chính xác trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Chính xác.

That’s right.

OpenSubtitles2018. v3

Và tấm bản đồ này cũng chính xác.

And this map is also accurate.

ted2019

Đây là một cách khác để nhìn nhận một cách chính xác về vấn đề.

Here’s another way to look at exactly the same problem.

QED

Tôi chính xác trong công việc.

I am exacting in my work.

WikiMatrix

Các chương 4–5 chỉ dẫn tường tận cách thức chính xác làm lễ Tiệc Thánh.

Chapters 4–5 detail the exact mode of administering the sacrament.

LDS

Và tôi nghĩ đội Zeus biết chính xác họ đang làm gì.

And I think the Zeus camp knows exactly what they’re doing.

OpenSubtitles2018. v3

Chính xác.

Exactly.

OpenSubtitles2018. v3

18 Sự hiểu biết chính xác về Đức Chúa Trời mang lại lợi ích cho Gióp ra sao?

18 How accurate knowledge of God benefited Job.

jw2019

Nó dài chính xác 1,316 giây.

It is precisely 1.316 seconds long.

WikiMatrix

Nhưng thầy cần biết chính xác những gì đã xảy ra, và người làm việc đó.

But I need to know exactly what happened, and who did it.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi cần biết chính xác từng từ.

I need to know the exact text.

OpenSubtitles2018. v3

Chính xác

Exactly.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi đã làm chính xác những gì tôi biết là ông sẽ muốn tôi làm, Thanh tra:

I have done exactly what I know you would want.

OpenSubtitles2018. v3

Lời tường thuật của Kinh Thánh chính xác về lịch sử, chứ không phải là truyện truyền thuyết.

It records accurate history, not myth.

jw2019

Tôi nghĩ ra một câu này không biết có chính xác không.

I don’t think that’s a very accurate statement.

OpenSubtitles2018. v3

Ví dụ, trong trường hợp của Đông Âu, tất cả các giả định này sẽ không chính xác.

In the case of Eastern Europe, for example, all of these assumptions would be incorrect.

WikiMatrix

Mẹ biết chính xác Hydra có thể làm gì.

I know exactly what Hydra is capable of doing.

OpenSubtitles2018. v3

Hãy nhớ rằng Kinh Thánh không nói chính xác nơi con tàu tấp vào khi nước lụt rút.

For one thing, recall that the Bible does not say exactly where the ark alighted as the floodwaters ebbed.

jw2019

Cả ba robot đều có độ chính xác 0,1mm, tầm hoạt động 0,6-2m và tải trọng 1–30 kg.

These 3 robots have accuracy measurement of 0,1mm, work range of 0,6-2m and work load of 1–30 kg.

WikiMatrix

Chính xác là 5 năm 2 tháng.

5 years and 2 months to be exact .

OpenSubtitles2018. v3

Chính xác là ở đâu?

Where, exactly ?

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng những thông tin bị rò rỉ này thực ra cũng rất chính xác.

But the leaks in fact had been accurate.

Literature

Khi mẹ cậu bé bật một bản nhạc ưa thích, cậu bé tuyên bố chính xác: “Beethoven!”

When his mother put on one of his favorite records, he would correctly declare, “Beethoven!”

ted2019

chính xác đó là những gì tôi đã thấy khi trở về Cali.

And that’s exactly what I found when I returned to California.

Literature

Các thông tin này phải bảo đảm tính chính xác và độ tin cậy.

The information presented is accurate and reliable.

WikiMatrix

Rate this post