con trỏ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Con trỏ chuột phải vào ” Thăm dò ” tab và báo chí [ viết / nhập ]

Right cursor to the ” Probe ” tab and press [ WRlTE / ENTER ]

QED

Thực đơn & chuột phải ở vị trí con trỏ chuột

& Popup menu at mouse-cursor position

KDE40. 1

Dán nội dung bảng nháp vào vị trí con trỏ trong ô soạn thảo

Pastes the clipboard contents at the current cursor position into the edit field

KDE40. 1

Vị trí con trỏ: X: Y

Mouseposition: X: Y

KDE40. 1

Con trỏ Thay đổi cỡ Dọc

Cursor Resize Vert

KDE40. 1

Push và pop trên ngăn xếp mặc định thành các bước 8 byte và con trỏ rộng 8 byte.

Pushes and pops on the stack default to 8-byte strides, and pointers are 8 bytes wide.

WikiMatrix

Các kiểu tham chiếu có thể là tự mô tả, kiểu con trỏ, hoặc các kiểu interface.

Reference types can be self-describing types, pointer types, or interface types.

WikiMatrix

Chọn một khu vực bằng con trỏ. Để chụp, ấn phím Enter. Ấn ESC để thoát

Select a region using the mouse. To take the snapshot, press the Enter key. Press Esc to quit

KDE40. 1

Đổi hình con trỏ trên biểu tượng

Change pointer shape over icons

KDE40. 1

Mục đích là giúp anh dy chuyển con trỏ đằng kia bằng ý thức.

The goal is to get you to move that cursor with your mind.

OpenSubtitles2018. v3

Nhấn các phím mũi tên ngay lập tức bắt đầu di chuyển con trỏ quanh hộp này

Pressing the arrow keys immediately begins moving the cursor around this box

QED

Hiện & Con trỏ Chuột

Show Mouse & Cursor

KDE40. 1

Một con trỏ giữ được giữ qua COMMIT và đóng lại khi ROLLBACK.

A holdable cursor is kept open over COMMIT and closed upon ROLLBACK.

WikiMatrix

Trong thời gian thực thi, một con trỏ đại diện cho một địa chỉ của bộ nhớ.

Inside the compartment he finds a memory card .

WikiMatrix

Giấu con trỏ chuột

Hide the mouse cursor

KDE40. 1

Harold Lawson được ghi nhận đã phát minh ra con trỏ vào năm 1964.

Harold Lawson is credited with the 1964 invention of the pointer.

WikiMatrix

Con trỏ bận thụ động

Passive Busy Cursor

KDE40. 1

Bạn có thể sắp xếp tất cả các offsets theo cột bất cứ con trỏ là trên

You can sort all the offsets by whichever column the cursor is on

QED

& Hình con trỏ

& Cursor shape

KDE40. 1

Ngưỡng con trỏ

Pointer threshold

KDE40. 1

Chuyển con trỏ bằng bàn phím (dùng vùng số

& Move pointer with keyboard (using the num pad

KDE40. 1

Anh bạn ạ, khi cậu dy chuyển cái con trỏ đó…

Man, when you moved that cursor

OpenSubtitles2018. v3

Việc thủ công duy nhất bác sĩ phải làm ở đây là di con trỏ.

The only handwork the physician does here is moving a mouse .

QED

Trong chế độ này, vùng xung quanh con trỏ chuột sẽ được phóng đại

If selected, the area around the mouse cursor is magnified

KDE40. 1

Bạn có thế thấy 1 số chúng đang đi chuyển quanh con trỏ.

You can see a few of them are swarming around the cursor right now.

ted2019

Rate this post