’em trai’ là gì?, Từ điển Tiếng Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” em trai “, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ em trai, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ em trai trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Em trai?

2. Em trai tôi đâu?

3. Anh có em trai.

4. – Được chứ em trai.

5. Cháu là em trai!

6. Bắt đầu nào, em trai.

7. Nó là em trai tôi.

8. Bạn có anh/em trai không?

9. Em trai tôi cũng khá giỏi.

10. Em trai con cũng vậy sao?

11. Hãy trả lại em trai tôi!

12. Mấy đứa nhà em trai tôi.

13. Bố cháu, và hai em trai.

14. Cha mẹ và em trai cháu.

15. Dom, đây là em trai anh.

16. Đó là em trai của tao!

17. Em trai ta giỏi hơn nhiều.

18. Anh có một người em trai sinh đôi, Paul, một em trai khác là Tim, và em gái Samantha.

19. em trai Bỏ tay ra đồ khốn

20. 68 Hai em trai được sống lại

21. Làm theo lời em đi, Em trai.

22. Em trai tôi là một giáo viên.

23. Ta đã giết hại em trai ta.

24. Người em trai trong cặp song sinh.

25. Lâm (Đình Tú): Em trai của Dung.

26. Em trai của anh đâu, bác sĩ?

27. Em trai anh vẫn biệt tăm à?

28. Tỷ lệ xác suất, em trai ạ.

29. Ông có một em trai là Michael.

30. Anh/em trai ông Július, thiệt mạng.

31. Có người em trai cùng cha khác mẹ

32. Bởi vì chú nó là em trai bác.

33. Em trai Lý Mục: sử cũ có truyện.

34. Em trai ơi, chúng ta đều thế mà.

35. Em trai tôi chơi ghi-ta rất giỏi.

36. Em trai chàng thật sự còn sống sao?

37. Ta không e sợ cậu, em trai à.

38. Còn đây… là em trai. Chun Yoon Jae.

39. Em trai anh là người đầy hào khí.

40. Và cuối cùng em trai tôi cũng đến

41. Tôi lớn lên ở miền Tây Ireland, bị chèn ép bởi bốn anh em trai, hai anh trai và hai em trai .

42. Em trai con đang rất hưng phấn đấy.

43. Có người em trai cùng cha khác mẹ.

44. Là em trai cùng cha khác mẹ nha.

45. Yoh là em trai song sinh của Hao.

46. Giờ con đã đưa em trai mình cùng đi.

47. À, thế thì em lầm to rồi, em trai.

48. Chẳng ai dắt em trai theo phỏng vấn cả.

49. Vậy em trai anh là một Bóng Ma à?

50. Em trai của ông là nhạc sĩ Y Vũ.

Rate this post