sự dọn dẹp trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Thật sự là mẹ không có quyền dọn dẹp phòng của con.

In fact, I had no right to clean your desk.

Literature

Chị cho biết: “Tôi làm công việc dọn dẹp, và thật sự thích công việc này”.

She says: “I am a housekeeper, and I really enjoy my assignment.”

jw2019

Trong thời gian bụi tro phân tán, các nhu cầu lớn thường được đặt vào nguồn nước để dọn dẹpsự thiếu hụt có thể xảy ra.

During ashfall events large demands are commonly placed on water resources for cleanup and shortages can result.

WikiMatrix

Tổng thống đã phát biểu lại hôm thứ Sáu rằng BP sẽ ” chịu trách nhiệm cuối cùng ” về mặt pháp lý trong việc thanh toán mọi chi phí cho đối phó và dọn dẹp sự cố tràn dầu .

The president said again Friday that BP is ” ultimately responsible ” under the law for paying all the costs of response and cleanup operations .

EVBNews

Con sẽ lãnh đạo quân đội Tiên tộc và dọn dẹp tận gốc kẻ thù thực sự.

I will lead the Elvin army and I will root out our real enemy.

OpenSubtitles2018. v3

Và trên hết, nó không cần phải dọn dẹp, nhưng tất nhiên phải có sự sáng tạo ở đây nữa.

After all, it’s not just a question of hygiene, but there’s a possibility of recreation as well .

QED

Đây là cách tỏ sự tôn trọng cho người sau hoặc cho anh chị dọn dẹp.

This shows consideration for the next user or for the housekeeper.

jw2019

Thực sự thì nó tiêu tốn một lượng tiền lớn để dọn dẹp những thiệt hại từ cuộc khủng hoảng bỏ học.

It actually costs an enormous amount to mop up the damage from the dropout crisis.

ted2019

Trong sáu tháng, Shadow đội dọn dẹp IED lĩnh vực của bạn, nhưng sự nguy hiểm thực sự đến từ những nóc nhà.

For six months, Shadow Team cleans your sector IEDs, but the real danger comes from the rooftops.

QED

Sự phục vụ của chức tư tế của anh ta gồm có việc dọn dẹp và đào xới đất cho một nông trại.

His priesthood service included clearing and breaking ground for a farm.

LDS

Một đội ngũ dẫn dầu bởi Viên chức phụ trách về khảo cổ của Judea và Samaria tại Đơn vị Khảo cổ Hành chính Dân sự Israel, thực hiện một hoạt động dọn dẹp tại Shiloh trong mùa hè này, một sự tiếp tục rất muộn của một cuộc khai quật năm 1998, đã phát hiện ra bức tranh mosaic của một nhà thờ Byzantine lớn, có thể được xây dựng vào khoảng từ 380 đến 420 AD.

A team led by the Archaeological Staff Officer for Judea and Samaria in Israel’s Civilian Administration Antiquities Unit, performing a clean-up operation at Shiloh this summer, a belated continuation to a previous 1998 dig, discovered the mosaic floor of a large Byzantine church which was probably constructed between 380 and 420 AD.

WikiMatrix

Nó bị đe doạ bởi sự phá hủy môi trường sống vì rừng đã được dọn dẹp để làm đường cho đất nông nghiệp, và IUCN đánh giá loài này là một loài nguy cấp.

It is threatened by habitat destruction as the forests are cleared to make way for agricultural land, and the IUCN has rated it as being an endangered species.

WikiMatrix

Mặt nạ phòng khí độc được sử dụng trong xây dựng để bảo vệ chống khói hàn, trong giải cấu trúc để bảo vệ chống lại amiăng hoặc các hạt độc hại khác, và trong công nghiệp hóa chất khi xử lý vật liệu nguy hiểm, như trong việc sửa chữa rò rỉ thiết bị hay dọn dẹp sau sự cố tràn; công nhân thường được phát hành mặt nạ phòng khí để đề phòng bị rò rỉ.

Gas masks are used in construction to protect against welding fumes, in demolition to protect against asbestos or other hazardous particles, and in the chemical industry when handling hazardous materials, as in making repairs to leaking equipment or cleaning up after spills; workers are usually issued gas masks as a precaution against leaks.

WikiMatrix

Tuy nhiên, giống như Đấng Cứu Rỗi đã dọn dẹp sạch đền thờ để bảo vệ sự thiêng liêng của đền thờ (xin xem Giăng 2:15–16), các giám trợ ngày nay được kêu gọi phải mạnh dạn bảo vệ tiêu chuẩn của đền thờ.

However, like the Savior who cleansed the temple to defend its sanctity (see John 2:15–16), bishops today are called upon to boldly defend the temple standard.

LDS

Công binh Lục quân Hoa Kỳ hỗ trở hoặc điều hành vô số chương trình về môi trường, bao gồm việc dọn dẹp các cơ sở quân sự trước đây bị ô nhiễm vì rác thải độc hại hay đạn dược bỏ sót lại để giúp xây dựng hay tái tạo những vùng đất đầm lầy giúp các loài có nguy cơ tuyệt chủng tồn tại.

The Corps supports and manages numerous environmental programs, that run the gamut from cleaning up areas on former military installations contaminated by hazardous waste or munitions to helping establish/reestablish wetlands that helps endangered species survive.

WikiMatrix

Chống băng (Anti-icing) được hiểu là việc sử dụng các hóa chất không chỉ làm tan đá, mà còn tồn tại trên bề mặt và tiếp tục trì hoãn việc đóng băng trong một khoảng thời gian nhất định, hoặc ngăn chặn sự kết dính của băng để làm cho việc dọn dẹp bằng các thiết bị cơ khí trở nên dễ dàng hơn.

Anti-icing is understood to be the application of chemicals that not only de-ice but also remain on a surface and continue to delay the reformation of ice for a certain period of time, or prevent adhesion of ice to make mechanical removal easier.

WikiMatrix

Dĩ nhiên, có lúc không thể nào tránh được sự thiếu ngăn nắp, nhưng tất cả có thể giúp nhau để giữ nhà cửa gọn ghẽ, cũng như dọn dẹp sạch sẽ sau khi ăn.

Of course, some minor, temporary disarray is unavoidable, but all can work together to keep the home reasonably neat, as well as to clean up after meals.

jw2019

Chúng tôi dọn dẹp mọi thứ trong lặng lẽ và thoải mái, không trò chuyện nhiều với nhau, nhưng cứ tận hưởng sự riêng tư trong giây phút ấy của mỗi ngày .

We did this quietly and comfortably, not speaking much, but enjoying the solitude of that hour of the day .

EVBNews

sự sắp đặt nào để quét dọn phòng họp trước khi Lễ Kỷ niệm bắt đầu và dọn dẹp sơ sơ sau khi tan họp trong trường hợp nếu như có một hội-thánh khác sẽ dùng phòng họp sau đó không?

What arrangements have been made to clean the hall prior to the Memorial and for a light cleaning afterward if another congregation will be using the hall that evening?

jw2019

Có một điều tôi đã thật sự tìm được hạnh phúc là trong việc giúp đỡ những người khác—cho dù đó là việc dọn dẹp cùng với họ hoặc lắng nghe những câu chuyện về cuộc sống của họ.

The one thing I did find happiness in was helping people—whether it was cleaning alongside them or listening to their life stories.

LDS

Sử dụng tro xương cũng dễ dàng, do nó ở dạng bột rất dễ để dọn dẹp và không chia tách ra thành các phần nhỏ hơn (vì thế không cần phải có sự phối trộn bổ sung).

Using the bone ash is easy as well, as it comes in a powder form, is easy to clean up, and does not separate into smaller parts (therefore requiring no extra mixing).

WikiMatrix

Rate this post