown tried to completely regulate all commerce in the city, it had only partial success.

WikiMatrix

Vào buổi sáng, hạm đội Tây Ban Nha lại điều chỉnh đội hình theo hình lưỡi liềm, và với một ít đạn dược còn lại, họ quay lại chuẩn bị tấn công kẻ thù.

That morning, reorganized into the crescent formation, with little ammunition left, the Armada turned toward the enemy and prepared to fight.

jw2019

Chính là vào lúc thành công nhất trong nghề nghiệp của ông với tư cách là nhachỉnh răng mà Randall K. Bennett và vợ ông là Shelley cảm thấy “một ấn tượng rõ rệt” phải chuẩn bị đi phục vụ truyền giáo.

It was at the height of his career as an orthodontist that Randall Kay Bennett and his wife, Shelley, felt “a distinct impression” to prepare to serve missions.

LDS

Ví dụ, Betancur đã đề xuất một quy trình hoàn chỉnh hơn: mô hình NAITDASE (bằng tiếng Tây Ban Nha: NAICDASE).

Betancur, for example, has proposed a more complete process: NAITDASE model (in Spanish: NAICDASE).

WikiMatrix

Các bản dịch tiếng Tây Ban Nha trong giai đoạn ấy gồm cái được gọi là Kinh Thánh Pre-Alfonsine, và không lâu sau, Kinh Thánh Alfonsine xuất hiện. Đây là bản dịch hoàn chỉnh nhất bằng tiếng Tây Ban Nha thời bấy giờ.

Spanish translations from this period include the so-called Pre-Alfonsine Bible and the Alfonsine Bible that appeared shortly thereafter, which was the largest translation into Spanish of its time.

jw2019

Dĩ nhiên, ông Plantin không sẵn lòng đợi các trang in thử được gửi đến Tây Ban Nha để quốc vương đọc qua và chỉnh sửa, rồi mới trở về tay ông.

Naturally, Plantin was reluctant to wait until the sheet had gone from Antwerp to Spain, had been read and corrected by the monarch, and then returned.

jw2019

Ví dụ: Đối với một trang web học tiếng Tây Ban Nha, giá thầu có thể được điều chỉnh cho cụm từ tìm kiếm, “học một ngôn ngữ mới” nếu tùy chọn ngôn ngữ của một người được đặt là tiếng Anh thay vì tiếng Tây Ban Nha, khi họ có ít khả năng mua hướng dẫn mới hơn.

Example : For a Spanish language learning site, bids may be adjusted for the query, “ learn a new language ” if a person’s language preference is set to English instead of Spanish, where they’re less likely to purchase a new tutorial .

support.google

Nó là một tùy chỉnh trong các nền văn hóa Latin như Pháp, Tây Ban Nha và Mỹ Latinh cho bạn bè nam ôm (cũng như tát nhau ở mặt sau) trong một lời chào vui vẻ.

It is a custom in some cultures such as France, Spain and Latin America for male friends to hug (as well as slap each other on the back) in a joyous greeting.

WikiMatrix

Ở đại học, tôi là thực tập sinh tại Nhà Trắng, du học ở Tây Ban Nha và chu du khắp châu Âu một mình với dây chỉnh hình chân và nạng.

In college, I interned at the White House, studied abroad in Spain and backpacked through Europe all by myself with my leg braces and crutches.

ted2019

Ở cấp quốc gia, các vua Tây Ban Nha, thông qua Hội đồng của ông (Consejo de Indias), điều chỉnh thông qua đại diện duy nhất của ông ở Philippines: Tổng Toàn Quyền (Gobernador y Capitán).

On the national level or social class, the King of Spain, via his Council of the Indies (Consejo de las Indias), governed through his representative in the Philippines, the Governor-General of the Philippines (Gobernador y Capitán General).

WikiMatrix

Người Bồ Đào Nha đã đi tàu từ phương Đông, và khi họ trở về từ Trung Quốc vào triều đại nhà Minh đến Bồ Đào Nha, họ mang theo những kỹ thuật ẩm thực mới, bao gồm cả việc điều chỉnh bột bởi You tiao cũng được biết đến là Youzagwei ở miền Nam Trung Quốc, cho Bồ Đào Nha.

The Portuguese sailed for the Orient and, as they returned from Ming Dynasty China to Portugal, they brought along with them new culinary techniques, including altering dough for youtiao, also known as yóuzháguǐ in southern China, for Portugal.

WikiMatrix

Họ thu hút du khách y tế muốn phẫu thuật chỉnh hình, thủ tục tiên tiến, phẫu thuật tim và cột sống, và điều trị nha khoa, do dịch vụ y tế có tiêu chuẩn cao hơn các quốc gia Ả Rập Vùng Vịnh khác.

The UAE attracts medical tourists seeking plastic surgery and advanced procedures, cardiac and spinal surgery, and dental treatment, as health services have higher standards than other Arab countries in the Persian Gulf.

WikiMatrix

Cộng đồng Kinh tế ASEAN đã thực hiện một số bước nhằm tạo điều kiện cho lao động di chuyển trong khu vực, nhưng các quy định thường chỉ điều chỉnh một số việc ngành, nghề có kỹ năng như bác sĩ, nha sĩ, y tá, kỹ sư, kiến trúc sư, kế toán, nhân viên du lịch—chỉ chiếm khoảng 5% số việc làm trong khu vực.

The ASEAN Economic Community has taken steps to facilitate mobility, but these regulations only cover certain skilled professions – doctors, dentists, nurses, engineers, architects, accountants, and tourism professionals – or just 5% of jobs in the region.

worldbank.org

Sau khi ký Tuyên bố Độc lập của Đế chế México ngày 28 tháng 9 năm 1821, Quốc hội México dự định thành lập một nền văn minh chung, theo đó Vua Tây Ban Nha, Ferdinand VII, cũng sẽ là hoàng đế México, và cả hai quốc gia sẽ chịu sự điều chỉnh của luật và hình thức riêng biệt. các cơ quan lập pháp riêng biệt.

After signing the Declaration of Independence of the Mexican Empire of 28 September 1821, the Mexican Congress intended to establish a commonwealth whereby the King of Spain, Ferdinand VII, would also be emperor of Mexico, and both countries would be governed by separate laws and form separate legislative bodies.

WikiMatrix

Nhà biên niên sử Augustinô Pedro San Buenaventura giải thích đây là một sự nhầm lẫn từ tận năm 1613 trong Vocabulario de la Lengua Tagala, của ông, nhưng nhà sử học Vicente L. Rafael lưu ý rằng danh xưng này sau đó lại được chỉnh sửa lại bởi văn học dân gian của Thời kỳ thuộc địa Tây Ban Nha bởi vì các nhà văn Tây Ban Nha thời đó không có những từ thích hợp để miêu tả mối quan hệ quyền lực phức tạp trên cơ sở các cấu trúc lãnh đạo hàng hải Đông Nam Á.

Early Augustinian chronicler Pedro de San Buenaventura explained this to be an error as early as 1613 in his Vocabulario de la Lengua Tagala, but historian Vicente L. Rafael notes that the label was nevertheless later adapted by the popular literature of the Spanish colonial era because Spanish language writers of the time did not have the appropriate words for describing the complex power relations on which Maritime Southeast Asian leadership structures were built.

WikiMatrix

Các phe phái độc lập khác nhau trong cuộc cách mạng México đã phối hợp xung quanh ba nguyên tắc, hoặc “đảm bảo”, cho độc lập México từ Tây Ban Nha: rằng México sẽ là một chế độ quân chủ lập hiến độc lập được điều chỉnh bởi một hoàng tử bảo thủ châu Âu; rằng criollos và peninsulares sẽ từ đó được hưởng quyền và đặc quyền bình đẳng; và rằng Giáo hội Công giáo La Mã sẽ giữ lại các đặc quyền và vị trí của nó như là tôn giáo chính thức của vùng đất.

The various independentist factions in revolutionary Mexico coalesced around three principles, or “guarantees,” for Mexican independence from Spain: that Mexico would be an independent constitutional monarchy governed by a conservative European prince; that criollos and peninsulares would henceforth enjoy equal rights and privileges; and that the Roman Catholic Church would retain its privileges and position as the official religion of the land.

WikiMatrix

Trong tháng 7 năm 2011, Tổng Nha Hàng không dân sự Ấn Độ chứng nhận mô hình máy bay Dhruv được phát triển bởi HAL và nhà phát triển Canada CAE Inc; từ đó mô hình này có thể được tùy chỉnh thành các biến thể khác nhau của Dhruv và các máy bay khác như Eurocopter Dauphin.

In July 2011, India’s Directorate General of Civil Aviation certified a Dhruv simulator developed by HAL and Canadian developer CAE Inc; the simulator is easily modifiable to simulate different variants of the Dhruv and other helicopters such as the Eurocopter Dauphin.

WikiMatrix

Rate this post