Công ty cho thuê tài chính là gì? Đặc điểm hoạt động?

Công ty cho thuê tài chính là tổ chức tín dụng phi ngân hàng, thực hiện hoạt động cung ứng vốn cho khách hàng chủ yếu thông qua việc cho thuê máy móc, thiết bị,….Vậy công ty cho thuê tài chính là gì?

1. Công ty cho thuê tài chính là gì ?

Theo Luật tổ chức tín dụng sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định: Công ty cho thuê tài chính là tổ chức tín dụng phi ngân hàng thành lập dưới hình thức công ty kinh doanh theo phương thức cung ứng vốn cho khách hàng chủ yếu thông qua việc cho thuê máy móc, thiết bị và các loại động sản khác.

– Công ty cho thuê tài chính là công ty tài chính chuyên ngành, hoạt động giải trí chính là cho thuê tài chính .

2.Hoạt động của công ty cho thuê tài chính 

Theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng, hoạt động của công ty cho thuê tài chính bao gồm:

2.1. Hoạt động ngân hàng của công ty cho thuê tài chính

– Hoạt động ngân hàng nhà nước của công ty cho thuê tài chính gồm có :– Nhận tiền gửi của tổ chức triển khai .– Phát hành chứng từ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để kêu gọi vốn của tổ chức triển khai .– Vay vốn của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, tổ chức triển khai tài chính trong nước và quốc tế theo pháp luật của pháp lý ; vay Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo lao lý của Luật Ngân hàng Nhà nước Nước Ta .– Cho thuê tài chính .– Cho vay bổ trợ vốn lưu động so với bên thuê tài chính .– Cho thuê quản lý và vận hành với điều kiện kèm theo tổng giá trị gia tài cho thuê quản lý và vận hành không vượt quá 30 % tổng tài sản có của công ty cho thuê tài chính .– Thực hiện hình thức cấp tín dụng thanh toán khác khi được Ngân hàng Nhà nước đồng ý chấp thuận .

2.2. Hoạt động cho thuê tài chính

Hoạt động cho thuê tài chính là việc cấp tín dụng thanh toán trung hạn, dài hạn trên cơ sở hợp đồng cho thuê tài chính và phải có một trong những điều kiện kèm theo sau đây :– Khi kết thúc thời hạn cho thuê theo hợp đồng, bên thuê được nhận chuyển quyền sở hữu tài sản cho thuê hoặc liên tục thuê theo thỏa thuận hợp tác của hai bên ;– Khi kết thúc thời hạn cho thuê theo hợp đồng, bên thuê được quyền ưu tiên mua gia tài cho thuê theo giá danh nghĩa thấp hơn giá trị thực tiễn của gia tài cho thuê tại thời gian mua lại ;– Thời hạn cho thuê một gia tài phải tối thiểu bằng 60 % thời hạn thiết yếu để khấu hao gia tài cho thuê đó ;

– Tổng số tiền thuê một tài sản quy định tại hợp đồng cho thuê tài chính ít nhất phải bằng giá trị của tài sản đó tại thời điểm ký hợp đồng.

2.3. Mở tài khoản của công ty cho thuê tài chính

– Công ty cho thuê tài chính có nhận tiền gửi phải mở thông tin tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước và duy trì trên thông tin tài khoản tiền gửi này số dư trung bình không thấp hơn mức dự trữ bắt buộc .– Công ty cho thuê tài chính được mở thông tin tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng nhà nước thương mại, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế .

2.4. Góp vốn, mua cổ phần của công ty cho thuê tài chính

Công ty cho thuê tài chính không được góp vốn, mua CP, xây dựng công ty con, công ty link dưới mọi hình thức .

2.5. Các hoạt động khác của công ty cho thuê tài chính

– Tiếp nhận vốn ủy thác của nhà nước, tổ chức triển khai, cá thể để triển khai hoạt động giải trí cho thuê tài chính. Việc tiếp đón vốn ủy thác của cá thể triển khai theo pháp luật của Ngân hàng Nhà nước .– Tham gia đấu thầu tín phiếu Kho bạc do Ngân hàng Nhà nước tổ chức triển khai .– Mua, bán trái phiếu nhà nước .– Kinh doanh, đáp ứng dịch vụ ngoại hối và ủy thác cho thuê tài chính theo lao lý của Ngân hàng Nhà nước .– Làm đại lý kinh doanh thương mại bảo hiểm .– Cung ứng dịch vụ tư vấn trong nghành ngân hàng nhà nước, tài chính, góp vốn đầu tư cho bên thuê tài chính .>> > Xem thêm Giấy phép xây dựng công ty cho thuê tài chính theo pháp luật hiện hàn h

 

Rate this post