cung cấp trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Người cung cấp tất cả các trò giải trí… và tiêu khiển ở đây.

Provider of any and all entertainments and diversions.

OpenSubtitles2018. v3

Client cũng phải cung cấp dữ liệu cần thiết cho các đối số của yêu cầu đó.

The client must also supply the required data for the arguments of such request.

WikiMatrix

Tài trợ cho chương trình này được cung cấp bởi

Funding for this program is provided by

QED

Nghiên cứu fossa tại Duisburg cung cấp nhiều dữ liệu sinh học loài.

Research on the Duisburg fossas has provided much data about their biology.

WikiMatrix

Cung cấp cho con cái thức ăn thiêng liêng từ Lời Đức Chúa Trời còn quan trọng hơn.

Providing them with spiritual nourishment from God’s Word is even more important.

jw2019

Nguồn pin vẫn còn đủ năng lượng để cung cấp một đợt cảnh báo.

The batteries are still emitting enough energy to provide a ping beacon.

OpenSubtitles2018. v3

Thường các anh em cung cấp những thứ ông cần dùng.

Usually the brothers provided for his needs.

jw2019

Phân khúc danh sách được cung cấp không có nhận dạng.

Provided Lists Segments has no identification.

support.google

Một dàn bài sẽ được cung cấp.

An outline will be provided.

jw2019

Em cung cấp thuốc.

I provided the drugs.

OpenSubtitles2018. v3

Ashok Leyland là nhà cung cấp phương tiện hậu cần lớn nhất cho Quân đội Ấn Độ.

Ashok Leyland is the largest supplier of logistics vehicles to the Indian Army.

WikiMatrix

Nếu bạn đã lấy đi chỉ cần rẻ chút cung cấp cho bạn.

If you are have taken go just cheap bit give you .

QED

Có thể thêm sách mới bằng cách cung cấp thông tin trong các hàng mới.

New books can be added by providing information in new rows.

support.google

Tôi sẽ cung cấp thêm thông tin ở buổi họp báo ngày mai.

I will provide further detail at press conference tomorrow

OpenSubtitles2018. v3

Tại sao anh phun khí gas rồi cung cấp mặt nạ khí?

Why would you fill A place with gas And then provide Gas masks?

OpenSubtitles2018. v3

Nó có thể áp dụng cho toàn bộ dây chuyền cung cấp và mạng lưới phân phối.

It can apply to whole supply chains and distribution networks.

WikiMatrix

Không ai lại thích trực tiếp cung cấp tin xấu cho một ứng viên cả.

No one likes to give bad news directly to a candidate.

Literature

Caterpillar Inc. cung cấp kinh phí để hỗ trợ nghiên cứu dự án Viterbi vào mùa hè 2008.

Caterpillar Inc. provided funding to help support Viterbi project research in the summer of 2008.

WikiMatrix

Không giống lệnh su,người dùng cung cấp mật khẩu cá nhân của họ cho sudo nếu cần.

Unlike the command su, users supply their personal password to sudo if necessary.

WikiMatrix

Cung cấp một ngày xuất bản rồi nhấp vào Xuất bản.

Provide a publication date, and click Publish.

support.google

Cửa hàng cung cấp đồ nhà bếp của Scott cung cấp hàng trăm kiểu máy trộn khác nhau.

Scott’s kitchen supply store offers hundreds of different stand mixers.

support.google

Anh ta đã cung cấp lời khai chi tiết về sự việc từ góc độ của anh ta.

He’s given a detailed version of events as he sees them.

OpenSubtitles2018. v3

cung cấp một cái nhìn không bị cản trở của cả hai cảng Busanhang và Namhang.

It provides an unhindered view of both the Busanhang and Namhang Ports.

WikiMatrix

Lời Đức Chúa Trời cung cấp sự hướng dẫn nào về việc dạy dỗ con cái?

What direction is there in God’s Word concerning the education of children ?

jw2019

Bạn thực sự không mong đợi tôi cung cấp cho bạn đế chế của tôi, phải không?

You really didn’t expect me to give you my empire, did you?

QED

Rate this post