Nhiệm vụ của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh – Trí Tuệ Việt Nam

2. Tên gọi của Đoàn qua những thời kỳ

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức do Đảng Cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đây là tổ chức được xem là cánh tay nối dài của Đảng của Nhà nước Việt Nam ta. Vậy chức năng, nhiệm vụ của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là gì ?. Hãy cùng nhau tìm hiểu về vấn đề thông qua bài viết dưới đây.

1. Hoàn cảnh ra đời của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minhnhiệm vụ của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh

Đoàn người trẻ tuổi cộng sản Hồ Chí Minh sinh ra trong toàn cảnh lịch sử vẻ vang rất là đặc biệt quan trọng. Từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 3 năm 1931, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 2, Trung ương Đảng đã dành một phần quan trọng để bàn về công tác làm việc người trẻ tuổi, đặt ra yếu tố “ … tổ chức triển khai ra Thanh niên cộng sản đoàn là trách nhiệm để thâu phục một bộ phận quan trọng của vô sản giai cấp, là một yếu tố thiết yếu mà Đảng phải xử lý ”, chủ trương thống nhất những tổ chức triển khai người trẻ tuổi thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương, nhằm mục đích lôi cuốn người trẻ tuổi phấn đấu cho lý tưởng cộng sản chủ nghĩa .

2. Tên gọi của Đoàn qua các thời kỳ

Từ ngày 26 tháng 3 năm 1931, Đoàn đã có 7 lần đổi tên để phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng. Tên gọi của Đoàn qua các thời kỳ như sau:

  • Từ ngày 26 tháng 3 năm 1931 đến năm 1936, tên gọi của Đoàn là Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương .
  • Từ năm 1937 đến năm 1939, tên gọi của Đoàn là Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương .
  • Từ tháng 11 năm 1939 đến năm 1941, tên gọi của Đoàn là Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương .
  • Từ tháng 5 năm 1941 đến năm 1956, tên gọi của Đoàn là Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam .
  • Từ ngày 25 tháng 10 năm 1956 đến năm 1970, tên gọi của Đoàn là Đoàn Thanh niên Lao động Nước Ta .
  • Từ tháng 2 năm 1970 đến tháng 11 năm 1976, tên gọi của Đoàn là Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh .
  • Từ tháng 12 năm 1976 đến nay, tên gọi của Đoàn là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh .

3. Mục đích lý tưởng của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Đoàn gồm có những người trẻ tuổi tiên tiến và phát triển, phấn đấu vì tiềm năng lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc bản địa gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công minh, dân chủ, văn minh .

4. Chức năng nhiệm vụ của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

4.1. Chức năng của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Đoàn có 3 chức năng sau :

Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, Nhà nước và các ngành. Đoàn luôn xác định nhiệm vụ của mình là đội quân xung kích cách mạng tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận và là người kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của Bác Hồ.nhiệm vụ của đoàn thanh niên cộng sản HCM

Đoàn là trường học xã hội chủ nghĩa của người trẻ tuổi : Tạo môi trường tự nhiên đưa người trẻ tuổi vào những hoạt động giải trí giúp họ rèn luyện và tăng trưởng nhân cách, năng lượng của người lao động mới tương thích với nhu yếu của xã hội lúc bấy giờ .Đoàn là người đại diện thay mặt, chăm sóc và bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của tuổi trẻ, đảm nhiệm Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Chức năng này khẳng định chắc chắn rõ tổ chức triển khai Đoàn người trẻ tuổi cộng sản Hồ chí Minh là tổ chức triển khai của người trẻ tuổi, vị thành niên .

4.2. Nhiệm vụ của Đoàn thanh niên

Nhiệm vụ của Đoàn thanh niên bao gồm 3 nhiệm vụ chính sau:

Đại diện, chăm sóc và bảo vệ quyền lợi chính đáng của cán bộ, đoàn viên, thanh mần nin thiếu nhi .Tổ chức hoạt động giải trí tạo môi trường tự nhiên giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh mần nin thiếu nhi nhằm mục đích góp thêm phần thực thi trách nhiệm chính trị, kinh tế tài chính, văn hoá, xã hội, quốc phòng, bảo mật an ninh của địa phương, đơn vị chức năng .Phối hợp với chính quyền sở tại, những đoàn thể, những tổ chức triển khai kinh tế tài chính – xã hội làm tốt công tác làm việc người trẻ tuổi, tích cực chăm sóc kiến thiết xây dựng Đoàn, kiến thiết xây dựng những hội của người trẻ tuổi và Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, tích cực tham gia kiến thiết xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền sở tại .

5. Nhiệm vụ của Đoàn viên Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Là một đoàn viên trong Đoàn người trẻ tuổi cộng sản Hồ Chí Minh, mỗi đoàn viên thực thi những trách nhiệm sau :Luôn luôn phấn đấu vì lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Đoàn và những Nghị quyết của Đoàn, chăm sóc kiến thiết xây dựng tổ chức triển khai đoàn .Gương mẫu chấp hành và hoạt động người trẻ tuổi thực thi đường lối, chủ trương của Đảng, chủ trương và pháp lý của Nhà nước. Tham gia kiến thiết xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền sở tại .

Liên hệ mật thiết với người trẻ tuổi, tích cực thiết kế xây dựng Hội liên hiệp người trẻ tuổi Nước Ta, Hội sinh viên Nước Ta, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ; giúp sức người trẻ tuổi và đội viên trở thành đoàn viên .

Tóm lại, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh với nguyên tắc tập trung dân chủ đã ngày càng cho thấy vai trò của mình bằng cách thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh để cống hiến cho Đảng cho nhà nước cho nhân dân ta.

Rate this post