Chính sách Kinh doanh – Định nghĩa và Tính năng – https://blogchiase247.net

( Last Updated On : 17/12/2021 )

Định nghĩa về Chính sách Kinh doanh

Chính sách Kinh doanh xác lập khoanh vùng phạm vi hoặc những nghành mà cấp dưới hoàn toàn có thể đưa ra những quyết định hành động trong một tổ chức triển khai. Nó được cho phép quản trị cấp dưới xử lý những yếu tố và những yếu tố mà không cần hỏi quan điểm ​ ​ quản trị cấp cao nhất mọi lúc để đưa ra quyết định hành động .

Các chính sách kinh doanh là các hướng dẫn do một tổ chức phát triển để chi phối các hoạt động của tổ chức đó. Họ xác định các giới hạn mà các quyết định phải được thực hiện. Chính sách kinh doanh cũng đề cập đến việc mua lại các nguồn lực để đạt được các mục tiêu của tổ chức. Chính sách kinh doanh là nghiên cứu về vai trò và trách nhiệm của quản lý cấp cao nhất, các vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến sự thành công của tổ chức và các quyết định ảnh hưởng đến tổ chức trong dài hạn.

Đặc điểm của Chính sách Kinh doanh

Một chính sách kinh doanh hiệu quả phải có các đặc điểm sau:

 1. Cụ thể- Chính sách phải cụ thể / xác định. Nếu không chắc chắn thì việc thực hiện sẽ trở nên khó khăn.
 2. Rõ ràng- Chính sách phải rõ ràng. Nó nên tránh sử dụng các biệt ngữ và hàm ý. Không được hiểu lầm khi tuân theo chính sách.
 3. Đáng tin cậy / Thống nhất- Chính sách phải đủ thống nhất để cấp dưới có thể tuân theo một cách hiệu quả.
 4. Thích hợp – Chính sách phải phù hợp với mục tiêu hiện tại của tổ chức.
 5. Đơn giản – Một chính sách phải đơn giản và dễ hiểu đối với tất cả mọi người trong tổ chức.
 6. Bao trùm / Toàn diện- Để có phạm vi rộng, một chính sách phải toàn diện.
 7. Linh hoạt – Chính sách phải linh hoạt trong vận hành / ứng dụng. Điều này không có nghĩa là một chính sách phải luôn được thay đổi, nhưng nó phải có phạm vi rộng để đảm bảo rằng các nhà quản lý tuyến sử dụng chúng trong các tình huống lặp đi lặp lại / thường xuyên.
 8. Ổn định – Chính sách nên ổn định nếu không, nó sẽ dẫn đến sự thiếu quyết đoán và không chắc chắn trong tâm trí của những người xem xét nó để được hướng dẫn.

Sự khác biệt giữa Chính sách và Chiến lược

Thuật ngữ “chính sách” không nên được coi là đồng nghĩa với thuật ngữ “chiến lược”. Sự khác biệt giữa chính sách và chiến lược có thể được tóm tắt như sau:

 1. Chính sách là một bản thiết kế các hoạt động của tổ chức có bản chất là lặp đi lặp lại / thường xuyên. Trong khi chiến lược liên quan đến những quyết định của tổ chức mà trước đây chưa được xử lý / đối mặt với hình thức tương tự.
 2. Việc xây dựng chính sách là trách nhiệm của quản lý cấp cao nhất. Trong khi việc xây dựng chiến lược về cơ bản do quản lý cấp trung thực hiện.
 3. Chính sách liên quan đến các hoạt động thường xuyên / hàng ngày cần thiết để vận hành hiệu quả và hiệu quả một tổ chức. Trong khi chiến lược giải quyết các quyết định chiến lược.
 4. Chính sách quan tâm đến cả suy nghĩ và hành động. Trong khi chiến lược chủ yếu quan tâm đến hành động.
 5. Chính sách là những gì được thực hiện hoặc những gì không được thực hiện. Trong khi chiến lược là phương pháp luận được sử dụng để đạt được mục tiêu theo quy định của chính sách.
Rate this post