Từ vựng tiếng anh chuyên ngành kế toán- kiểm toán – https://blogchiase247.net

STT Từ Vựng Phiên âm Nghĩa 1 Accounting entry /ə’kauntiɳ ‘entri/ bút toán 2 Accrued expenses /iks’pens/ Chi phí phải trả 3 Accumulated /ə’kju:mjuleit/ lũy kế 4 Advanced payments to suppliers /sə’plaiəs/ Trả trước người bán 5 Advances to employees /,emplɔi’i:s/ Tạm ứng 6 Assets  /’æsets/ Tài sản 7 Balance sheet /’bæləns ʃi:t/ Bảng cân đối kế toán 8 Book-keeper /’buk,ki:pə/ người lập báo cáo (nhân viên kế toán) 9 Capital construction /’kæpitl kən’strʌkʃn  xây dựng cơ bản 10 Cash /kæʃ/ Tiền mặt 11 Cash at bank /kæʃ, at, bæηk/ Tiền gửi ngân hàng 12 Cash in hand Tiền mặt tại quỹ 13 Cash in transit Tiền đang chuyển 14 Check and take over nghiệm thu 15 Construction in progress /progress/ Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 16 Cost of goods sold: Giá vốn bán hàng Giá vốn bán hàng 17 Current assets /’kʌrənt ‘æsets/ Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 18 Current portion of long-term liabilities /,laiə’biliti/ Nợ dài hạn đến hạn trả 19 Deferred expenses /iks’pens/ Chi phí chờ kết chuyển 20 Deferred revenue /’revinju:/ Người mua trả tiền trước 21 Depreciation of fixed assets /di,pri:ʃi’eiʃn/, /fikst/, /’æsets/ Hao mòn luỹ kế tài sản cố định hữu hình 22 Depreciation of intangible fixed assets /di,pri:ʃi’eiʃn/, /in’tændʤəbl/ Hao mòn luỹ kế tài sản cố định vô hình 23 Depreciation of leased fixed assets /di,pri:ʃi’eiʃn/ Hao mòn luỹ kế tài sản cố định thuê tài chính 24 Equity and funds /’ekwiti/, /fʌnds Vốn và quỹ 25 Exchange rate differences /iks’tʃeindʤ/, /reit/, /’difrəns/ Chênh lệch tỷ giá 26 Expense mandate /iks’pens ‘mændeit/ ủy nhiệm chi 27 Expenses for financial activities /iks’pens/, /fai’nænʃəl/, /æk’tivitis/ Chi phí hoạt động tài chính 28 Extraordinary expenses /iks’trɔ:dnri/, /iks’pens/ Chi phí bất thường 29 Extraordinary income /iks’trɔ:dnri/, /’inkəm/ Thu nhập bất thường 30 Extraordinary profit /iks’trɔ:dnri/, /’inkəm/ Lợi nhuận bất thường 31 Figures in /’figəs/  Đơn vị tính: triệu đồng 32 Financial ratios /fai’nænʃəl ‘reiʃiou/ Chỉ số tài chính 33 Financials /fai’nænʃəls/ Tài chính 34 Finished goods Thành phẩm tồn kho 35 Fixed asset costs Nguyên giá tài sản cố định hữu hình 36 Fixed assets Tài sản cố định 37 General and administrative expenses /’dʤenərəl/, /əd’ministrətiv/ Chi phí quản lý doanh nghiệp 38 Goods in transit for sale /’trænsit/  Hàng gửi đi bán 39 Gross profit /grous/, /profit/ Lợi nhuận tổng 40 Gross revenue /grous/, /’revinju:/ Doanh thu tổng 41 Income from financial activities /fai’nænʃəl/ //ækˈtɪvɪti/ Thu nhập hoạt động tài chính 42 Instruments and tools /’instrumənt/ Công cụ, dụng cụ trong kho 43 Intangible fixed asset costs /in’tændʤəbl/ Nguyên giá tài sản cố định vô hình 44 Intangible fixed assets /in’tændʤəbl/ Tài sản cố định vô hình 45 Intra-company payables /’peiəbls/ Phải trả các đơn vị nội bộ 46 Inventory /in’ventri/ Hàng tồn kho 47 Investment and development fund /in’vestmənt/ /Di’velәpmәnt/ Quỹ đầu tư phát triển 48 Itemize /’aitemaiz/ Mở tiểu khoản 49 Leased fixed asset costs Nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính 50 Leased fixed assets Tài sản cố định thuê tài chính 51 Liabilities /,laiə’biliti/ Nợ phải trả 52 Long-term borrowings Vay dài hạn 53 Long-term financial assets Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 54 Long-term liabilities /,laiə’bilitis/ Nợ dài hạn 55 Long-term mortgages /’mɔ:gidʒ/, collateral /kɔ’lætərəl/, deposits /di’pɔzit/ Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ dài hạn 56 Long-term security investments /siˈkiuəriti//in’vestmənt/ Đầu tư chứng khoán dài hạn 57 Merchandise inventory /’mə:tʃəndaiz/, /in’ventri/ Hàng hoá tồn kho 58 Net profit /profit/ Lợi nhuận thuần 59 Net revenue /’revinju:/ Doanh thu thuần 60 Non-business expenditure source /iks’penditʃə/ Nguồn kinh phí sự nghiệp 61 Non-business expenditures /iks’penditʃə/ Chi sự nghiệp 62 Non-current assets /’æsets/ Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 63 Operating profit /’kʌrənt//’æsets/ Lợi nhuận từ hoạt động SXKD 64 Other current assets Tài sản lưu động khác 65 Other funds Nguồn kinh phí, quỹ khác 66 Other long-term liabilities Nợ dài hạn khác 67 Other payables /´peiəbl/ Nợ khác 68 Other receivables /ri’si:vəbls/ Các khoản phải thu khác 69 Other short-term investments /in’vestmənts/ Đầu tư ngắn hạn khác 70 Owners’ equity /’ekwiti/ Nguồn vốn chủ sở hữu 71 Payables to employees /¸emplɔi´i:/ Phải trả công nhân viên 72 Prepaid expenses /iks’pens/ Chi phí trả trước 73 Profit before taxes Lợi nhuận trước thuế 74 Profit from financial activities /fai’nænʃəl/, /æk’tivitis/ Lợi nhuận từ hoạt động tài chính 75 Provision for devaluation of stocks /,di:vælju’eiʃn/ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 76 Purchased goods in transit Hàng mua đang đi trên đường 77 Raw materials /rɔ: mə’tiəriəl/ Nguyên liệu, vật liệu tồn kho 78 Receivables /ri’si:vəbls/ Các khoản phải thu 79 Receivables from customers Phải thu của khách hàng 80 Reconciliation /,rekəsili’eiʃn/ Đối chiếu 81 Reserve fund /ri’zə:v/, /fʌnd/ Quỹ dự trữ 82 Retained earnings /ri’tein//´ə:niη/ Lợi nhuận chưa phân phối 83 Revenue deductions /’revinju:/, /di’dʌkʃns/ Các khoản giảm trừ 84 Sales expenses Chi phí bán hàng 85 Sales rebates /ri’beits/ Giảm giá bán hàng 86 Sales returns /ri’tə:n/ Hàng bán bị trả lại 87 Short-term borrowings Vay ngắn hạn 88 Short-term investments Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 89 Short-term liabilities Nợ ngắn hạn 90 Short-term mortgages, collateral, deposits /’mɔ:gidʤ//kɔ´lætərəl//dɪˈpɒzɪt/ Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn 91 Short-term security investments Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 92 Stockholders’ equity /´stɔk¸houldə/ /’ekwiti/ Nguồn vốn kinh doanh 93 Surplus of assets awaiting resolution /’sə:pləs/ Tài sản thừa chờ xử lý 94 Tangible fixed assets /’tændʤəbl/ Tài sản cố định hữu hình 95 Taxes and other payables to the State budget /’peiəbl/, /’bʌdʤit/ Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 96 Total assets /’æsets/ Tổng cộng tài sản 97 Total liabilities and owners’ equity  /’ekwiti/ Tổng cộng nguồn vốn 98 Trade creditors /’kreditəs/ Phải trả cho người bán 99 Treasury stock /’treʤəri stɔk/ Cổ phiếu quỹ 100 Credit Account /ˈkrɛdɪt/ /ə’kaunt/ Tài khoản ghi Nợ
Rate this post