dối trá trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Và giờ chúng ta ở đây đối mặt với hậu quả từ sự dối trá của bà ấy.

And here we are… In the consequence of her deception.

OpenSubtitles2018. v3

Đó không phải là dối trá.

It’s not a lie.

OpenSubtitles2018. v3

Trong đời tôi đã từng gặp nhiều tên dối trá kinh khủng.

I’ve seen some mighty big liars in my time.

OpenSubtitles2018. v3

b) Tại một nước, sự tuyên truyền dối trá có tác dụng ngược lại như thế nào?

(b) In what way did false propaganda backfire in one country?

jw2019

Và như thế, nó trở thành cha của mọi điều dối trá và tính ích kỷ .

And thus he became the father of lies and selfishness.

LDS

Đúng thế, toàn là dối trá.

Yes, they’re all lies.

OpenSubtitles2018. v3

Như bác sĩ House hay nói: ” Mọi người đều dối trá.

As Dr. House likes to say, ” Everybody lies “.

OpenSubtitles2018. v3

Mày là đồ dối trá khốn nạn.

You’re a lying piece of shit

OpenSubtitles2018. v3

Nàng là một con công móng sắc dối trá.

You’re a sharp-clawed, treacherous little peacock.

OpenSubtitles2018. v3

Đã đến lúc chấm dứt những lời dối trá về trinh tiết.

It’s time we put an end to the virginity fraud.

ted2019

Nhiều người đã tin nơi lời dối trá của Sa-tan.

Many individuals have chosen to believe Satan’s lies.

jw2019

Các quỉ dối trá quả quyết rằng người chết vẫn còn sống

The Demons Falsely Claim the Dead Are Alive

jw2019

Tôi có thể tha thứ cho tất cả các kiểu phản bội và dối trá.

I can forgive all kinds of betrayal and dishonesty.

OpenSubtitles2018. v3

Ngài sẽ chấm dứt mọi sự dối trá cùng trừng phạt những kẻ nói dối.—Khải-huyền 21:8.

Jehovah will soon put an end to all lies and liars. —Revelation 21:8.

jw2019

Đó là điều dối trá.

It is false.

jw2019

May thay, kế hoạch của Thượng Đế đã chiến thắng những lời dối trá của Sa Tan.

Thankfully, God’s plan triumphed over Satan’s lies.

LDS

Tôi là một kẻ dối trá.

I’m a liar.

OpenSubtitles2018. v3

Sa-tan là kẻ độc ác, dối trá, đầy ghen ghét và dã tâm.

Satan is evil, hateful, deceptive, and cruel.

jw2019

Nó đã làm vấy bẩn hình ảnh của Nhật Bản, nhưng đó là điều dối trá.”

It has tarnished the image of Japan, but it is a lie.”

WikiMatrix

Lưỡi dối trá chỉ tồn tại giây lát.

But a lying tongue will last for only a moment.

jw2019

Cậu ta là một kẻ dối trá.

She’s a liar.

OpenSubtitles2018. v3

Anh phải giết họ, toàn là những lời dối trá.

Kill them for spreading lies.

OpenSubtitles2018. v3

Con mụ đó đúng là ngu ngốc và dối trá.

Well, she’s a liar and an idiot.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi đã tin vào những lời dối trá.

I believed in lies.

OpenSubtitles2018. v3

Cuộn băng này toàn lời lẽ dối trá, Hank à.

That video is a bunch of lies, Hank.

OpenSubtitles2018. v3

Rate this post