đội ngũ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Không phải chúng ta được bảo vệ bởi một đội ngũ bất tử hay sao?

Are we not protected by an army of immortals?

OpenSubtitles2018. v3

Hiện nay, trường có đội ngũ giảng viên bài bản với gần 200 giảng viên.

Today the conservatoire teaching staff includes about 200 professors.

WikiMatrix

Những vai quan trọng khác được đảm nhận bởi đội ngũ cũ của Your Name.

Other key roles are filled by returning crew members from Your Name.

WikiMatrix

Đây thực sự là một đội ngũ liên ngành.

This is truly a trans-disciplinary team.

ted2019

Chúng ta có thể sử dụng đội ngũ sẵn có.

We can use the existing infrastructure.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi chỉ giành chiến thắng khi tôi và đội ngũ của tôi vượt trên mức trung bình.

I only win when I and my team are above average.

Literature

Mạng lưới cáp này có cùng nhân viên và đội ngũ kiểm soát nội dung với NBC News.

The cable network shares staff and editorial control with NBC News.

WikiMatrix

Sau đó thì một đội ngũ dẫn dắt sự thay đổi đã bắt đầu dần dần hình thành.

Then a team that could drive change began (slowly) to form.

Literature

Họ và đội ngũ của mình đã phát đĩa miễn phí cho những khách đi đường.

He and his assistants gave the souvenir bottles away không tính tiền to fair-goers .

WikiMatrix

Đội ngũ y khoa, xây dựng và kỹ sư của Thorn.

Thorn medical teams, construction, engineering.

OpenSubtitles2018. v3

Đội ngũ y tế đã thực hiện 53 ca phẫu thuật và hàng ngàn cuộc điều trị khác.

The medical team performed 53 operations and administered thousands of other medical treatments.

jw2019

Năm 2005, Discovery đã thay đổi đội ngũ để tập trung vào khoa học phổ thông và lịch sử.

In 2005, Discovery changed its programming focus to include more popular science and historical themes .

WikiMatrix

Ca sĩ và nhạc sĩ Đội ngũ kỹ thuật ^ a ă “Tohoshinki’s Official Website” (bằng tiếng Japanese).

Performers and musicians Technical personnel TVXQ albums discography List of Oricon number-one albums of 2014 “Tohoshinki’s Official Website” (in Japanese).

WikiMatrix

Hãy đo đạc xem đội ngũ tuân hợp ra sao mục tiêu của tổ chức và phòng ban.

Measure how closely your team complies with organizational and departmental goals.

Literature

Xây dựng đội ngũ hiệu quả kết hợp nhận thức về các mục tiêu của nhóm.

Effective team building incorporates an awareness of team objectives.

WikiMatrix

Đúng là chúng tôi có đội ngũ webspam có trụ sở tại

It turns out we actually do have a webspam team based in

QED

Việc tạo ra đội ngũ đó (bước 2) phải xảy ra trước khi bạn hoàn thiện tầm nhìn (bước 3).

Creating that team (step 2) has to happen before you work on vision (step 3).

Literature

Đây là đội ngũ nhân viên nòng cốt của công ty.

This is the core team.

OpenSubtitles2018. v3

Một đội ngũ CNTT .

An IT department .

EVBNews

Chọn lựa đội ngũ lãnh đạo mới rồi chúng ta lại đàm phán.

Choose new leaders then we reopen negotiations.

OpenSubtitles2018. v3

Đội ngũ dẫn đường hãy nói rằng: “Chúng tôi cũng đang được yêu cầu thay đổi.

The guiding team says, “We too are being asked to change.

Literature

Chú là thành viên của đội ngũ thiết kế trạm không gian.

You’re part of the space station design team.

OpenSubtitles2018. v3

Họ có những người quay phim chuyên nghiệp trong đội ngũ nhân viên.

They have professional videographers on staff.

ted2019

Đội ngũ của huynh có bao nhiêu người?

How many, in your army?

OpenSubtitles2018. v3

Rate this post