Series I: Marketing Post 1: Marketing Process – Người Qua Đường

Cùng với thời đại phát triển công nghệ, bạn biết định nghĩa về marketing đã thay đổi chóng mặt như thế nào không? Có lẽ định nghĩa đơn giản nhất là “Marketing là quản lý quan hệ khách hàng có lợi nhuận” .

Ngày nay, Marketing không được hiểu theo nghĩa cũ – “tiếp thị và bán” mà phải là đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Nếu marketers thu hút khách hàng hiệu quả, hiểu nhu cầu của họ, phát triển các sản phẩm mang lại vượt trội về giá trị và giá cả, phân phối và quảng cáo tốt, các sản phẩm này sẽ bán EASILY.

QUY TRÌNH MARKETING

Hiểu Thị Trường Và Nhu Cầu Và Mong Muốn Của Khách Hàng

Bước đầu tiên, marketers phải hiểu được nhu cầu và mong muốn của khách hàng cũng như thị trường. Có năm khái niệm cốt lõi của khách hàng và thị trường: (1) sự cần, mong muốn và nhu cầu; (2) cung cấp marketing; (3) giá trị và sự hài lòng; (4) trao đổi và quan hệ; (5) thị trường.

Sự Cần, Mong Muốn Và Nhu Cầu

Nhu cầu Con người là những trạng thái cảm thấy thiếu thốn như thực phẩm, quần áo, sự ấm áp và an toàn. Mong muốn là nhu cầu của con người. Ví dụ, người Việt Nam cần thức ăn nhưng họ muốn có cà chua, thịt heo, cá và vân vân. Và khi họ sử dụng phương tiện trao đổi để mua cái mà họ muốn thì đó là Nhu cầu.

Marketing Offerings – Sản phẩm, Thương Mại Dịch Vụ và Kinh nghiệm

Một số kết hợp của sản phẩm, dịch vụ, thông tin hoặc kinh nghiệm được cung cấp đến một thị trường để thõa mãn sự cần và mong muốn cửa khách hàng.

Giá Trị Khách Hàng Và Sự Hài Lòng

Khách hàng thường phải đối mặt với một loạt các sản phẩm và dịch vụ có thể thỏa mãn nhu cầu nhất định. Làm thế nào để họ lựa chọn một dịch vụ hay sản phẩm thị trường ưng ý? Khách hàng sẽ hình thành nên những kỳ vọng về giá trị và sự hài lòng cho những sản phẩm này và theo đó mà chọn ra những sản phẩm ưng ý.

Tạo Chiến Lược Customer-Driven Marketing

Chọn Khách Hàng Để Phục Vụ

Để biết ai sẽ được ship hàng, marketers cần phân loại thị trường thành những phân khúc người mua ( phân khúc người mua ) và lựa chọn những phân khúc mà bạn sẽ tiến vào ( thị trường tiềm năng ) .

Chọn Value Proposition

Công ty cũng phải quyết định hành động làm thế nào để ship hàng người mua tiềm năng – làm thế nào phân biệt và xác định chính mình trên thị trường. Một đề xuất kiến nghị giá trị của tên thương hiệu là tập hợp những quyền lợi và giá trị mà nó hứa hẹn phân phối được nhu yếu của người mua. Facebook ví dụ điển hình, nó giúp bạn “ liên kết và san sẻ với mọi người trong đời sống của bạn ” .

Định hướng Quản lý Marketing

Để thiết kế và xây dựng các chiến lược tiếp thị, các tổ chức dựa trên 5 khái niệm: sản xuất, sản phẩm, bán, marketing và marketing thuộc xã hội (marketing bên vững).

Chuẩn bị Kế hoạch Marketing Tích hợp và Chương trình

Chiến lược Marketing của công ty phác thảo người mua mà họ sẽ ship hàng và làm thế nào nó sẽ tạo ra giá trị cho những người mua này. Tiếp theo, marketers tăng trưởng một chương trình marketing hội nhập sẽ thực sự mang lại giá trị dự tính để nhắm người mua tiềm năng. Chương trình tiếp thị kiến thiết xây dựng mối quan hệ người mua bằng cách quy đổi kế hoạch marketing thành hành vi. Nó gồm có hỗn hợp marketing của công ty ( 4P s : Product, Price, Place, Promotion ) là tập hợp những công cụ marketing mà công ty sử dụng để triển khai kế hoạch marketing của mình .

Xây dựng Mối Quan hệ Khách hàng

Quản trị Quan hệ Khách hàng

Quản trị quan hệ người mua có lẽ rằng là khái niệm quan trọng nhất của marketing tân tiến. Theo nghĩa rộng nhất, đó là hàng loạt quy trình kiến thiết xây dựng và duy trì mối quan hệ người mua có doanh thu bằng cách phân phối giá trị người mua tiêu biểu vượt trội và sự hài lòng. Nó đề cập đến toàn bộ những góc nhìn của việc tích lũy, giữ và tăng trưởng người mua .

Thu hút Khách hàng

Các công nghệ tiên tiến kỹ thuật số ngày này – Internet và sự ngày càng tăng trong mạng, điện thoại di động và xã hội – đã làm biến hóa thâm thúy cách mọi người trên hành tinh này tương quan với nhau. Theo đó, những sự kiện này đã có một ảnh hưởng tác động rất lớn đến cách những công ty và tên thương hiệu liên kết với người mua và ngược lại .

Quản trị Quan hệ Đối tác

Ngày nay, marketers không hề tạo ra giá trị người mua và mối quan hệ với người mua nếu họ chỉ thao tác đó một mình. Họ phải thao tác ngặt nghèo với những người khác trong và ngoài công ty để cùng nhau mang lại nhiều giá trị cao hơn cho người mua .

Thu thập Giá trị Từ Khách hàng

Sau bước hướng dẫn làm thế nào để thiết kế xây dựng mối quan hệ người mua, giờ đây bước ở đầu cuối sẽ là làm thế nào để marketers kết thúc việc trao đổi ( nhận giá trị trở lại ) .

Tạo Sự Trung Thành và Giữ Khách hàng

Khách hàng hài lòng vẫn trung thành với chủ và trò chuyện vui tươi về công ty và mẫu sản phẩm của công ty. Họ tiêu tốn nhiều hơn và lê dài thời hạn gắn bó với công ty. Ngoài ra, những điều tra và nghiên cứu cho thấy rằng sẽ ít tốn kém năm lần để giữ một người mua cũ so với nỗ lực để có được một người mua mới. Ngược lại, nếu người mua ra đi hoàn toàn có thể rất tốn kém. Mất người mua nghĩa là mất hơn một lần bán. Điều đó có nghĩa mất đi cả một dòng chảy mua và bán của người mua cái được gọi là Giá trị Dòng đời Khách hàng .

Tăng trưởng Số lượng Khách hàng

Quản lý quan hệ người mua tốt hoàn toàn có thể giúp những marketers tăng “ thị trường ” người mua. Ví dụ như Các ngân hàng nhà nước muốn tăng “ thị trường của ví người mua ”, những công ty xe hơi muốn tăng “ thị trường của nhà xe ” hoặc những hãng hàng không muốn tăng “ thị trường của những chuyến du lịch ” .

Xây dựng Vố cổ phần Khách hàng

Vốn cổ phần Khách hàng là tổng giá trị dòng đời khách hàng của tất cả các khách hàng của công ty. Khách hàng càng trung thành thì vố cổ phần khách hàng càng cao (vố cổ phần khách hàng ý nói khách hàng như một cổ đông của công ty).

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Đến đây là kết thúc phần QUY TRÌNH MARKETING. Mình đã rút gọn khá nhiều và đây là những ý chính của bài. Nếu những bạn có vướng mắc hay muốn đặt câu hỏi thì hay comment ở đây hoặc ở fan page : https://www.facebook.com/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di-Qua-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-1333596520022218/
Bài tới sẽ là một phần khác của MARKETING rất mê hoặc đó KKKK. Chờ NQD nhé .
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Along with the era of technological development, do you know how significant the definition of marketing has been changing ? Perhaps the simplest definition of marketing nowadays is “ Marketing is managing profitable customer relationship ” WoW .
“ Today, marketing must be understood not in the old sense of marketing a sale – ” telling and selling ” – but in the new sense of satisfying customers needs. If marketers engage customers effectively, understand their needs, develop products that provide superior customer value and prices, distribute and promote them well, these products will sell EASILY. ”

MARKETING PROCESS

Understand the marketplace and customers needs and wants

As a first step, marketers must understand customers’ needs and wants as well as marketplace. There are five core customer and marketplace concepts: (1) needs, wants and demands; (2) marketing offering; (3) value and satisfaction; (4) exchanges and relationships; (5) markets.

 Customer Needs, Wants and Demands

Human Needs are states of felt deprivation such as food, clothing, warmth and safety. Wants are the form of human needs. For example, Vietnamese people need food but they Want tomato, pork, fish and so on. And when they use medium of exchange to buy what they want that then that becomes Demands .

Marketing Offerings – Products, Services and Experiences

Some combinations of products, services, information or experience offered to a market to satisfy a need and want .

Customer Value and Satisfaction

Customers usually face a broad array of products and services that might satisfy a given need. How do they choose among these many market offerings ? Customers will form expectations about the value and satisfaction that marketing offerings will deliver but accordingly .

Designing a Customer-Driven Marketing Strategy

Selecting customers to serve

To know who will be served, marketers need to divide the market into segments of customers ( customer segmentation ) and selecting which segments you will go after ( target market ) .

Choosing a Value Proposition

The company must also decide how to serve targeted customers — how it differentiates and position itself in the marketplace. A brand’s value proposition is the set of benefits and value it promises to satisfy customers ’ needs. Facebook for example, it helps you “ connect and share with the people in your life ” .

Marketing Management Orientations  

To design and build up their marketing strategies, organizations base on 5 concepts : production, product, selling, marketing and societal marketing .

Preparing an Integrated Marketing Plan and Program

The company’s marketing strategy outlines which customers they will serve and how it will create value for these customers. Next, marketer develops an integrated marketing program that will actually deliver the intended value to target customers. The marketing program builds customers relationships by transforming the marketing plan into action. It consists of the firm’s marketing mix ( 4P s : Product, Price, Place, Promotion ) which is the set of marketing tools the firm uses to implement its marketing strategy .

Building Customer Relationships

Customer Relationship Management

Customer relationship management is perhaps the most important concepts of modern marketing. In the broadest sense, it is the overall process of building and maintaining profitable customer relationships by delivering superior customer value and satisfaction. It đơn hàng with all aspects of acquiring, keeping and growing customers .

Engaging Customers

Today’s digital technologies – The Internet and the surge in trực tuyến, mobile and social – have profoundly changed the way people on the planet relate to each other. In turn, these events have had a huge impact on how companies and brands connect with customers and vice versa .

Partnership Relationship Management

Today, marketers cannot create customer value and customer relationship if they just go along. They must work closely with others inside and outside the company to jointly bring more value to customers .

Capturing Value from Customers

After steps instructing how to build strong customer relationship, now the final step will be how marketer accomplish the exchange ( get value in return ) .

Creating Customer Loyalty and Retention

Satisfied customers remain loyalty and talk favorably about the company and its products. They spend more and star around longer. Also, research shows that it is five times cheaper to keep an old customer and acquire a new one. Conversely, customer defection can be costly. Losing a customer means losing more than a single marketing. It means losing an entire mainstream of purchases which called Customer lifetime value .

Growing Share of Customer

Good customer relationship management can help marketers increase share of customer – the share they get of customer’s purchasing in their product categories. The banks want to increase “ share of wallet ”, car companies want to increase “ share of garage ” or airlines want to increase “ share of travel ” .

Building Customer Equity

Customer equity is the total combined customer lifetime values of all company’s customers. The more loyal the firm’s profitable customers, the higher its customer equity .
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! This is the end of the MARKETING PROCESS. I have cut quite a lot and these are the main ideas of the article. If you have any wonder or question then comment here or on the fan page : https://www.facebook.com/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di-Qua-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-1333596520022218/ .

Next article will be another part of MARKETING very attractive KKKK.

Share this:

Thích bài này:

Thích

Đang tải …

Rate this post