cài đặt, sự cài đặt trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Khi bạn đã hoàn tất mục Thông tin và Cài đặt, hãy nhấp vào Tạo sự kiện để tải phần Cài đặt truyền dẫn.

When you’ve completed Info and Settings, click Create Event to load Ingestion Settings .

support.google

Khi người dùng nhấp vào nút “Cài đặt” trong một trình cài đặt MSI điển hình, quá trình cài đặt sẽ tiến hành đến giai đoạn Thực hiện, trong đó các thành phần phần mềm sẽ được cài đặt thực sự.

When the user clicks the “Install” button in a typical MSI installation wizard, installation proceeds to the Execute phase, in which software components are actually installed.

WikiMatrix

Nếu ứng dụng của bạn được cài đặt sẵn trên bất kỳ thiết bị nào, bạn sẽ thấy sự gia tăng trong “Số lượt cài đặt của người dùng”, “Số lượt cài đặt của thiết bị” và “Số lượt cài đặt trên thiết bị đang hoạt động”.

If your app comes pre-installed on any devices, you may notice an increase in ‘Installs by user’, ‘Installs by device’ and ‘Installs on active devices’.

support.google

Bạn có thể thay đổi chế độ cài đặt thông báo cho từng sự kiện hoặc thay đổi chế độ cài đặt mặc định của bạn.

You can change the notification settings for the individual sự kiện, or change your default settings .

support.google

Nếu bạn vẫn gặp sự cố, có thể bạn đã cài đặt chương trình đang thay đổi cài đặt Google Chrome của bạn.

If you’re still having problems, you might have a program installed that is changing your Google Chrome settings.

support.google

Nếu sự cố này ảnh hưởng đến bạn, vui lòng thử gỡ cài đặtcài đặt lại ứng dụng AdSense Android của bạn.

If you’re affected by this, please try uninstalling and reinstalling your AdSense Android app .

support.google

Mẹo: Các sự kiện từ Gmail có chế độ hiển thị là “Chỉ mình tôi” sẽ không hiển thị với bất cứ ai mà bạn chia sẻ lịch, ngay cả những người có quyền truy cập “Thay đổi”, trừ trường hợp bạn thay đổi tùy chọn cài đặt chia sẻ cho sự kiện hoặc cài đặt mặc định cho các sự kiện từ Gmail.

Tip : Events from Gmail that have the ” Only me ” visibility setting aren’t visible to anyone you’ve shared your calendar with, even people with ” Make changes ” access, unless you change the sharing settings for the sự kiện or the default setting for events from Gmail .

support.google

Gỡ cài đặtcài đặt lại Chrome để khắc phục hầu hết các sự cố với Flash, plug-in, công cụ tìm kiếm mặc định, cửa sổ bật lên hoặc bản cập nhật Chrome.

Uninstall and reinstall Chrome to fix most problems with Flash, plug-ins, default search engines, pop-ups, or Chrome updates .

support.google

Phần mềm độc hại có hành vi nguy hiểm mà có thể bao gồm cài đặt phần mềm mà không cần sự đồng ý của người dùng và cài đặt phần mềm độc hại như virút.

Malware exhibits malicious behavior that can include installing software without user consent and installing harmful software such as viruses.

support.google

Nếu bạn gặp sự cố khi cài đặt plugin Hangouts hoặc nhận được thông báo yêu cầu bạn cài đặt lại plugin, hãy kiểm tra xem cài đặt của bạn có chính xác không.

If you have problems installing the Hangouts plug-in or receive a message asking you to reinstall it, check that your settings are correct.

support.google

Trên trang tổng quan về bản phát hành, bạn có thể xem bản phát hành sản xuất gần đây nhất của ứng dụng hoạt động như thế nào liên quan đến lượt cài đặt, gỡ cài đặt, cập nhật, xếp hạng, đánh giá, số sự cố và ANR.

On your release dashboard, you can see how your app’s most recent production release performs in relation to installs, uninstalls, updates, ratings, reviews, crashes, and ANRs.

support.google

Một số chương trình 32-bit cũ sử dụng trình cài đặt 16-bit sẽ không thể chạy được; tuy nhiên, sự thay thế cho trình cài đặt 16-bit ví dụ như ACME Setup phiên bản 2.6, 3.0, 3.01, 3.1 và InstallShield 5.x được mã cứng vào WoW64 để giảm thiểu vấn đề này.

Some old 32-bit programs use 16-bit installers which do not run; however, replacements for 16-bit installers such as ACME Setup versions 2.6, 3.0, 3.01, 3.1 and InstallShield 5.x are hardcoded into WoW64 to mitigate this issue.

WikiMatrix

Vào năm 2014, có rất nhiều báo cáo kể từ năm 2012 rằng AVG SafeGuard Toolbar tự cài đặt nếu không có sự đồng ý của người dùng, như một phản ứng phụ của việc cài đặt các ứng dụng khác.

As of 2014, there are numerous reports dating back to 2012 that the AVG SafeGuard Toolbar installs itself without the consent of the user, as a side effect of installing other applications.

WikiMatrix

Windows Installer có thể chỉ quảng cáo một sản phẩm chứ không thực sự cài đặt nó. Sản phẩm sẽ xuất hiện cài đặt cho người dùng, nhưng nó sẽ không được cài đặt cho đến khi nó được chạy lần đầu tiên bằng cách kích hoạt một điểm nhập cảnh (bằng phím tắt của trình đơn Start, bằng cách mở một tài liệu mà sản phẩm được cấu hình để xử lý, Hoặc bằng cách gọi một lớp COM được quảng cáo).

The product will appear installed to the user, but it will not actually be installed until it is run for the first time by triggering an entry point (by means of a Start menu shortcut, by opening a document that the product is configured to handle, or by invoking an advertised COM class).

WikiMatrix

Bạn vừa chỉ định lớp cửa sổ là không quan trọng. Điều này nghĩa là cài đặt sẽ có thể được áp dụng cho mọi ứng dụng. Nếu bạn thực sự muốn tạo ra cài đặt chung, bạn nên ít nhất là giới hạn kiểu cửa sổ để tránh kiểu cửa sổ đặc biệt

You have specified the window class as unimportant. This means the settings will possibly apply to windows from all applications. If you really want to create a generic setting, it is recommended you at least limit the window types to avoid special window types

KDE40. 1

Nếu bạn trò chuyện với người dùng Hangouts cổ điển đã thay đổi cài đặt lịch sử trò chuyện, thì chuỗi trò chuyện mới sẽ bắt đầu trong Hangouts Chat để thể hiện sự thay đổi đối với cài đặt này.

If you chat with a classic Hangouts user who changes their chat history setting, a new conversation thread will start in Hangouts Chat that reflects this setting change .

support.google

Việc sửa đổi trò chơi cũng có thể được hiểu là hành động tìm kiếm và cài đặt các bản mod cho trò chơi của người chơi, nhưng hành động điều chỉnh các cài đặt và tùy chọn có sẵn không thực sự là sửa đổi.

Modding a game can also be understood as the act of seeking and installing mods to the player’s game, but the act of tweaking preexisting settings and preferences is not truly modding.

WikiMatrix

Để giúp bạn hiểu rõ hơn về các lượt chuyển đổi của mình, Analytics có tính năng phân bổ xem qua: Nếu không có sự kiện lần nhấp nào liên quan đến lượt cài đặt ứng dụng, thì Analytics sẽ kiểm tra xem liệu quảng cáo cài đặt ứng dụng có được xem trong một khoảng thời gian nhất định hay không và phân bổ lượt chuyển đổi đó cho quảng cáo cài đặt ứng dụng được xem gần đây nhất trước khi cài đặt.

To help you better understand your conversions, Analytics features view-through attribution: If there is no click event associated with an app install, then Analytics examines whether an app-install ad was viewed within a given time range, and attributes the conversion to the app-install ad viewed most recently before the installation.

support.google

Trong khi Wubi không cài đặt Ubuntu trực tiếp vào phân vùng riêng của mình điều này cũng có thể được thực hiện bằng cách sử dụng LVPM, Loopmounted Virtual Partition Manager, chuyển cài đặt Ubuntu Wubi tạo một phân vùng thực sự chuyên dụng, bao gồm cả một ổ USB khởi động.

While Wubi does not install Ubuntu directly to its own partition this can also be accomplished by using LVPM, the Loopmounted Virtual Partition Manager, to transfer the Wubi-generated Ubuntu installation to a dedicated real partition, including a bootable USB keydrive.

WikiMatrix

Sau một vài lần cài đặt, khóa kích hoạt ngừng cho phép tự động kích hoạt sản phẩm trên Internet, nhưng sau một cuộc gọi điện thoại để qua đường dây nóng để xác nhận rằng cài đặt có thực sự hợp pháp và phù hợp với những thỏa thuận giấy phép, các cuộc kích hoạt vẫn được thông qua bằng điện thoại.

After a few installations, the activation keys will stop allowing automatic product activation over the Internet, but after a telephone call to the Product Activation hotline to confirm that the installations are indeed legitimate and consistent with the license agreement, the activations are granted over the phone.

WikiMatrix

Để giúp bạn hiểu rõ hơn về lượt chuyển đổi của mình, Google Analytics cho Firebase có tính năng phân bổ xem hết: Nếu không có sự kiện lần nhấp nào liên quan đến lượt cài đặt ứng dụng, thì Google Analytics cho Firebase sẽ kiểm tra xem quảng cáo cài đặt ứng dụng có được xem trong một khoảng thời gian nhất định hay không, và phân bổ lượt chuyển đổi đó cho quảng cáo cài đặt ứng dụng được xem gần đây nhất trước khi cài đặt.

To help you better understand your conversions, Google Analytics for Firebase features view-through attribution: If there is no click event associated with an app install, Google Analytics for Firebase examines whether an app-install ad was viewed within a given time range, and attributes the conversion to the app-install ad viewed most recently before the installation.

support.google

Biểu tượng Môđun này cho phép chọn biểu tượng cho môi trường làm việc của bạn. Để chọn một sắc thái biểu tượng, nhấn vào tên của nó và áp dụng sự lựa chọn bằng nút ” Áp dụng ” ở dưới. Nếu không muốn áp dụng sự lựa chọn có thể nhấn nút ” Đặt lại ” để bỏ qua mọi thay đổi. Nhất nút ” Cài đặt sắc thái mới ” để cài đặt sắc thái biểu tượng mới từ vị trí chỉ ra trong ô hoặc duyệt tìm vị trí của nó. Nhấn nút ” OK ” để kết thúc cài đặt. Nút ” Xóa bỏ sắc thái ” sẽ chỉ làm việc khi đã lựa chọn một sắc thái đã cài đặt bằng môđun này. Ở đây bạn không thể xóa bỏ sắc thái của hệ thống. Còn có thể chỉ ra hệu ứng sẽ áp dụng cho các biểu tượng. NAME OF TRANSLATORS

Icons This module allows you to choose the icons for your desktop. To choose an icon theme, click on its name and apply your choice by pressing the ” Apply ” button below. If you do not want to apply your choice you can press the ” Reset ” button to discard your changes. By pressing the ” Install New Theme ” button you can install your new icon theme by writing its location in the box or browsing to the location. Press the ” OK ” button to finish the installation. The ” Remove Theme ” button will only be activated if you select a theme that you installed using this module. You are not able to remove globally installed themes here. You can also specify effects that should be applied to the icons

KDE40. 1

Rate this post