Mẫu dự thảo hợp đồng đầy đủ nhất

……………, ngày tháng ….. năm

DỰ THẢO HỢP ĐỒNG

Hợp đồng số : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … .

Gói thầu:…………………………………………………………….. [Ghi tên gói thầu]

Thuộc dự án Bất Động Sản : ………………………………………………………. [ Ghi tên dự án Bất Động Sản ]
– Căn cứ … … … … … [ Bộ luật Dân sự số 33/2005 / QH11 ngày 14/06/2005 ] ;
– Căn cứ …………………………………… [ Luật Đấu thầu số 61/2005 / QH11 ngày 29/11/2005 ] ;
– Căn cứ …………………………………….. [ Luật sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của những luật tương quan đến góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng cơ bản số 38/2009 / QH12 ngày 19/6/2009 ] ;
– Căn cứ ……………………………………. [ Nghị định số 85/2009 / NĐ-CP ngày 15/10/2009 của nhà nước về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu thiết kế xây dựng theo Luật Xây dựng ] ;
– Căn cứ Quyết định số ……… ngày …. tháng ….. năm ……….. của ………………….. về việc phê duyệt tác dụng chào hàng gói thầu ……………………………………….. [ Ghi tên gói thầu ] và thông tin tác dụng chào hàng số ….. ngày …. tháng …. năm ……… của bên mời thầu ;
– Căn cứ biên bản thương thảo, hoàn thành xong hợp đồng đã được bên mời thầu và nhà thầu trúng thầu ký ngày ……. tháng …… năm ………… ;
Chúng tôi, đại diện thay mặt cho những bên ký hợp đồng, gồm có :

Chủ đầu tư (sau đây gọi là Bên A)

Tên chủ góp vốn đầu tư [ Ghi tên chủ góp vốn đầu tư ] : …………………………………………………
Địa chỉ : ………………………………………………………………………………………..
Điện thoại : ……………………………………………………………………………………
Fax : …………………………………………………………………………………………….
E-mail : …………………………………………………………………………………………
Tài khoản : …………………………………………………………………………………….
Mã số thuế : …………………………………………………………………………………..
Đại diện là ông / bà : ………………………………………………………………………
Chức vụ : ………………………………………………………………………………………
Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ……….. ngày …. tháng ….. năm ………. ( trường hợp được chuyển nhượng ủy quyền ) .

Nhà thầu (sau đây gọi là Bên B)

Tên nhà thầu [ Ghi tên nhà thầu trúng thầu ] : ……………………………………..
Địa chỉ : ………………………………………………………………………………………..
Điện thoại : ……………………………………………………………………………………
Fax : …………………………………………………………………………………………….
E-mail : …………………………………………………………………………………………
Tài khoản : …………………………………………………………………………………….
Mã số thuế : …………………………………………………………………………………..
Đại diện là ông / bà : …………………………………………………………………………
Chức vụ : ………………………………………………………………………………………
Giấy ủy quyền số ….. ngày …… tháng …… năm ………. ( trường hợp được chuyển nhượng ủy quyền ) hoặc những tài liệu khác có tương quan .
Hai bên thỏa thuận hợp tác ký kết hợp đồng cung ứng sản phẩm & hàng hóa với những nội dung sau :

Điều 1. Đối tượng hợp đồng

Đối tượng của hợp đồng là những sản phẩm & hàng hóa được nêu tại Phụ lục kèm theo

Điều 2. Thành phần hợp đồng

Thành phần hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau :
1. Văn bản hợp đồng ( kèm theo Phụ lục ) ;
2. Biên bản thương thảo, hoàn thành xong hợp đồng ;
3. Quyết định phê duyệt hiệu quả chào hàng ;
4. Hợp đồng yêu cầu và những văn bản làm rõ hồ sơ đề xuất kiến nghị của nhà thầu trúng thầu ( nếu có ) ;
5. Hồ sơ nhu yếu chào hàng cạnh tranh đối đầu và những tài liệu bổ trợ hồ sơ nhu yếu chào hàng cạnh tranh đối đầu ( nếu có ) ;
6. Các tài liệu kèm theo khác ( nếu có ) .

Điều 3. Trách nhiệm của Bên A

Bên A cam kết thanh toán giao dịch cho Bên B theo giá hợp đồng và phương pháp giao dịch thanh toán nêu tại Điều 5 của hợp đồng này cũng như thực thi rất đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ và trách nhiệm khác được pháp luật trong hợp đồng .

Điều 4. Trách nhiệm của Bên B

Bên B cam kết phân phối cho Bên A vừa đủ những loại sản phẩm & hàng hóa như nêu tại Điều 1 của hợp đồng này, đồng thời cam kết thực thi vừa đủ những nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ và trách nhiệm được nêu trong hợp đồng .

Điều 5. Giá hợp đồng và phương thức thanh toán

1. Giá hợp đồng : ………………………………… [ Ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ ]
2. Phương thức thanh toán giao dịch :

a) Hình thức thanh toán: …………………………………..  [Căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu mà quy định thanh toán bằng tiền mặt, séc, hoặc chuyển khoản …].

b ) Thời hạn giao dịch thanh toán : ………………………………………… [ Căn cứ đặc thù và nhu yếu của gói thầu mà pháp luật thời hạn thanh toán giao dịch ngay hoặc trong vòng 1 số ít ngày nhất định kể từ khi nhà thầu xuất trình rất đầy đủ những chứng từ theo nhu yếu. Đồng thời, cần lao lý đơn cử về chứng từ giao dịch thanh toán tương thích với lao lý của pháp lý ] .
c ) Số lần giao dịch thanh toán : …………………………… [ Căn cứ đặc thù và nhu yếu của gói thầu mà lao lý số lần thanh toán giao dịch, hoàn toàn có thể theo quy trình tiến độ, theo phần việc làm đã hoàn thành xong hoặc giao dịch thanh toán một lần khi hoàn thành xong hàng loạt hợp đồng ] .

Điều 6. Hình thức hợp đồng: Trọn gói

Điều 7. Thời gian thực hiện hợp đồng

Thời gian thực thi hợp đồng : …………………………. [ Ghi thời hạn triển khai hợp đồng tương thích với Mục 3 Phần A, HSĐX và hiệu quả thương thảo, triển khai xong hợp đồng giữa hai bên ] .

Điều 8. Hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng

1. Việc hiệu chỉnh, bổ trợ hợp đồng hoàn toàn có thể được triển khai trong những trường hợp sau :
a ) Thay đổi phương pháp luân chuyển ;
b ) Thay đổi khu vực giao hàng ;
c ) Thay đổi thời hạn thực thi hợp đồng ;
d ) Các nội dung khác ( nếu có ) .
2. Bên A và Bên B sẽ thực thi thương thảo để làm cơ sở ký kết phụ lục bổ trợ hợp đồng trong trường hợp hiệu chỉnh, bổ trợ hợp đồng .

Điều 9. Bảo đảm thực hiện hợp đồng

1. Bên B phải triển khai giải pháp bảo vệ triển khai hợp đồng theo những nhu yếu sau :
– Thời hạn nộp bảo vệ thực thi hợp đồng : ………………… [ Căn cứ quy mô, đặc thù của gói thầu mà nêu đơn cử thời hạn nhu yếu, ví dụ : Thời hạn nộp bảo vệ triển khai hợp đồng là …………………………………………. ngày trước khi ký hợp đồng ]
– Hình thức bảo vệ triển khai hợp đồng : ……………………… [ Nêu đơn cử hình thức bảo vệ thực thi hợp đồng. Căn cứ nhu yếu của gói thầu mà lao lý việc vận dụng một hoặc những hình thức bảo vệ như : đặt cọc, ký quỹ hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng nhà nước, tổ chức triển khai kinh tế tài chính ] .
– Giá trị bảo vệ triển khai hợp đồng : ……. % giá hợp đồng [ Ghi giá trị bảo vệ triển khai hợp đồng bằng 3 % giá hợp đồng ] .
– Hiệu lực của bảo vệ triển khai hợp đồng : kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực thực thi hiện hành cho đến hết ngày …. tháng …. năm ………. [ Căn cứ đặc thù, nhu yếu của gói thầu mà lao lý thời hạn này, ví dụ : Bảo đảm triển khai hợp đồng phải có hiệu lực thực thi hiện hành cho đến khi hàng loạt sản phẩm & hàng hóa được chuyển giao, hai bên ký biên bản nghiệm thu sát hoạch và Bên B chuyển sang nghĩa vụ và trách nhiệm bh theo lao lý ] .
2. Bảo đảm thực thi hợp đồng sẽ được trả cho Bên A khi Bên B không triển khai xong nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo hợp đồng làm phát sinh thiệt hại cho Bên A .
3. Bên A phải hoàn trả bảo vệ thực thi hợp đồng cho Bên B trong thời hạn : …………………………… [ Ghi thời hạn hoàn trả bảo vệ triển khai hợp đồng căn cứ đặc thù và nhu yếu của gói thầu ] .

Điều 10. Chấm dứt hợp đồng

1. Bên A hoặc Bên B hoàn toàn có thể chấm hết hợp đồng nếu một trong hai bên có vi phạm cơ bản về hợp đồng như sau :
a ) Bên B không triển khai một phần hoặc hàng loạt nội dung việc làm theo hợp đồng trong thời hạn đã nêu trong hợp đồng hoặc trong khoảng chừng thời hạn đã được Bên A gia hạn ;
b ) Bên B bị phá sản, giải thể ;
c ) Các hành vi khác ( nếu có ) .
2. Trong trường hợp Bên A chấm hết hợp đồng theo điểm a khoản 1 Điều này, Bên A hoàn toàn có thể ký hợp đồng với nhà phân phối khác để thực thi phần hợp đồng mà Bên B đã không thực thi. Bên B sẽ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường cho Bên A những ngân sách tiêu biểu vượt trội cho việc triển khai phần hợp đồng này. Tuy nhiên, Bên B vẫn phải liên tục thực thi phần hợp đồng mà mình đang triển khai và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm Bảo hành phần hợp đồng đó .
3. Trong trường hợp bên A chấm hết hợp đồng theo điểm b khoản 1 Điều này, bên A không phải chịu bất kể ngân sách đền bù nào. Việc chấm hết hợp đồng này không làm mất đi quyền hạn của Bên A được hưởng theo lao lý của hợp đồng và pháp lý .

Điều 11. Tính hợp lệ của hàng hóa

Bên B phải nêu rõ nguồn gốc của sản phẩm & hàng hóa ; ký mã hiệu, nhãn mác của loại sản phẩm và những tài liệu kèm theo để chứng tỏ tính hợp lệ của sản phẩm & hàng hóa và phải tuân thủ những lao lý về tiêu chuẩn hiện hành tại vương quốc hoặc vùng chủ quyền lãnh thổ mà sản phẩm & hàng hóa có nguồn gốc .

Điều 12. Cung cấp, vận chuyển, kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa

1. Bên B phải cung ứng sản phẩm & hàng hóa và giao những tài liệu, chứng từ ( kèm theo ) theo quy trình tiến độ nêu trong HSYC, đơn cử là : …………………… [ Căn cứ quy mô, đặc thù của gói thầu mà nêu đơn cử về việc giao hàng và những tài liệu, chứng từ kèm theo ] .
2. Yêu cầu về luân chuyển sản phẩm & hàng hóa : …………………. [ Nêu nhu yếu về luân chuyển sản phẩm & hàng hóa, gồm có cả khu vực giao hàng địa thế căn cứ nhu yếu và đặc thù của gói thầu ] .
3. Bên A hoặc đại diện thay mặt của Bên A có quyền kiểm tra, thử nghiệm sản phẩm & hàng hóa được cung ứng để bảo vệ sản phẩm & hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật tương thích với nhu yếu của hợp đồng. Thời gian, khu vực và phương pháp triển khai kiểm tra, thử nghiệm : ……………………… [ Ghi thời hạn, khu vực, phương pháp thực thi, ngân sách cho việc kiểm tra, thử nghiệm …. cũng như pháp luật về phương pháp giải quyết và xử lý so với những sản phẩm & hàng hóa không đạt nhu yếu qua kiểm tra, thử nghiệm ]. Trường hợp sản phẩm & hàng hóa không tương thích với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Bên A có quyền khước từ và Bên B phải có nghĩa vụ và trách nhiệm sửa chữa thay thế hoặc triển khai những kiểm soát và điều chỉnh thiết yếu để phân phối đúng những nhu yếu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Bên B không có năng lực sửa chữa thay thế hay kiểm soát và điều chỉnh những sản phẩm & hàng hóa không tương thích, Bên A có quyền tổ chức triển khai việc sửa chữa thay thế hay kiểm soát và điều chỉnh nếu thấy thiết yếu, mọi rủi ro đáng tiếc và ngân sách tương quan do Bên B chịu. Việc triển khai kiểm tra, thử nghiệm sản phẩm & hàng hóa của Bên A không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ và trách nhiệm bh hay những nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo hợp đồng của Bên B .

Điều 13. Bản quyền và bảo hiểm hàng hóa

1. Bên B phải trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về mọi thiệt hại phát sinh do việc khiếu nại của bên thứ ba về việc vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ tương quan đến sản phẩm & hàng hóa mà Bên B đã cung ứng cho Bên A .
2. Hàng hóa do Bên B phân phối phải được bảo hiểm khá đầy đủ để bù đắp những mất mát, tổn thất không bình thường trong quy trình luân chuyển, lưu kho và giao hàng như sau : ………………………… [ Căn cứ đặc thù và nhu yếu của gói thầu mà lao lý đơn cử nội dung này trên cơ sở bảo vệ tương thích với pháp luật của pháp lý ] .

Điều 14. Bảo hành

1. Bên B bảo vệ rằng sản phẩm & hàng hóa được phân phối theo hợp đồng là mới, chưa sử dụng, bảo vệ chất lượng theo tiêu chuẩn sản xuất và sẽ không có những khuyết tật phát sinh dẫn đến bất lợi trong quy trình sử dụng sản phẩm & hàng hóa .
2. Yêu cầu về bh so với sản phẩm & hàng hóa như sau : ……………………………. [ Nêu nhu yếu về Bảo hành ( nếu có ) như sau : thời hạn Bảo hành, phiếu bh kèm theo, chính sách xử lý những hư hỏng, khuyết tật phát sinh trong quy trình sử dụng sản phẩm & hàng hóa trong thời hạn bh …. ] .

Điều 15. Giải quyết tranh chấp

1. Bên A và Bên B có nghĩa vụ và trách nhiệm xử lý những tranh chấp phát sinh giữa hai bên trải qua thương lượng, hòa giải .
2. Nếu tranh chấp không hề xử lý được bằng thương lượng, hòa giải trong thời hạn : ……………………………. [ Ghi đơn cử thời hạn ] kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kể bên nào cũng đều hoàn toàn có thể nhu yếu đưa việc tranh chấp ra xử lý theo chính sách : …………………………………. [ Ghi chính sách giải quyết và xử lý tranh chấp ] .

Điều 16. Hiệu lực hợp đồng

1. Hợp đồng có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ …………. [ Ghi đơn cử ngày có hiệu lực thực thi hiện hành của hợp đồng ] .
2. Hợp đồng hết hiệu lực hiện hành sau khi hai bên triển khai thanh lý hợp đồng theo luật định. Hợp đồng được lập thành …… bộ, chủ góp vốn đầu tư giữ …… bộ, nhà thầu giữ ….. bộ, những bộ hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau .

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[ Ghi tên, chức vụ, ký tên và đóng dấu ]

 

Đại diện hợp pháp của chủ đầu tư
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Rate this post