electronic media trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

But do not write off all electronic media as evil.

Nhưng đừng xem tất cả các thiết bị công nghệ là kẻ thù.

jw2019

The following month, the Soviet Union agreed to cooperate with Phnom Penh in the development of electronic media.

Tháng sau, Liên Xô đã đồng ý hợp tác với Phnôm Pênh trong việc phát triển phương tiện truyền thông điện tử.

WikiMatrix

Have your parents or friends said that you spend too much time on some form of electronic media?

Cha mẹ và bạn bè có nói là bạn bỏ quá nhiều thời giờ cho một thiết bị nào đó không?

jw2019

In your opinion, how much time each day is it reasonable to spend using electronic media? …..

Theo bạn, mỗi ngày dùng bao nhiêu thời gian để giải trí với đồ công nghệ là hợp lý? …..

jw2019

✔ Do keep track of how much time you spend using electronic media.

✔ Nên theo dõi lượng thời gian bạn dùng thiết bị công nghệ để giải trí.

jw2019

After all, likely you use some form of electronic media that was not available to your parents.

Suy cho cùng, hẳn chính bạn cũng đang dùng một số thiết bị mà thời cha mẹ bạn chưa có.

jw2019

● What might happen if you fail to control your use of electronic media?

● Hậu quả có thể là gì nếu bạn mất kiểm soát khi dùng thiết bị công nghệ?

jw2019

In 1987, the state controlled print and electronic media and regulated their content.

Năm 1987, nhà nước nắm quyền kiểm soát báo in và phương tiện điện tửđưa ra quy định nội dung cụ thể.

WikiMatrix

Is your use of electronic media stealing time from needed sleep or distracting you from studying?

Thời gian bạn dùng đồ công nghệ có lấn sang giờ ngủ hoặc làm bạn mất tập trung khi học không?

jw2019

You’re giving it all away to icons, icons, which are maintained by an electronic media.

Những hình tượng được giữ gìn bởi quốc tế truyền thông điện tử .

QED

After looking at your answers above, would you say that your use of electronic media is excessive?

Dựa vào những câu trả lời trên, bạn nghĩ là mình có đang dùng đồ công nghệ một cách thái quá không?

jw2019

Take the test below to see if you show signs of addiction to some form of electronic media.

Hãy thử trả lời các câu hỏi bên dưới để xem bạn có những biểu hiện của chứng nghiện công nghệ không.

jw2019

Other stories, articles and poems have been published in local newspapers and magazines as well as electronic media.

Những câu chuyện, bài viết và bài thơ khác đã được xuất bản trên báo và tạp chí địa phương cũng như điện tử phương tiện truyền thông.

WikiMatrix

Am I Addicted to Electronic Media?

Phải chăng mình bị nghiện công nghệ?

jw2019

Excessive use of electronic media is not a concern if children are physically active, ” this study says .

Nghiên cứu này cho biết ” Việc sử dụng quá nhiều phương tiện truyền thông điện tử sẽ không phải là mối quan tâm nếu trẻ em năng động về mặt thể chất ” .

EVBNews

What if my child is addicted to the cell phone, the computer, or other electronic media?

Phải làm sao nếu con nghiện điện thoại, máy tính hay một thiết bị công nghệ khác?

jw2019

259 36 Am I Addicted to Electronic Media?

259 36 Phải chăng mình bị nghiện công nghệ?

jw2019

259 Electronic Media

259 Công nghệ

jw2019

WHEN your parents entered their teens, TV and radio were the main forms of electronic media.

Khi cha mẹ ở tuổi bạn, ti-vi và radio là thiết bị công nghệ phổ biến nhất.

jw2019

Since childhood, Hurley showed interest in the arts, and became interested in computers and electronic media during high school.

Ngay từ nhỏ, Chad đã sớm thể hiện sự quan tâm đối với nghệ thuật, trở nên yêu thích máy tính và truyền thông điện tử trong khi đang học trung học.

WikiMatrix

● Why might it be difficult for you to see that you are addicted to some form of electronic media?

● Có lẽ bạn khó nhận ra mình đang nghiện một thiết bị công nghệ nào đó, tại sao?

jw2019

In a large consumer-driven society, electronic media (such as television) and print media (such as newspapers) are important for distributing advertisement media.

Trong một xã hội tiêu dùng theo định hướng lớn, phương tiện truyền thông điện tử(ví dụ như TV) và phương tiện in (chẳng hạn như báo chí) là quan trọng để phân phối phương tiện truyền thông quảng cáo.

WikiMatrix

If you use some form of electronic media —whether a computer, a cell phone, or another device— ask yourself the four questions below.

Nếu bạn đang dùng một thiết bị công nghệ nào đó (máy tính, điện thoại,…), hãy tự hỏi bốn câu dưới đây.

jw2019

✔ Do use electronic media to strengthen the ties you have with people who encourage you to develop good habits. —Proverbs 22:17.

✔ Nên dùng thiết bị công nghệ để thắt chặt tình bạn với những ai khuyến khích bạn rèn luyện các thói quen tốt.—Châm-ngôn 22:17.

jw2019

During the little time that parents and children are together, communication competes with and often loses out to computers, television, and other electronic media.

Đến khi cả gia đình có chút thời gian quây quần bên nhau thì cuộc trò chuyện của họ lại bị máy vi tính, truyền hình và những thiết bị điện tử khác chi phối.

jw2019

Rate this post