Doanh thu Tiếng Anh là gì?

Trong kinh doanh, doanh thu là một vấn đề được các nhà kinh tế đặc biệt quan tâm. Doanh thu không chỉ đem lại lợi nhuận mà còn là chỉ số thể hiện sự phát triển của lĩnh vực kinh doanh. Ngày nay, các hoạt động kinh doanh ngày càng được mở rộng ra thị trường quốc tế. Vậy, doanh thu Tiếng Anh là gì, mời quý bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây.

Doanh thu Tiếng Anh là gì?

Doanh thu tiếng Anh là Revenue, proceeds, takings, sales, receipts, turnover .
Bên cạnh đó, trong kinh doanh thương mại, doanh thu còn được sử dụng với những thuật ngữ sau :

– Gross revenue là thuật ngữ được sử dụng để chỉ doanh thu tổng

Bạn đang đọc: Doanh thu Tiếng Anh là gì?

– Net revenue là thuật ngữ được sử dụng để chỉ doanh thu thuần

Quan nội dung này, quý bạn đọc đã hiểu được doanh thu trong Tiếng Anh là gì. Vậy, doanh thu phát sinh từ các hoạt động kinh doanh nào, mời theo dõi phần tiếp theo.

Tổng Doanh thu tiếng Anh là gì ?

Tổng doanh thu tiếng Anh là Total revenue

Doanh thu thuần tiếng Anh là gì ?

Doanh thu thuần tiếng Anh là Net revenue

Nguồn gốc phát sinh doanh thu

Doanh thu của doanh nghiệp là hàng loạt số tiền sẽ thu được do tiêu thụ loại sản phẩm, phân phối dịch vụ, hoạt động giải trí kinh tế tài chính và những hoạt động giải trí khác của doanh nghiệp. Doanh thu phát sinh từ những hoạt động giải trí sau :
– Tiêu thụ mẫu sản phẩm, đó là quy trình bán mẫu sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra và bán sản phẩm & hàng hóa mua vào .
– Cung cấp dịch vụ
Cung cấp dịch vụ là việc triển khai việc làm đã thỏa thuận hợp tác theo hợp đồng. Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận hợp tác giữa những bên, theo đó bên đáp ứng dịch vụ triển khai việc làm cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên đáp ứng dịch vụ. Đối tượng của hợp đồng dịch vụ là việc làm hoàn toàn có thể thực thi được, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội .
– Hoạt động kinh tế tài chính
Doanh thu từ hoạt động giải trí kinh tế tài chính rất phong phú gồm có những khoản tiền như tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và doanh thu được chia .
Trong đó :
+ Tiền lãi là số tiền thu được phát sinh từ việc cho người khác sử dụng tiền, những khoản tương tự tiền hoặc những khoản còn nợ doanh nghiệp, như : lãi cho vay, lãi tiền gửi, lãi góp vốn đầu tư trái phiếu, tín phiếu, chiết khấu giao dịch thanh toán … ;
+ Tiền bản quyền : là số tiền thu được phát sinh từ việc cho người khác sử dụng gia tài, như : văn bằng bản quyền trí tuệ, thương hiệu thương mại, bản quyền tác giả, ứng dụng máy vi tính … ;
+ Cổ tức và doanh thu được chia : là số tiền doanh thu được chia từ việc nắm giữ CP hoặc góp vốn .

– Hoạt động kinh doanh khác khác

Thu nhập khác là khoản thu góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu từ hoạt động giải trí ngoài những hoạt động giải trí tạo ra doanh thu .
Thu nhập khác gồm có những khoản thu từ những hoạt động giải trí xảy ra không liên tục, ngoài những hoạt động giải trí tạo ra doanh thu, gồm :
+ Thu tiền phạt người mua do vi phạm hợp đồng ;
+ Thu tiền bảo hiểm được bồi thường ;
+ Thu được những khoản nợ phải thu đã xóa khỏi tính vào ngân sách kỳ trước ;
+ Khoản nợ phải trả nay mất chủ được ghi tăng thu nhập ;
+ Thu những khoản thuế được giảm, được hoàn trả ;

Doanh thu ròng và doanh thu thuần

Doanh thu thuần là doanh thu thực của doanh nghiệp, gồm có khoản tiền thu được sau khi trừ tổng thể những khoản ngân sách tương quan đến thuế như Thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng, Thuế xuất khẩu, Chiết khấu thương mại, … .
Trên cơ sở doanh thu thuần, doanh nghiệp hoàn toàn có thể nhìn nhận hiệu suất cao của hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, tính được doanh thu trước thuế và sau thuế để xác lập được lãi, lỗ .
Doanh thu ròng là doanh thu thu được sau khi những nguồn tương quan tới thu nhập và ngân sách tương quan đến hoạt động giải trí khác như thuế, giao dịch thanh toán thay thuế, hoạt động giải trí bảo dưỡng, trích lập khấu hao, hoạt động giải trí phi tiền mặt, …

Như vậy, doanh thu thuần và doanh thu ròng có cách tính hoàn toàn khác nhau. Để tìm hiểu cách xác định doanh thu mời quý bạn đọc theo dõi phần tiếp theo của bài viết Doanh thu Tiếng Anh là gì.

Cách xác định doanh thu

Để xác lập đúng doanh thu, từ đó nhìn nhận đúng mực tình hình kinh doanh thương mại của công ty, khi xác lập doanh thu cần quan tâm những điểm sau :
– Doanh thu được xác lập theo giá trị hài hòa và hợp lý của những khoản đã thu hoặc sẽ thu được .

– Doanh thu phát sinh từ giao dịch được xác định bởi thỏa thuận giữa doanh nghiệp với bên mua hoặc bên sử dụng tài sản. Nó được xác định bằng giá trị hợp lý của các khoản đã thu được hoặc sẽ thu được sau khi trừ (-) các khoản chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, giảm giá hàng bán và giá trị hàng bán bị trả lại.

– Đối với những khoản tiền hoặc tương tự tiền không được nhận ngay thì doanh thu được xác lập bằng cách quy đổi giá trị danh nghĩa của những khoản sẽ thu được trong tương lai về giá trị thực tiễn tại thời gian ghi nhận doanh thu theo tỷ suất lãi suất vay hiện hành. Giá trị trong thực tiễn tại thời gian ghi nhận doanh thu hoàn toàn có thể nhỏ hơn giá trị danh nghĩa sẽ thu được trong tương lai .
– Khi sản phẩm & hàng hóa hoặc dịch vụ được trao đổi để lấy sản phẩm & hàng hóa hoặc dịch vụ tựa như về thực chất và giá trị thì việc trao đổi đó không được coi là một thanh toán giao dịch tạo ra doanh thu .

Qua bài viết doanh thu Tiếng Anh là gì, ta thấy doanh thu là một chỉ số quan trọng giúp nhả quản lý đánh giá tình hình kinh doanh, từ đó điều chỉnh cách thức quản lý nhằm kinh doanh có hiệu quả.

Rate this post