carbon dioxide trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

We’ve also talked about concentrations of carbon dioxide in the atmosphere.

Chúng ta cũng đã nói về những sự tập trung chuyên sâu của khí axít cácbon trong bầu khí quyển

QED

So, fungi and mycelium sequester carbon dioxide in the form of calcium oxalates.

Vì thế nấm và thể sợi tách riêng cacbon dioxit ra dưới dạng canxi oxalat.

ted2019

One cubic meter of wood will store one tonne of carbon dioxide.

Một mét khối gỗ sẽ lưu trữ một tấn CO2.

ted2019

Using this process, green vegetation takes in carbon dioxide, water, sunlight, and nutrients and produces carbohydrates and oxygen.

Trong quá trình quang hợp, cây xanh hấp thu khí cacbon đioxyt, nước, ánh sáng mặt trời và dưỡng chất, rồi sản sinh hydrat cacbon và oxy.

jw2019

Right now, about a third of that carbon dioxide is dissolving straight into the sea, right?

Ngay bây giờ, khoảng một phần ba của a xít các bon đó đang hòa tan thẳng vào biển, đúng không?

ted2019

Carbon dioxide levels at maximum.

Mức CO2 đã tăng đến tối đa.

OpenSubtitles2018. v3

Methane, a greenhouse gas 20 times more powerful than carbon dioxide.

Khí methane, một khí nhà kính mạnh gấp 20 lần CO2.

OpenSubtitles2018. v3

Our activities release gigantic quantities of carbon dioxide.

Hoạt động của con người thải ra những lượng CO2 khổng lồ.

OpenSubtitles2018. v3

The indicator does not only focus on carbon dioxide emissions but also on other GHGs (see list above).

Các chỉ số không chỉ tập trung vào lượng khí thải CO2 mà còn về khí nhà kính khác (xem danh sách ở trên).

WikiMatrix

The tropics take a major role in reducing atmospheric carbon dioxide.

Các vùng nhiệt đới đóng vai trò quan trọng trong việc giảm cacbon điôxít khí quyển.

WikiMatrix

It consists of oxygen and carbon dioxide in proportion of roughly 5 to 2.

Nó bao gồm oxy và carbon dioxide trong tỷ lệ khoảng 5-2.

WikiMatrix

So we started measuring carbon dioxide in 1958.

Chúng tôi bắt đầu đo đạc carbon dioxide từ năm 1958.

OpenSubtitles2018. v3

It brings oxygen from the air and excretes carbon dioxide and water back into the air.

Chúng mang ôxy từ không khí vào cơ thể, thải cacbon điôxít (CO2) và nước ra ngoài không khí.

WikiMatrix

Plants are going to breath in this very same carbon dioxide through pores in their skin, called stomata.

Cây cối sẽ hút vào chính những phân tử .. những bon dioxit này qua những lỗ nhỏ gọi là khí khổng trên mặt phẳng .

QED

We have already put too much carbon dioxide into the atmosphere.

Chúng ta đã thải quá nhiều carbon dioxide vào bầu khí quyển.

ted2019

It also achieved its Kyoto Protocol objective of reducing carbon dioxide emissions by 30% from 1990 to 2009.

Nước này cũng đã thông qua Nghị định thư Kyoto và đạt được mục tiêu cắt giảm thải carbon dioxide 30% từ năm 1990 đến năm 2009.

WikiMatrix

We exhale carbon dioxide, so does mycelium.

Chúng ta thở ra khí cacbon dioxit, sợi nấm cũng thế.

ted2019

Oxalic acid is two carbon dioxide molecules joined together.

Axit oxalic là 2 nguyên tử cacbon dioxit tích hợp với nhau .

QED

Strontium hydroxide absorbs carbon dioxide from the air to form strontium carbonate.

Stronti hydroxit hóa hợp với carbon dioxit trong không khí để tạo thành stronti cacbonat.

WikiMatrix

However, carbon dioxide gas, which when dissolved is partially converted into carbonates and bicarbonates, is often included.

Tuy nhiên, carbon dioxide, khi hòa tan được chuyển thành cacbonat và bicacbonat, lại được sử dụng.

WikiMatrix

Carbondioxide emission, metric ton per capita.

Lượng khí thải cacbon dioxit, đơn vị tấn/người.

ted2019

Volcanoes belched trillions of tons of carbon dioxide into Venus’atmosphere.

Núi lửa đã khạc ra hàng ngàn tỷ tấn khí CO2 vào khí quyển của sao Kim

OpenSubtitles2018. v3

Hemoglobin facilitates the transport of carbon dioxide from the tissues to the lungs, where it is exhaled.

Hemoglobin cũng giúp vận chuyển khí cacbon đioxyt từ các mô đem về phổi để thải ra ngoài qua hơi thở.

jw2019

Oceanic plankton absorbs carbon dioxide and releases oxygen.

Các sinh vật nổi ở biển hấp thụ khí cacbon đioxyt và thải ra khí oxy.

jw2019

And then for fir, I injected the stable isotope carbon-13 carbon dioxide gas.

Sau đó đến cây linh sam, tôi tiêm chất đồng vị bền cacbon-13 khí cacbon đioxin.

ted2019

Rate this post