Dây chuyền sản xuất trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Chúng tôi tiếp tục tiến lên và xây dựng dây chuyền sản xuất ở Trung Quốc.

So then we went forward and built our production line in China.

ted2019

Đó là dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh.

That’s the finished production line there.

QED

Dây chuyền sản xuất đó rất nhanh.

That’s a production line and a very fast one.

ted2019

Đây cũng là chiếc 767 cuối cùng được sản xuất trên dây chuyền sản xuất máy bay 767 ban đầu.

The 1,000th aircraft also marked the last model produced on the original 767 assembly line.

WikiMatrix

Đã có 50 chiếc được JASDF đặt mua, và dây chuyền sản xuất tiếp tục hoạt động đến năm 1982.

Fifty were purchased by the JASDF as the Fuji T-3, and production continued until 1982.

WikiMatrix

Ba ngày sau, một chiếc khác cũng đã rời khỏi dây chuyền sản xuất đó.

Three days later, another car rolled off that same line.

OpenSubtitles2018. v3

Một tuần sau, Mahmoud là người nhanh nhất trong dây chuyền sản xuất.

One week later, Mahmoud was the fastest in the production line.

ted2019

Tập đoàn Nexter đóng cửa dây chuyền sản xuất AMX 13 năm 1987.

Production halted with the AMX13 Model 1987.

WikiMatrix

McDonald được thành lập dựa trên ý tưởng về phương pháp tiếp cận dây chuyền sản xuất.

McDonald’s is founded on the idea of the productionline approach to service.

WikiMatrix

Đây là một thay đổi trong dây chuyền sản xuất từ khung máy bay số 35501.

This was a change in the production line from the no. 35501 airframe.

WikiMatrix

Mahmoud là người nhanh nhất trong dây chuyền sản xuất.

Mahmoud was the fastest in the production line.

QED

Các bạn đang thấy dây chuyền sản xuất tường khô mới tinh, không sử dụng thạch cao.

You’re seeing for the first time, a brand new drywall production line, not made using gypsum at all.

ted2019

Các đặc vụ A.R.G.U.S. phát hiện ra một dây chuyền sản xuất ở Kahndaq.

A.R.G.U.S. agents uncovered a manufacturing plant in Kahndaq.

OpenSubtitles2018. v3

Chiếc Avro 504 cuối cùng rời dây chuyền sản xuất.

The final Avro 504 leaves the production line.

WikiMatrix

Bánh vàng Uranium, đầu đạn, và cả dây chuyền sản xuất nữa.

Yellowcake uranium, warheads, an entire production line.

OpenSubtitles2018. v3

Dây chuyền sản xuất tại Hoa Kỳ ngừng hoạt động vào năm 1986.

Production in the United States ended in 1986.

WikiMatrix

Dây chuyền sản xuất máy bay Bell 230 chấm dứt vào tháng 8 năm 1995, và mẫu 430 được bắt đầu sản xuất.

Production of the Bell 230 ended in August 1995, and 430 production began.

WikiMatrix

Công ty này đã thiết kế, chế tạo, và lắp đặt dây chuyền sản xuất tự động trên toàn cầu.

This business engineered, fabricated, and installed automated production lines worldwide.

LDS

Để có thể tối đa hóa thông lượng, dây chuyền sản xuất thường sẽ có một ràng buộc được thiết kế.

To be able to maximize the throughput, the production line usually has a designed constraint.

WikiMatrix

Hãy hình dung đường tiêu hóa như một dây chuyền sản xuất được điều hành chủ yếu bởi hệ thần kinh ruột.

Think of the digestive tract as a factory line managed mostly by the ENS.

jw2019

Rate this post