come back trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

I wish I could have convinced him to come back with me.

Tôi ước gì mình thuyết phục cậu ấy quay lại đây.

OpenSubtitles2018. v3

I come back soon.

Tôi sẽ trở lại ngay.

OpenSubtitles2018. v3

Bharata has gone to ask the exiled Rama to come back and rule the kingdom.

Bharata đã hỏi người bị lưu đày tên, Rama, trở về để thống trị vương quốc.

WikiMatrix

There’s a million reasons not to come back, if you know what I’m sayin’.

Có 1 triệu lý do không quay lại, nếu chú biết tôi đang nói gì.

OpenSubtitles2018. v3

Either you come back with me or you stay here and you die with your friends.

Hoặc anh quay về với tôi hoặc ở lại đây và chết với bạn của anh.

OpenSubtitles2018. v3

I KNEW YOU’D COME BACK, SAM.

Anh biết em sẽ quay lại mà Sam.

OpenSubtitles2018. v3

Come back.

Quay lại.

QED

As long as your memory don’t come back to you, you’ll be my guest.

Chừng nào trí nhớ của cậu còn chưa hồi phục thì cậu sẽ là khách của chúng tôi.

OpenSubtitles2018. v3

You ever coming back to my class?

Em chưa trở lại lớp thầy à?

OpenSubtitles2018. v3

“I don’t think so, but I’ll come back to you later,” said the teacher.

Thầy nói: “Chắc không? Thầy sẽ nói chuyện với em sau”.

jw2019

No one has ever come back from the lower floors alive. Ooh.

Chưa một ai sống xót sau khi xuống tầng thấp hơn.

OpenSubtitles2018. v3

Eric didn’t come back for me.

Eric không quay lại vì cháu.

OpenSubtitles2018. v3

And we’ll come back to chromosomes in a minute.

Chúng ta sẽ nói về nhiễm sắc thể sau một phút.

QED

Didn’t come back.

Không trở về.

OpenSubtitles2018. v3

Come back.

Quay lại đi.

OpenSubtitles2018. v3

We’re going to come back to this in just a bit.

Chúng ta sẽ quay lại với cái này sau.

ted2019

Not if he doesn’t come back, it isn’t.

Không nhiều, nếu Cha không về.

OpenSubtitles2018. v3

Come back here, you.

Lại đây, cô gái.

OpenSubtitles2018. v3

“Please come back with some more magazines and talk to me,” she urged.

“Hãy quay lại đây, mang thêm nhiều tạp chí và nói chuyện với tôi nhé”, bà khuyến khích.

jw2019

Daniel will come back to me.

Daniel sẽ về lại với tôi.

OpenSubtitles2018. v3

Wut please come back.

Wut xin anh hãy quay trở lại

OpenSubtitles2018. v3

My negative thinking does come back from time to time, but now I know how to handle it.”

Dù thỉnh thoảng lại có những suy nghĩ tiêu cực nhưng tôi đã biết cách kiểm soát chúng”.

jw2019

Will they still come back?

Họ sẽ vẫn quay lại chớ?

OpenSubtitles2018. v3

I’m going to come back to that in a moment.

Tôi sẽ trở lại vấn đề này trong chốc lát.

ted2019

We have to turn around and come back again.

Chúng tôi phải quay lạitrở lại lần nữa.

QED

Rate this post