đau mắt trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Sau 1 năm, đau mắt hột giảm mạnh ở nơi này, giữ ở mức thấp.

And over the year, trachoma dropped radically in this place, and stayed low.

Bạn đang đọc: đau mắt trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

ted2019

Chứng đau mắt hột là bệnh nhiếm trùng mắt do bụi xâm nhập vào mắt.

Trachoma is an infection of the eye due to dirt getting into your eye.

ted2019

Nó bị đau mắt cá chân.

He has fragile ankles.

OpenSubtitles2018. v3

Bọ hung ăn phân lạc đà, làm ruồi chết vì thiếu thức ăn, bệnh đau mắt hột giảm.

The dung beetles ate the camel dung, the flies died through lack of food, and trachoma dropped.

ted2019

Do vậy cậu không bị đau mắt đỏ.

That’s not how you get pink eye.

OpenSubtitles2018. v3

Bệnh đau mắt đỏ do vi-rút và vi khuẩn là hết sức lây lan .

Viral and bacterial pinkeye are extremely contagious .

EVBNews

Nhưng sao đau mắt hột mà lại chết được?

But how did the surgery hemorrhage killed him?

OpenSubtitles2018. v3

Có thể là Phao-lô đau mắt hoặc bị chứng bệnh nào đó.

It may be that Paul suffered from an eye affliction or some other physical infirmity.

jw2019

Bệnh đau mắt đỏ ( Viêm kết mạc )

Pinkeye ( conjunctivitis )

EVBNews

Bệnh đau mắt đỏ là gì ?

What is pinkeye ?

EVBNews

Bệnh đau mắt đỏ có lây không ?

Is pinkeye contagious ?

EVBNews

Làm đau mắt ta.

Hurts my eyes.

OpenSubtitles2018. v3

Vậy bạn có nghe nói đến bệnh đau mắt hột chưa?

Well, have you heard of trachoma?

jw2019

Triệu chứng của bệnh đau mắt đỏ dị ứng thường biểu hiện ở cả hai mắt .

Symptoms of allergic pinkeye usually involve both eyes .

EVBNews

Bệnh đau mắt đỏ

Pinkeye

EVBNews

Điều trị bệnh đau mắt đỏ

Treating pinkeye

EVBNews

Đau mắt đỏ.

It’s pinkeye.

OpenSubtitles2018. v3

Trông như là đau mắt đỏ tệ lắm thì phải.

Oh, that looks like some really bad pinkeye.

OpenSubtitles2018. v3

Khi bệnh đau mắt đỏ có nghĩa là điều hơn thế

When pinkeye means something more

EVBNews

Bệnh đau mắt đỏ có thể gây nhạy cảm nhẹ với ánh sáng .

Pinkeye can cause mild sensitivity to light .

EVBNews

Giờ đây, chúng tôi ít khi bị đau mắt”.

Now we no longer suffer from eye infections as before.

jw2019

Nhưng khi gây bệnh thì triệu chứng có thể bao gồm nhức đầu, mờ mắt, và đau mắt .

When it does cause disease, symptoms include headache, blurred vision, and eye pain .

EVBNews

Có thể bị đau mắt đỏ từ việc đánh rắm vào gối nhau à?

You can get pink eye from farting in a pillow?

OpenSubtitles2018. v3

Nó làm đau mắt anh.

They’ll hurt your eyes.

OpenSubtitles2018. v3

Rate this post