duy trì trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

(Thi-thiên 36:9) Ngài cũng trở thành Đấng Duy Trì sự sống.

(Psalm 36:9) He also became the Sustainer of life.

jw2019

Chúng ta cần ăn để duy trì sự sống.

We need to eat to keep on living.

jw2019

Chế độ saopha được duy trì suốt, ngay cả dưới thời Anh cai trị Myanma.

Kiskozár was inhabited continuously, even under the Turkish rule.

WikiMatrix

Nó không thể duy trì được.”

It’s just unsustainable.”

ted2019

Hiện tại Wolfgang Draxler (WD) đang duy trì phần mềm.

Wolfgang Draxler (WD) now maintains the software.

WikiMatrix

Tao nghĩ người ta nên duy trì truyền thống gia đình phù thủy xưa.

I think they should keep it in the old wizarding families.

Literature

Chúng ta không có đủ nguyên liệu để duy trì ngọn lửa.

We don’t have enough fuel to feed the fires .

OpenSubtitles2018. v3

Nốt cuối cùng sẽ ngân vang miễn là còn hơi để duy trì nó.

The last note would linger as long as there was air to sustain it.

Literature

Cô cần phải làm bất cứ điều gì để duy trì vỏ bọc.

You do whatever you have to do to maintain your cover.

OpenSubtitles2018. v3

Trình quản lý thẻ của Google giúp dễ dàng duy trì các thẻ trên trang web của bạn.

Google Tag Manager makes it easy to maintain tags on your site.

support.google

“Prôtêin mà có thể được duy trì bền vững,” ông ấy trả lời.

Sustainable proteins,” he said.

ted2019

Điều đặc biệt quan trọng là duy trì các sinh hoạt thờ phượng.—1 Cô-rinh-tô 15:58.

It is especially important to keep up your spiritual routine. —1 Corinthians 15:58.

jw2019

Khi cảm thấy chán nản, một người có thể làm gì để duy trì sức mạnh thiêng liêng?

When faced with despondency, what can a person do to preserve his spiritual strength?

jw2019

Các mô hình kinh doanh quảng cáo nhằm duy trì các tờ báo bị đổ vỡ.

The advertising business models that have sustained reporting are broken.

ted2019

Để duy trì cuộc sống của chúng ta.

To preserve our way of life.

OpenSubtitles2018. v3

Ông Lambert này, tôi với khách hàng không hay duy trì mối quan hệ đâu.

Mr. Lambert, my clients and I don’t usually have an ongoing relationship.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi quyết tâm duy trì chương trình này càng lâu càng tốt”.

I am determined to maintain this schedule for as long as possible.”

jw2019

Một số vẫn được duy trì.

Some of them still stand .

WikiMatrix

Phải duy trì ở mức thấp chỉ là vấn đề nhỏ.

Running low on just about everything.

OpenSubtitles2018. v3

Và tôi sẽ bắn mọi thú săn mồi ở Zootopia để duy trì việc đó.

And I’ll dart every predator in Zootopia to keep it that way.

OpenSubtitles2018. v3

Zbyněk Zajíc duy trì lòng trung thành với Gregory.

Archbishop Zajíc remained faithful to Gregory.

WikiMatrix

Ông đã duy trì được ngôi vị quán quân của mình cho đến tuần thứ bảy.

He stayed with the club until November 7.

WikiMatrix

Ai là người chịu trách nhiệm duy trì và bảo quản tài liệu lưu trữ?

Who is responsible for maintaining archives?

Literature

Để duy trì dòng dõi, Áp-ra-ham cần sự hợp tác của Bê-thu-ên.

In order to continue his family line, Abraham needed Bethuel’s cooperation.

jw2019

Duy trì im lặng hoàn toàn.

Maintain full silence.

OpenSubtitles2018. v3

Rate this post