dòng họ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Dòng họ Sforza thuộc dòng dõi quí tộc.

The Sforza lineage is a noble o.

OpenSubtitles2018. v3

Lời hứa của dòng họ Sforza giúp Giáo Hoàng đã không được thực hiện.

The promised help of the Sforza family to the papal states simply never arrived.

OpenSubtitles2018. v3

Thanh danh của dòng họ Mather.

The very name of Mather.

OpenSubtitles2018. v3

Bà là người đầu tiên được vào đại học trong dòng họ.

She was the first one in the family to go to college.

OpenSubtitles2018. v3

Dòng dõi được hứa vẫn sẽ xuất hiện từ dòng họ Đa-vít (Ê-xê-chi-ên 21:30-32).

The Seed would still appear in David’s line. —Ezekiel 21:25-27.

jw2019

Vào thế kỷ 15, nhánh Cetinski của dòng họ Frankopan được thành lập.

In the 15th century, the Cetinski branch of Frankopan family was formed.

WikiMatrix

Đó là các gia tộc của Lê-vi, liệt kê theo dòng họ.

These were the families of the Levites, according to their family descents.

jw2019

Lierna bị tranh chấp giữa Milan và Como, và giữa các dòng họ Della Torre và Visconti.

Lierna was contested between Milan and Como, and between the Della Torre and Visconti families.

WikiMatrix

12 gia đình đó sau hình thành 12 dòng họ.

At the time they arrived, they consisted of only twelve families.

WikiMatrix

Dòng họ đó đã tận!

That line was broken.

OpenSubtitles2018. v3

Quân đội của dòng họ Sforza sẽ phục vụ các ông.

The Sforza armies are at your service.

OpenSubtitles2018. v3

Dòng họ cô đã quên hết rồi phải không?

Your family forgot even that?

OpenSubtitles2018. v3

Dòng họ Oyumi điều hành lãnh thổ của họ rất vững chắc.

The Oyumi clan governed their territory stably.

WikiMatrix

Năm 1817, ông kết hôn với Despina Maniatis, xuất thân từ dòng họ lâu đời Psara.

In 1817, he married Despina Maniatis, from a historical family of Psara.

WikiMatrix

Dòng họ ta cũng chấm dứt…

My line has ended.

OpenSubtitles2018. v3

Dòng họ Balliol khốn kiếp!

Damn the Balliol clan!

OpenSubtitles2018. v3

Dòng họ ta đã tận!

My line has ended!

OpenSubtitles2018. v3

Bọn chúng hẳn là bà con bên dòng họ nhà ông.

They must be from your side of the family.

OpenSubtitles2018. v3

Chuyện dòng họ nhà N ”

Tale of Mr. N “

OpenSubtitles2018. v3

Dòng họ Picards có phải luôn là các chiến binh?

Were we Picards always warriors?

OpenSubtitles2018. v3

và quân đội của dòng họ Sforza.

And the Sforza armies.

OpenSubtitles2018. v3

Dòng họ này là người Y-đu-mê, tức dân Ê-đôm.

The family was Idumaean, that is, Edomite.

jw2019

Dòng họ Tudor kết thúc khi Elizabeth I qua đời ngày 24/3/1603.

The House of Tudor ended with the death of Elizabeth I on 24 March 1603.

WikiMatrix

Thư viện của dòng họ d’Esparvieu chiếm cả tầng gác thứ hai của tòa nhà cũ.

The Esparvienne library occupied the whole of the second floor of the old house.

Literature

□ Dùng tên thuộc các dòng họ trong Kinh Thánh vẽ thành các cây phả hệ.

□ Convert lists of names into family trees.

jw2019

Rate this post