Chức năng cơ bản của triết học (thế giới quan, phương pháp luận)

Trình bày và phân tích chức năng cơ bản của Triết học: chức năng thế giới quan và phương pháp luận.

..

Có thể bạn quan tâm:

..

Chức năng cơ bản của triết học

Cũng như mọi khoa học triết học có thể cùng một lúc có thể thực hiện nhiều chức năng khác nhau. Triết học có chức năng thế giới quan và phương pháp luận, chức năng nhận thức và giáo dục, chức năng phê phán… Tuy nhiên, chức năng thế giới quanchức năng phương pháp luận là hai chức năng cơ bản của triết học nói chung, đặc biệt là triết học Mác – Lênin nói riêng.

Chức năng thế giới quan của Triết học

Trong thế giới những vấn đề đặt ra và cần tìm lời giải đáp trước hết là những vấn đề thuộc về thế giới quan. Thế giới quan là toàn bộ những quan điểm về thế giới và về vị trí vai trò của con người trong thế giới đó triết học là hạt nhân lý luận của thế giới quan.

Thế giới quan đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong cuộc sống của loài người và xã hội loài người. Có thể ví thế giới quan như một “thấu kính”, qua đó, con người nhìn nhận thế giới xung quanh cũng như xem xét bản thân mình nhằm xác định cho mình mục đích, ý nghĩa cuộc sống và lựa chọn cách thức hoạt động sao cho phù hợp để đạt được mục đích đặt ra. Đây là cơ sở đúng đắn để cho mỗi người xây dựng nhân sinh quan, xác định để sống một cách tích cực trong nhận thức và cải tạo thế giới. Triết học ra đời với tư cách là hạt nhân lý luận của thế giới quan, làm cho thế giới quan phát triển như quá trình tự giác dựa trên sự tổng kết kinh nghiệm thực tiễn và trí thức do các khoa học đưa lại.

Thế giới quan duy vật biện chứng có vai trò đặc biệt quan trọng, là nhân tố định hướng cho con người nhận thức đúng đắn thế giới hiện thực đây chính là “thấu kính”, triết học để con người xem xét, nhận dạng thế giới, xét đoán mọi sự vật hiện tượng và xem xét chính mình. Nó giúp cho con người có cơ sở khoa học đi sâu nhận thức bản chất của tự nhiên, xã hội và nhận thức được mục đích, ý nghĩa của cuộc sống Thế giới quan duy vật biện chứng còn giúp con người hình thành quan điểm khoa học định hướng mọi hoạt động. Từ đó, nó giúp con người xác định thái độ và cách thức hoạt động của mình. Giữa thế giới quan và phương pháp luận trong triết học có sự thống nhất hữu cơ. Trong một ý nghĩa nhất định, thế giới quan cũng đóng vai trò của phương pháp luận.

Thế giới quan duy vật biện chứng nâng cao vai trò tích cực, sáng tạo của con người. Thế giới quan đúng đắn chính là tiền đề để xác lập nhân sinh quan tích cực. Trình độ phát triển về thế giới quan là tiêu chí quan trọng của sự trưởng thành cá nhân cũng như một cộng đồng xã hội nhất định.

Các khoa học đều góp thêm phần giúp con người hình thành thế giới quan đúng đắn. Thế giới quan duy vật biện chứng có vai trò là cơ sở khoa học để đấu tranh với những loại thế giới quan duy tâm, tôn giáo, phản khoa học. Với thực chất khoa học và cách mạng thế giới quan duy vật biện chứng là hạt nhân trong hệ tư tưởng của giai cấp công nhân và những lực lượng tân tiến, cách mạng, là cơ sở lý luận trong cuộc đấu tranh với những tư tưởng phản tiến bộ phản cách mạng .

Chức năng phương pháp luận của Triết học

Phương pháp luận là hệ thống những quan điểm những nguyên tắc xuất phát, những cách thức chung để thực hiện hoạt động nhận thức và thực tiễn.

Phương pháp luận cũng cố định nghĩa là lý luận về mạng lưới hệ thống chiêu thức là mạng lưới hệ thống những quan điểm chỉ huy việc tìm tòi, kiến thiết xây dựng, lựa chọn vận dụng những chiêu thức .
Tuy không phải là một ngành khoa học độc lập những phương pháp luận là một bộ phận không hề thiếu sót trong bất kể một ngành khoa học nào. Xét khoanh vùng phạm vi tính năng của nó, phương pháp luận hoàn toàn có thể chia thành ba Lever : phương pháp luận ngành, phương pháp luận chung, phương pháp luận chung nhất .

  • Phương pháp luận ngành của triết học

    (còn gọi là phương pháp luật bộ môn) là phương pháp luận của một ngành khoa học cụ thể nào đó.

  • Phương pháp luận chung của triết học

    là phương pháp luận được sử dụng trong một số ngành khoa học.

  • Phương pháp luận chung nhất của triết học

     là phương pháp được dùng làm điểm suất phát cho việc xác định phương pháp luận chung, phương pháp luận ngành và các phương pháp hoạt động khác của con người.

Với tư cách là mạng lưới hệ thống tri thức chung nhất của con người về quốc tế và vai trò của con người trong quốc tế đó, với đối tượng người tiêu dùng điều tra và nghiên cứu những lao lý chung của tự nhiên, xã hội và tư duy, triết học thực thi chức năng phương pháp luận chung nhất .

>>> Xem thêm: [Download] Giáo trình Triết học – NXB Đại học Sư phạm

Trong nhận thức và hoạt động thực tiễn, không được xem thường hoặc tuyệt đối hóa phương pháp luận triết học. Nếu xem thường phương pháp luận triết học sẽ xa vào tình trạng mò mẫm, dễ mất phương hướng, thiếu chủ động, sáng tạo trong công tác. Ngược lại, nếu tuyệt đối hóa vai trò của phương pháp luận triết học sẽ xa vào chủ nghĩa giáo điều và dễ bị vấp váp, thất bại. Bồi dưỡng phương pháp luận duy vật biện chứng giúp cho mọi người tránh được những sai lầm do chủ quan, duy ý chí và phương pháp tư duy máy móc, siêu hình gây ra.

Đối tượng và chức năng của triết học Mác – Lênin

Đối tượng của triết học Mác – Lênin

Với tư cách là một hình thái phát triển cao của tư tưởng triết học nhân loại, đối tượng nghiên cứu của triết học Mác – Lênin tất yếu vừa có sự đồng nhất, vừa có sự khác biệt so với đối tượng nghiên cứu của các hệ thống triết học khác trong lịch sử.

Triết học Mác – Lênin xác lập đối tượng người tiêu dùng điều tra và nghiên cứu là xử lý mối quan hệ giữa vật chất và ý thức trên lập trường duy vật biện chứng và điều tra và nghiên cứu những quy luật hoạt động, tăng trưởng chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy .
– Với triết học Mác – Lênin thì đối tượng người tiêu dùng của triết học và đối tượng người tiêu dùng của những khoa học cụ thể đã được phân biệt rõ ràng. Các khoa học cụ thể nghiên cứu và điều tra những quy luật trong những nghành riêng không liên quan gì đến nhau về tự nhiên, xã hội hoặc tư duy. Triết học điều tra và nghiên cứu những quy luật chung nhất, ảnh hưởng tác động trong cả ba nghành nghề dịch vụ này .
– Triết học Mác – Lênin có mối quan hệ gắn bó ngặt nghèo với những khoa học cụ thể. Triết học Mác – Lênin là sự khái quát cao những tác dụng của khoa học cụ thể, vạch ra những quy luật chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy ; do đó, trở thành cơ sở thế giới quan, phương pháp luận cho những khoa học cụ thể .
+ Các khoa học cụ thể phân phối những tài liệu, đặt ra những yếu tố khoa học mới, làm tiền đề, cơ sở cho sự tăng trưởng triết học .

+ Các khoa học cụ thể tuy có đối tượng người tiêu dùng và chức năng riêng của mình nhưng đều phải dựa vào một thế giới quan và phương pháp luận triết học nhất định .
+ Quan hệ giữa quy luật của triết học và quy luật của khoa học cụ thể là quan hệ giữa cái chung và cái riêng .

Chức năng của triết học Mác – Lênin

– Chức năng thế giới quan của triết học Mác – Lênin

+ Thế giới quan là toàn bộ những quan điểm về thế giới và về vị trí của con người trong thế giới đó. Triết học là hạt nhân lý luận của thế giới quan. Triết học Mác – Lênin đem lại thế giới quan duy vật biện chứng, là hạt nhân thế giới quan cộng sản.

+ Vai trò của thế giới quan duy vật biện chứng :
* Nó có vai trò đặc biệt quan trọng quan trọng xu thế cho con người nhận thức đúng đắn quốc tế hiện thực. Nó giúp cho con người cơ sở khoa học đi sâu nhận thức thực chất của tự nhiên, xã hội và nhận thức được mục tiêu ý nghĩa của đời sống .
* Nó giúp con người hình thành quan điểm khoa học khuynh hướng mọi hoạt động giải trí. Từ đó giúp con người xác lập thái độ và cả phương pháp hoạt động giải trí của mình .
* Nó nâng cao vai trò tích cực, phát minh sáng tạo của con người. Thế giới quan đúng đắn chính là tiền đề để xác lập nhân sinh quan tích cực. Trình độ tăng trưởng về thế giới quan là tiêu chuẩn quan trọng của sự trưởng thành cá thể cũng như một hội đồng xã hội nhất định .

* Nó là cơ sở khoa học để đấu tranh với những loại thế giới quan duy tâm, tôn giáo, phản khoa học. Với thực chất khoa học và cách mạng, thế giới quan duy vật biện chứng là hạt nhân của hệ tư tưởng của giai cấp công nhân và những lực lượng văn minh, cách mạng, là cơ sở lý luận trong cuộc đấu tranh với những tư tưởng phản cách mạng, phản khoa học .

– Chức năng phương pháp luận của triết học Mác – Lênin

+ Phương pháp luận là hệ thống những quan điểm, những nguyên tắc xuất phát có vai trò chỉ đạo việc sử dụng các phương pháp trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn nhằm đạt kết quả tối ưu. Phương pháp luận cũng có nghĩa là lý luận về hệ thống phương pháp. Triết học Mác – Lênin thực hiện chức năng phương pháp luận chung nhất, phổ biến nhất cho nhận thức và hoạt động thực tiễn.

+ Vai trò phương pháp luận duy vật biện chứng :
* Phương pháp luận duy vật biện chứng là giải pháp chung của hàng loạt nhận thức khoa học trang bị cho con người mạng lưới hệ thống những nguyên tắc phương pháp luận chung nhất cho hoạt động giải trí nhận thức và thực tiễn .

* Triết học Mác – Lênin trang bị cho con người hệ thống các khái niệm, phạm trù, quy luật làm công cụ nhận thức khoa học; giúp con người phát triển tư duy khoa học, đó là tư duy ở cấp độ phạm trù, quy luật.

Triết học là gì?

Triết học được định nghĩa là bộ môn nghiên cứu về những vấn đề chung và cơ bản của con người, thế giới quan và vị trí của con người trong thế giới quan, những vấn đề có kết nối với chân lý, sự tồn tại, kiến thức, giá trị, quy luật, ý thức, và ngôn ngữ.
(Triết học được hiểu là hệ thống các quan điểm lý luận chung nhất về vị trí của con người trong thế giới đó).

Chức năng phương pháp luận của triết học Mác – Lênin được hiểu là?

Phương pháp luận của triết học Mác – Lênin được hiểu là hệ thống những quan điểm những nguyên tắc xuất phát, những cách thức chung để thực hiện hoạt động nhận thức và thực tiễn. Phương pháp luận cũng có nghĩa là lý luận về hệ thống phương pháp. Triết học Mác – Lênin thực hiện chức năng phương pháp luận chung nhất, phổ biến nhất cho nhận thức và hoạt động thực tiễn.

nghiên cứu và phân tích những chức năng của triết học mác lênin, triết học có chức năng, trình diễn chức năng của triết học, chức năng của triết học mác lênin là gì, ví dụ về chức năng của triết học mác – lênin, chức năng triết học macxit, chức năng của triết học mácxít là gì ?, đối tượng người dùng và chức năng của triết học mác – lênin, triết học là mạng lưới hệ thống những quan điểm lý luận chung nhất về, vai trò thế giới quan và phương pháp luận của triết học, triết học có chức năng thế giới quan và phương pháp luận đúng hay sai

5/5 – ( 30580 bầu chọn )

Rate this post