Cổ đông chiến lược là gì?

Trong doanh nghiệp tất cả chúng ta liên tục nghe những cụm từ quen thuộc cổ đông sáng lập, cổ đông khuyễn mãi thêm, …. Tuy nhiên, so với cụm từ cổ đông chiến lược lại được rất ít người biết đến .

Vậy cổ đông chiến lược là gì?, hiện nay có quy định như thế nào về cổ đông chiến lược?. Mời quý vị tham khảo nội dung bài viết dưới đây của chúng tôi trong bài viết sau đây.

Cổ đông chiến lược là gì?

Cổ đông chiến lược chính là những nhà đầu tư chiến lược trong quy mô doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, trong đó cổ đông là cá thể, tổ chức triển khai chiếm hữu tối thiểu một CP của công ty CP địa thế căn cứ theo lao lý tại khoản 3 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020 .

Theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, để trở thành cổ đông chiến lược cần phải đáp ứng các tiêu chí sau:

Nhà góp vốn đầu tư chiến lược là những nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư quốc tế có đủ những điều kiện kèm theo, đơn cử :
– Có đủ tư cách pháp nhân theo lao lý của pháp lý ;
– Có năng lượng kinh tế tài chính và có hiệu quả hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại 02 năm gần nhất tính đến thời gian ĐK mua CP có lãi, không có lỗ lũy kế ;
– Có cam kết bằng văn bản của người có thẩm quyền khi ĐK trở thành nhà đầu tư chiến lược của doanh nghiệp cổ phần hóa về những nội dung sau :
+ Tiếp tục duy trì ngành nghề kinh doanh thương mại chính và tên thương hiệu của doanh nghiệp cổ phần hóa trong thời hạn tối thiểu 03 năm kể từ thời gian chính thức trở thành nhà đầu tư chiến lược .
Đối với những doanh nghiệp đã nằm trong list doanh nghiệp đạt tên thương hiệu Quốc gia, cơ quan đại diện thay mặt chủ sở hữu báo cáo giải trình Thủ tướng nhà nước quyết định hành động đơn cử thời hạn nhà đầu tư chiến lược phải cam kết liên tục duy trì ngành nghề kinh doanh thương mại chính và tên thương hiệu của doanh nghiệp cổ phần hóa .
+ Không chuyển nhượng ủy quyền số CP được mua trong thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty CP được cấp Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp CP lần đầu hoạt động giải trí theo Luật doanh nghiệp .
+ Phương án tương hỗ doanh nghiệp sau cổ phần hóa trong việc chuyển giao công nghệ tiên tiến mới ; huấn luyện và đào tạo nguồn nhân lực ; nâng cao năng lượng kinh tế tài chính ; quản trị doanh nghiệp ; đáp ứng nguyên vật liệu ; tăng trưởng thị trường tiêu thụ loại sản phẩm .
+ Các nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường khi vi phạm cam kết đã ký với mức bồi thường xác lập theo thiệt hại thực tiễn và quyền định đoạt của Nhà nước so với hàng loạt số lượng CP nhà đầu tư chiến lược mua khi vi phạm những cam kết đã ký .

Trên đây, chúng tôi đã giải thích về định nghĩa của cổ đông chiến lược là gì? và điều kiện để là nhà đầu tư chiến lược.

Quy định về cổ đông chiến lược

Theo lao lý tại Phụ lục I phát hành kèm theo Nghị định số 126 / 2017 / NĐ-CP, để lựa chọn nhà đầu tư chiến lược tại doanh nghiệp cổ phần hóa, cần tuân thủ theo những trình tự sau gồm có những bước sau :

Bước 1: Ban Chỉ đạo chỉ đạo Tổ giúp việc phối hợp cùng với doanh nghiệp và tổ chức tư vấn (nếu có) xây dựng tiêu chí lựa chọn, tỷ lệ cổ phần chào bán và mục tiêu chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược để đưa vào phương án cổ phần hóa dựa trên quy mô vốn điều lệ, tính chất ngành nghề kinh doanh và yêu cầu mở rộng phát triển của doanh nghiệp,

Bước 2: Tiến hành thẩm định phương bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt trong phương án cổ phần hóa (trong đó nêu rõ tiêu chí lựa chọn, tỷ lệ bán và giá bán cho nhà đầu tư chiến lược). Chủ thể thực hiện bước thứ 2 chính là Ban Chỉ đạo;

Bước 3: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt phương án cổ phần hóa, doanh nghiệp cổ phần hóa thực hiện công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng (bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt) các nội dung liên quan đến việc chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược của doanh nghiệp cổ phần hóa, bao gồm:

– tin tức trình làng về doanh nghiệp ;
– Mục đích lựa chọn nhà đầu tư chiến lược ;
– Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược ;
– Tỷ lệ chào bán CP cho những nhà đầu tư chiến lược ;
– Các quyền lợi và nghĩa vụ và nghĩa vụ và trách nhiệm khi trở thành nhà đầu tư chiến lược của doanh nghiệp cổ phần hóa ( theo lao lý tại Điều 6 Nghị định này ) ;
– Hồ sơ ĐK làm nhà đầu tư chiến lược ;
– Thời gian, khu vực nộp hồ sơ ĐK .

Bước 4: Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày đăng thông báo, doanh nghiệp cổ phần hóa thực hiện rà soát hồ sơ đăng ký, làm nhà đầu tư chiến lược và tổng hợp danh sách các nhà đầu tư chiến lược đủ điều kiện tham gia mua cổ phần trình Ban Chỉ đạo báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu ban hành Quyết định phê duyệt. Doanh nghiệp cổ phần hóa có trách nhiệm thông báo để các nhà đầu tư chiến lược có kế hoạch tìm hiểu, tham vấn các nội dung liên quan về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính,…. của doanh nghiệp cổ phần hóa.

Việc lựa chọn những nhà đầu tư chiến lược đủ điều kiện kèm theo tham gia mua CP phải được triển khai trước khi tổ chức triển khai bán đấu giá CP công khai minh bạch ra công chúng .

Bước 5: Trên cơ sở danh sách các nhà đầu tư chiến lược đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt, Ban Chỉ đạo xây dựng phương án bán và tổ chức bán cổ phần cho các nhà đầu tư chiến lược theo các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định này.

Bước 6: Dựa vào kết quả tổng hợp bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, doanh nghiệp cổ phần hóa tổng hợp báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu xem xét, ký hợp đồng cam kết chính thức với các nhà đầu tư chiến lược trúng đấu giá và chuyển tiền thu từ bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp theo quy định tại Điều 39 Nghị định này.

Cổ đông chiến lược tiếng Anh là gì?

Cổ đông chiến lược trong tiếng Anh là “ strategic shareholder ” hoặc “ strategic investor ”

Trên đây, là toàn bộ nội dung liên quan đến định nghĩa liên quan tới cổ đông chiến lược là gì?.

Rate this post