cộng đồng trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Bởi vì đó là cộng đồng khiến bạn tin rằng mọi thứ đều có thể.

Because this is the group of people that inspires possibility.

ted2019

Uy tín là thước đo lòng tin của một cộng đồng vào bạn.

Reputation is the measurement of how much a community trusts you.

ted2019

Họ sẽ đến với nhau như là cộng đồng, và bày tỏ lời nguyện cầu.

They would come together as a community, and they would express a wish.

ted2019

Gọi vốn cộng đồng ^ “You can now pre-order books in the Google Play Store”.

Crowdfunding ” You can now pre-order books in the Google Play Store ” .

WikiMatrix

Trang web cộng đồng ICv2 đã bầu chọn Love Hina là “Anime hay nhất trong năm” vào năm 2002.

The pop culture website ICv2 voted Love Hina “Anime Product of the Year” in 2002.

WikiMatrix

Phát ngôn của Stern đã gây xúc phạm và chọc giận cộng đồng Mỹ Latin trên toàn Texas.

Stern’s comments outraged and infuriated the Hispanic community in Texas.

WikiMatrix

Vâng và điều này là thực sự đáng chú ý với cộng đồng phát triển trò chơi.

So this has actually been a little bit startling to the game- development community.

QED

Đơn vị Topanga Đồn Topanga là lực lợng cảnh sát cộng đồng bắt đầu hoạt động từ năm 2009.

Topanga Division The Topanga (#21) community police station began operations in January 2009.

WikiMatrix

“Trong cộng đồng này, chúng ta gặp những người theo đạo rất khác với đạo của mình.

“Would you agree that people today seem to live under more pressure than ever before?

jw2019

Anh ấy là một nhà lãnh đạo, người ủng hộ nhiệt tình vì hạnh phúc của cộng đồng

He’s a leader and a passionate advocate for the well-being of his community.

ted2019

Chỉ có hai cộng đồng là Xứ Basque và Navarre có quyền tự chủ tài chính hoàn toàn.

Only two communities—the Basque Country and Navarre—have full fiscal autonomy.

WikiMatrix

Năm 2006, tỉnh Valencia thuộc Cộng đồng Valencia, Tây Ban Nha, gồm 266 đô thị.

As of 2006, the province of Valencia in the Valencian Country, Spain, is composed of 266 municipalities.

WikiMatrix

Từ năm 1983, nhiều phần của khu vực cộng đồng đã bị sát nhập vào thành phố Hillsboro.

Since 1983, portions of the community planning area have been annexed into the city of Hillsboro.

WikiMatrix

Núi Muqattam là niềm tự hào của cộng đồng dân cư ở đó.

The Muqattam Mountain is the pride of the community.

ted2019

Sự tham gia của cộng đồng

Community participation

worldbank.org

Năm 11 tuổi, ông bắt đầu học quyền anh trong một chương trình cộng đồng.

At age 11, he began to study boxing under a community program.

WikiMatrix

Cricket phổ biến trong các cộng đồng ngoại kiều Nam Á sống tại thành phố.

Cricket is popular among South Asian expatriates living in the city.

WikiMatrix

Cũng có thể làm điều tương tự để huy động sự hỗ trợ của cộng đồng hải ngoại.

You can also do the same for mobilizing diaspora giving.

ted2019

Ngoài những nông dân, khu vực vẫn còn nhiều cộng đồng bản địa sinh sống như Cocama-Cocamilla.

In addition to peasants, it is still occupied by many indigenous communities, such as the Cocama-Cocamilla.

WikiMatrix

Các cộng đồng lân cận gồm có Garden Home và Metzger.

Other nearby communities include Garden Home and Metzger.

WikiMatrix

Phòng họp là trung tâm cộng đồng đã cũ và bị bỏ hoang một thời gian.

The hall was an old community center that had been abandoned for some time.

jw2019

Một nền tảng cộng đồng là một tổ chức từ thiện công cộng.

A community foundation is a public charity.

WikiMatrix

Bà không phản ánh đúng cộng đồng của chúng tôi.

You just don’t reflect our community.

OpenSubtitles2018. v3

Đây là cộng đồng Kalandar.

This is the Qalandar community.

ted2019

Hòa nhập cộng đồng.

Socialise.

OpenSubtitles2018. v3

Rate this post