chủ tài khoản trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Xin cho tôi gặp chủ tài khoản.

Can I please speak to the account holder?

OpenSubtitles2018. v3

Cô có thể lấy tên chủ tài khoản không?

Can you get the account holder’s name?

OpenSubtitles2018. v3

Chủ tài khoản có thể cập nhật quyền cho từng người dùng bất cứ lúc nào.

Account owners can update permissions for individual users at any time .

support.google

Tôi hỏi xin gặp chủ tài khoản.

I’m asking if I can talk to the account holder.

OpenSubtitles2018. v3

E rằng mỗi chìa khóa chỉ có dãy 10 con số. mà chỉ có chủ tài khoản mới biết.

I’m afraid each key is paired with a 10-digit number known only to the account bearer.

OpenSubtitles2018. v3

Chủ tài khoản là ai?

Whose account is it?

OpenSubtitles2018. v3

Tên chủ tài khoản ạ?

Name on the account?

OpenSubtitles2018. v3

Chủ tài khoản Google Ads sẽ không thể thực hiện thay đổi đối với các danh sách đó.

The Google Ads account holder won’t be able to make changes to those lists.

support.google

Bên Đài Loan fax qua những chủ tài khoản.

Taiwan has faxed us the data of the accounts.

OpenSubtitles2018. v3

Để gửi yêu cầu, hãy yêu cầu chủ tài khoản của bạn liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

To submit the request, ask your account owner to contact tư vấn .

support.google

Chủ tài khoản có thể có hoặc không nhận thức được thực tế này tại thời điểm rút tiền.

The account holder may or may not be aware of this fact at the time of the withdrawal.

WikiMatrix

Tài khoản của tôi, trang chủ Tài khoản Google, hiện đã có bằng tất cả các ngôn ngữ của Google.

My Account, the Google Accounts homepage, is available in all Google languages .

support.google

Chúng tôi sẽ thông báo cho chủ tài khoản qua email về những thay đổi đối với các chính sách này.

We will notify account holders via email upon changes to these policies.

support.google

À, nếu mà chủ tài khoản bảo hiểm chết hay mất tích gia đình người đó có được nhận tiền không?

By the way, if the policyholder is dead or missing, does his family get the money?

OpenSubtitles2018. v3

Chúng tôi sẽ gửi email thông báo cho chủ tài khoản về những thay đổi đối với các chính sách này.

We’ll notify account holders via email upon changes to these policies.

support.google

Nếu là chủ tài khoản thì bạn có thể truy cập vào các tính năng dành cho người bán trong Play Console.

If you’re an account owner, you can access merchant features in your Play Console .

support.google

Chủ tài khoản nhiều khách hàng nên xác minh và xác nhận URL trang web bằng email đăng nhập tài khoản chính.

We recommend multi-client account owners verify and claim a website URL with the parent account login email .

support.google

Không ai trong chính phủ Nga sẽ chính thức cho phép bà xem thông tin chủ tài khoản tại ngân hàng này.

No one in the russian government is going to officially give you permission to look into the account holder information in this bank.

OpenSubtitles2018. v3

Khi chủ tài khoản Google Ads chấp thuận yêu cầu, một số thông tin sẽ được chia sẻ giữa các tài khoản.

Once the Google Ads account owner approves the request, some information is shared between accounts .

support.google

Sau đó, chủ tài khoản làm cho một ghi nợ lớn thấu chi tài khoản (hoặc là vô tình hay cố ý).

Later, the account holder makes a large debit that overdraws the account (either accidentally or intentionally).

WikiMatrix

Tên của các chủ tài khoản và số tiền chỉ định cho từng người nhận và ông ký xác nhận từng giao dịch.

The name of the account holders and the money assigned to each recipient and then authorize each one with your signature.

OpenSubtitles2018. v3

Bây giờ, bạn có thể đăng nhập vào trang chủ Tài khoản Google bằng tên người dùng và mật khẩu Gmail của mình.

You can now sign in on the Google Accounts homepage with your Gmail username and password .

support.google

Trong yêu cầu của chủ tài khoản của bạn, hãy yêu cầu rằng bạn cần gia hạn cho thành viên của Cộng đồng Google+.

In your account owner’s request, make sure it includes that you need a Google + Community members extension .

support.google

Bạn phải là chủ tài khoản hoặc người dùng có quyền “Quản lý bản phát hành chính thức” chung thì mới có thể chấp nhận các điều khoản mới.

You must be the account owner or a user with the global ” Manage production releases ” permission to accept the new terms .

support.google

Rút tiền điện tử không mong muốn – Tại một số điểm trong quá khứ chủ tài khoản có thể được quyền rút tiền điện tử của một doanh nghiệp.

Unexpected electronic withdrawals – At some point in the past the account holder may have authorized electronic withdrawals by a business.

WikiMatrix

Rate this post