Xây dựng Đảng – Wikipedia tiếng Việt

Xây dựng Đảng là một chuyên ngành nghiên cứu thuộc bộ môn khoa học chính trị hay Chính trị học, tập trung nghiên cứu về lĩnh vực xây dựng hệ thống, cơ chế, hoạt động của một đảng chính trị.
Công tác xây dựng Đảng là một trong những việc làm thiết yếu quan trọng nhất ảnh hưởng đến tính sống còn của một Đảng chính trị cầm quyền.

Công tác thiết kế xây dựng Đảng là 1 công tác có tính quan trọng sống còn so với 1 đảng chỉ huy, thế cho nên mục tiêu của việc này là nhằm mục đích kiến thiết xây dựng 1 Đảng đoàn kết về chính trị, vững vàng về tư tưởng và kiện toàn, linh động trong việc tổ chức triển khai cỗ máy đảng .Trong đó nghành nghề dịch vụ chính trị là nghành được chú trọng bậc nhất có ý nghĩa quyết định hành động, ảnh hưởng tác động thâm thúy đến những nghành điều tra và nghiên cứu khác .

Xây dựng Đảng về mặt chính trị[sửa|sửa mã nguồn]

Nhiệm vụ chủ yếu của việc này là xây dựng đường lối chính trị, bao gồm: đường lối chung và đường lối của từng giai đoạn, từng thời kỳ, từng mặt của đời sống xã hội. Những vấn đề cơ bản nhất của đường lối chính trị được thể hiện trong Cương lĩnh. Đường lối có khi được xác định đồng thời hoặc có khi được xác định trước Cương lĩnh.

Từ những Cương lĩnh, điều lệ của 1 Đảng chính trị, Đảng ấy phải biết cụ thể hóa thành chủ trương, chủ trương lớn ; tiếp đó là phải không cho đến toàn Đảng, phổ cập đến những những tầng lớp nhân dân và tổ chức triển khai thực thi thắng lợi chủ trương, chủ trương đã đề ra. Mỗi một trách nhiệm như vậy đều nhu yếu kiến thiết xây dựng Đảng về chính trị một cách tương thích :

Muốn Xây dựng điều lệ, cương lĩnh chính trị của Đảng đòi hỏi phải có tầm hiểu biết về lý luận và thực tiễn sâu sắc, tầm tư duy chiến lược nhìn xa trông rộng. Xác định chủ trương, chính sách lại đòi hỏi sự ấm hiểu sâu sắc các yếu tố chủ quan, khách quan, có tầm tư duy sách lược nhạy bén, để giành được cái tối đa trong một thời kỳ, thời điểm nhất định, để không vụt mất thời cơ quan trọng làm ảnh hưởng đến tiến trình phát triển của Đảng.

Xây dựng Đảng về chính trị còn yên cầu phải làm cho toàn Đảng, và mỗi đảng viên có được bản lĩnh chính trị vững vàng. Đây là hiệu quả tổng hợp của việc kiến thiết xây dựng Đảng tổng lực

Xây dựng Đảng về mặt tư tưởng[sửa|sửa mã nguồn]

Nhiệm vụ của công tác kiến thiết xây dựng Đảng về tư tưởng là làm cho tư tưởng của cán bộ, đảng viên tương thích với tư tưởng của Đảng, thống nhất cao và tin cậy vào đường lối, chủ trương của Đảng .Để bảo vệ sự thống nhất giữa nền tảng tư tưởng và hành vi của Đảng trong công tác kiến thiết xây dựng Đảng về tư tưởng, cần thực thi những giải pháp sau :- Các Cấp ủy Đảng, nhất là cán bộ chủ chốt, phải dành thời hạn và công sức của con người thích đáng nghiên cứu và điều tra lý luận và tổng kết thực tiễn .- Đối với những yếu tố lý luận, trực tiếp chi phối việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, đã được đàm đạo, tranh luận trong thời hạn dài, đã chín muồi, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cần Kết luận để thống nhất nhận thức, tư tưởng trong Đảng .

– Nâng cao tính thuyết phục của công tác tư tưởng trên cơ sở lý luận và thực tiễn chính xác, thiết thực, sâu sắc; phù hợp với sự cần thiết thực hiện dân chủ rộng rãi trong Đảng và tình hình Đảng trí ngày càng được nâng cao.

Xem thêm: OUR là gì? -định nghĩa OUR

– Đổi mới công tác thông tin nội bộ, nhằm mục đích nâng cao tính update, tính đúng chuẩn, tính lan rộng ra của thông tin, không tránh mặt, hạn chế thông tin ( nhất là trong thời đại bùng nổ thông tin lúc bấy giờ ) .

Xây dựng Đảng về mặt tổ chức triển khai[sửa|sửa mã nguồn]

Trong các văn kiện Đảng vẫn thường nói đến các nguyên tắc tổ chức của Đảng, trong đó Nguyên tắc tập trung dân chủ được xác định là nguyên tắc tổ chức cơ bản nhất. Như vậy, ngoài nguyên tắc tổ chức cơ bản còn những nguyên tắc tổ chức khác nữa.
Tổ chức xây dựng Đảng ở Việt Nam hiện nay được xây dựng theo cơ chế tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách,trên cơ sở ấy cá nhân là người nắm giữ chức vụ, phải thực thi và hoàn thành các các nhiệm vụ của tập thể lãnh đạo giao phó,trong một số trường hợp nhất định thì cá nhân sẽ được quyền quyết định và phải báo cáo lại tập thể lãnh đạo.

Đối với nghành kiến thiết xây dựng tổ chức triển khai, cỗ máy hoạt động và sinh hoạt Đảng, nhiều nghiên cứu và điều tra lý luận và khảo sát thực tiễn, thì cơ bản Đảng ta được tổ chức triển khai kiến thiết xây dựng dựa trên 4 nguyên tắc hầu hết sau : – Nguyên tắc tập trung chuyên sâu dân chủ .- Nguyên tắc lập những tổ chức triển khai Đảng theo những cấp của mạng lưới hệ thống chính trị và theo quy mô địa giới – hành chính .- Nguyên tắc lập những tổ chức triển khai cơ sở của Đảng trong những đơn vị chức năng cơ sở thuộc mọi nghành nghề dịch vụ của đời sống xã hội .- Mỗi đảng viên đều phải hoạt động và sinh hoạt trong một tổ chức triển khai cơ sở Đảng

Việc xây dựng 1 Đảng cầm quyền dựa trên những cơ sở trên sẽ đảm bảo được tính nhất quán trong các chủ trương chính sách, quyết định và tính đồng bộ trong công tác triển khai và thực thi các chủ trương chính sách quyết định đó.

Xây dựng Đảng về phương pháp chỉ huy và phong thái công tác[sửa|sửa mã nguồn]

Xây dựng phong thái chỉ huy của Đảng và lối thao tác của cán bộ, đảng viên là xác lập rõ mối quan hệ giữa chủ thể chỉ huy và đối tượng người dùng chỉ huy ; từ đó vận dụng phương pháp, giải pháp tương thích để đưa đường lối, chủ trương, chủ trương của Đảng đến với nhân dân .Trong thời kỳ kiến thiết xây dựng nền kinh tế tài chính theo quy mô kế hoạch hóa, tập trung chuyên sâu bao cấp, việc chỉ huy là bằng mệnh lệnh, bằng tập trung chuyên sâu cao độ, bằng chính sách xin – cho, cấp phép trung bình. Trong thời kỳ thay đổi, phương pháp chỉ huy, phong thái công tác của Đảng được thay đổi theo hướng ngày càng cụ thể hóa chính sách Đảng chỉ huy, Nhà nước quản trị, nhân dân làm chủ. Những chuyển biến tích cực được biểu lộ ở việc Đảng tập trung chuyên sâu triển khai vai trò chỉ huy về tư tưởng, chính trị, tổ chức triển khai ; Nhà nước thực thi việc quản trị theo pháp lý để thực thi quyền lực tối cao của dân, do dân, vì dân ; Mặt trận Tổ quốc và những đoàn thể nhân dân triển khai vai trò phản biện xã hội ; quy định dân chủ ở cơ sở được tiến hành thực thi .

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

Rate this post