Internal Revenue Service

English

Mục Lục (Table of Contents)

Giới Thiệu (Introduction)

Quý vị hoàn toàn có thể khấu trừ ngân sách điều hành doanh thương. Những ngân sách này được gọi là phí tổn thương mại ( doanh phí ). Đó là loại ngân sách quý vị không phải xem là tiền vốn hoặc gộp trong giá tiền sản phẩm & hàng hóa bán ra nhưng hoàn toàn có thể khấu trừ trong năm hiện tại .

Muốn được xem là khoản khấu trừ thì doanh phí phải thuộc loại thông thường và cần thiết. Chi phí thông thường là món tiền phổ biến và được chấp nhận trong lĩnh vực thương mại của quý vị. Chi phí cần thiết là số tiền hữu ích và phù hợp cho doanh thương. Phí tổn không hẳn phải là nhu yếu thì mới được xem là cần thiết.

Bạn đang đọc: Internal Revenue Service

Muốn biết thêm thông tin về những quy tắc tổng quát để khấu trừ doanh phí thì nên xem chương 1 của Ấn bản 535, Doanh Phí .
Nếu phí tổn có một phần thuộc doanh nghiệp và một phần của cá thể thì hãy tách riêng hai phần này. Không thể khấu trừ phần thuộc cá thể .
Lui về đầu

Những Mục Hữu Ích nên xem: (Useful Items:)

Ấn bản

 • 463 – Phí Tổn Đi Công Tác, Chiêu Đãi, Biếu Tặng và Xe Cộ
 • 535 – Doanh Phí
 • 946 – Cách Khấu Hao Tài Sản

Nên xem chương 12 để biết thông tin về việc lấy những ấn phẩm và biểu mẫu .
Lui về đầu

Nợ Khó Đòi (Bad Debts)

Nếu có người nợ tiền và quý vị không hề truy thu thì đó là món nợ khó đòi. Có hai dạng nợ khó đòi : doanh nợ khó đòi và nợ phi kinh doanh thương mại khó đòi .
Nói chung doanh nợ khó đòi là dạng xuất phát từ quy trình quản lý việc làm thương mại hay kinh doanh thương mại. Quý vị hoàn toàn có thể khấu trừ doanh nợ khó đòi dưới dạng phí tổn ghi trên tờ khai thuế kinh doanh thương mại .

Doanh nợ khó đòi. Doanh nợ khó đòi là khoản lỗ xuất phát từ món nợ vô giá trị thuộc một trong hai mục sau đây.

 1. Được tạo ra hoặc tiếp nhận trong tiến trình kinh doanh.
 2. Có liên quan mật thiết với doanh nghiệp vào lúc trở thành vô giá trị một phần hoặc toàn bộ.

Món nợ có tương quan mật thiết tới doanh nghiệp nếu động lực chánh tạo ra nó là hoạt động giải trí kinh doanh thương mại .
Doanh nợ khó đòi thường là tác dụng của việc bán chịu cho người mua. Đó cũng hoàn toàn có thể là tác dụng của khoản vay trao cho nhà sản xuất, thân chủ, nhân viên cấp dưới, hoặc nhà phân phối. Hàng hóa và dịch vụ mà người mua chưa giàn trải được ghi trong sổ sách dưới dạng những khoản phải thu hay phiếu nợ phải thu. Nếu quý vị chẳng thể đòi lại bất kể phần nào của phiếu nợ hoặc những khoản phải thu, thì phần không hề truy thu là doanh nợ khó đòi .
Quý vị chỉ hoàn toàn có thể khấu trừ nợ khó đòi so với những phiếu nợ hay khoản phải thu này nếu số tiền nợ được ghi trong tổng cống phẩm của quý vị vào năm khai khoản khấu trừ hoặc vào năm trước đó .

Phương pháp tích lũy (Accrual method) – Nếu quý vị dùng phương pháp kế toán tích lũy, thì thông thường sẽ báo cáo lợi tức khi có được. Quý vị có thể khấu trừ nợ khó đòi đối với khoản tiền không thể truy thu nếu đã ghi số tiền đó vào lợi tức.

Phương pháp tiền mặt (Cash method) – Nếu quý vị dùng phương pháp kế toán tiền mặt, thì thông thường sẽ báo cáo lợi tức khi nhận khoản chi trả. Quý vị không thể khấu trừ nợ khó đòi đối với số tiền nợ chưa trả và không thể truy thu nếu chưa từng ghi số tiền đó vào lợi tức.

Thông tin thêm (More information) – Muốn biết thêm thông tin về doanh nợ khó đòi thì nên xem chương 10 của Ấn bản 535.

Nợ phi kinh doanh khó đòi (Nonbusiness bad debts) – Tất cả các khoản nợ khó đòi khác đều là nợ phi kinh doanh khó đòi và có thể khấu trừ dưới dạng lỗ vốn ngắn hạn tại Mẫu đơn 8949 và Bản khai D (Mẫu đơn 1040). Muốn biết thêm thông tin về nợ phi kinh doanh khó đòi thì nên xem Ấn bản 550, Lợi Tức và Phí Tổn Đầu Tư.

Lui về đầu

Phí Tổn cho Xe Hơi và Xe Tải (Car and Truck Expenses)

Nếu quý vị sử dụng xe hơi hay xe tải trong hoạt động giải trí kinh doanh thương mại thì hoàn toàn có thể khấu trừ ngân sách quản lý và vận hành và bảo trì xe cộ. Quý vị cũng hoàn toàn có thể khấu trừ ngân sách khác, như để chuyên chở tại địa phương và đi công tác làm việc xa nhà rồi ở lại qua đêm .
Quý vị hoàn toàn có thể đủ tiêu chuẩn được tín thuế cho xe điện hai bánh ghép nối hợp chuẩn, xe mô tơ điện ghép nối hợp chuẩn, và xe mô tơ sửa chữa thay thế mà quý vị sử dụng trong năm. Xem Mẫu đơn 8936 và Mẫu đơn 8910 để biết thêm thông tin .

Phí tổn chuyên chở tại địa phương (Local transportation expenses) – Phí tổn chuyên chở tại địa phương bao gồm chi phí thông thường và cần thiết của tất cả những điều sau đây.

 • Đi từ nơi làm việc này tới nơi khác trong tiến trình kinh doanh hay hành nghề, khi quý vị di chuyển trong phạm vi thành phố hoặc khu vực chung đang là quê nhà thuế vụ của mình. Quê nhà thuế vụ được định nghĩa ở phía dưới.
 • Thăm viếng thân chủ hoặc khách hàng.
 • Đi tới địa điểm họp thương mại ở xa nơi làm việc thường lệ.
 • Đi từ nhà tới nơi làm việc tạm thời – khi có một hoặc nhiều chỗ làm việc thường lệ. Những nơi làm việc tạm thời có thể ở trong phạm vi quê nhà thuế vụ hoặc ở ngoài khu vực đó.

Công việc chuyên chở đi làm tại địa phương không gồm có phí tổn quý vị giàn trải trong khi đi công tác làm việc xa nhà rồi ở lại qua đêm. Những phí tổn đó được khấu trừ dưới dạng phí tổn đi công tác làm việc và được bàn đến ở phía dưới, tại phần Đi Công Tác, Bữa Ăn, và Chiêu Đãi. Tuy nhiên, nếu quý vị sử dụng xe của mình để đi công tác làm việc xa nhà rồi ở lại qua đêm, thì dùng những quy tắc trong đoạn này để tính khoản khấu trừ phí tổn cho xe hơi .
Nói chung, quê nhà thuế vụ là nơi kinh doanh thương mại thường lệ của quý vị, bất kể mái ấm gia đình quý vị thường trú tại đâu. Trong đó gồm có hàng loạt thành phố hoặc khu vực chung đang là khu vực quý vị kinh doanh thương mại hay thao tác .

Thí dụ: Quý vị điều hành hoạt động in ấn ở ngoài khu vực văn phòng đã thuê. Quý vị dùng chiếc xe van để giao vật phẩm đã hoàn tất cho khách hàng. Quý vị có thể khấu trừ chi phí của chuyến khứ hồi giữa khách hàng và xưởng in.

Quý vị không hề khấu trừ ngân sách lái chiếc xe hơi hay xe tải hai chiều giữa nhà mình và nơi thao tác chánh hoặc thường lệ. giá thành này là phí tổn đi đi về về của riêng cá thể .

Văn phòng tại nhà (Office in the home) – Nơi làm việc cũng có thể là nhà riêng nếu văn phòng tại nhà hội đủ tiêu chuẩn làm nơi kinh doanh chánh. Muốn biết thêm thông tin thì nên xem phần Sử Dụng Nhà Ở vào Mục Đích Kinh Doanh ở phía dưới.

Thí dụ: Quý vị là người thiết trí đồ họa. Quý vị điều hành hoạt động kinh doanh ở ngoài nhà mình. Nhà của quý vị hội đủ tiêu chuẩn làm nơi kinh doanh chánh. Thỉnh thoảng quý vị phải lái xe tới chỗ của khách hàng để giao tác phẩm đã hoàn tất. Quý vị có thể khấu trừ chi phí của chuyến khứ hồi giữa nhà mình và khách hàng.

Phương Pháp Khấu Trừ Phí Tổn cho Xe Hơi và Xe Tải (Methods for Deducting Car and Truck Expenses)

Đối với việc chuyên chở tại địa phương hoặc đi công tác làm việc bằng xe hơi hay xe tải rồi ở lại qua đêm, nói chung quý vị hoàn toàn có thể dùng một trong những giải pháp sau đây để tính phí tổn .

 • Giá biểu theo số dặm chuẩn.
 • Phí tổn thật sự.

Giá biểu theo số dặm chuẩn (Standard mileage rate) – Quý vị có thể dùng giá biểu theo số dặm chuẩn để tính chi phí khả khấu trừ khi sử dụng xe hơi, xe van, xe pickup, hoặc xe thùng cho mục đích kinh doanh. Đối với năm 20162017, giá biểu theo số dặm chuẩn là 53.554 xu mỗi dặm.

Nếu quý vị sử dụng giá biểu theo số dặm chuẩn cho năm thì không hề khấu trừ phí tổn thật sự cho năm đó, ngoại trừ lệ phí đậu xe và lệ phí cầu đường giao thông tương quan đến hoạt động giải trí kinh doanh thương mại .

Chọn giá biểu theo số dặm chuẩn (Choosing the standard mileage rate) – Nếu quý vị muốn dùng giá biểu theo số dặm chuẩn cho xe hơi hay xe tải mình sở hữu, thì phải thực hiện trong năm đầu tiên chiếc xe sẵn sàng đưa vào kinh doanh. Trong những năm sau, quý vị có thể lựa chọn giá biểu theo số dặm chuẩn hoặc phí tổn thật sự.

Nếu quý vị sử dụng giá biểu theo số dặm chuẩn cho xe hơi thuê, thì phải thực thi suốt hàng loạt thời kỳ cho thuê ( kể cả những lần ký kết lại ) .

Không cho dùng giá biểu theo số dặm chuẩn (Standard mileage rate not allowed) – Không thể sử dụng giá biểu theo số dặm chuẩn nếu quý vị:

 1. Có ít nhất năm chiếc xe trở lên cùng lúc,
 2. Khai khoản giảm trừ theo khấu hao bằng bất cứ phương pháp nào khác với đường thẳng, thí dụ như ACRS hay MACRS,
 3. Khai khoản khấu giảm theo đoạn 179 đối với xe hơi,
 4. Claimed the special depreciation allowance on the car,
 5. Khai phí tổn thật sự cho chiếc xe mình thuê, hoặc
 6. Là người chuyển phát thư vùng nông thôn có khoản bồi hoàn hội đủ tiêu chuẩn.

Lệ phí đậu xe và lệ phí cầu đường (Parking fees and tolls) – Ngoài việc dùng giá biểu theo số dặm chuẩn, quý vị có thể khấu trừ mọi lệ phí đậu xe và lệ phí cầu đường liên quan đến hoạt động kinh doanh. (Lệ phí đậu xe đã trả để đậu chiếc xe tại nơi làm việc là phí tổn đi đi về về không được khấu trừ.)

Phí tổn thật sự (Actual expenses) – Nếu quý vị không sử dụng giá biểu theo số dặm chuẩn, thì có thể khấu trừ phí tổn thật sự cho xe hơi hay xe tải.

Nếu quý vị hội đủ tiêu chuẩn dùng cả hai chiêu thức, thì nên giám sát theo cả hai cách để xem giải pháp nào có khoản khấu trừ lớn hơn .
Phí tổn thật sự cho xe hơi gồm có ngân sách của những mục sau đây .

Khấu hao
Trả tiền thuê
Đăng bạ
Tiền thuê nhà xe
Giấy phép
Sửa chữa
Xăng
Dầu
Vỏ xe
Bảo hiểm
Lệ phí đậu xe
Lệ phí cầu đường

Nếu quý vị dùng xe cộ cho cả hai mục tiêu kinh doanh thương mại và cá thể, thì phải phân loại rõ phí tổn cho những hiệu quả này. Có thể phân loại phí tổn dựa trên số dặm đi được theo mỗi mục tiêu .

Thí dụ: Quý vị là chủ độc quyền duy nhất của tiệm hàng hoa. Xe của quý vị chạy được 20,000 dặm trong năm, trong đó 16,000 dặm dùng để giao hoa cho khách hàng và 4,000 dặm dùng cho mục đích cá nhân (kể cả đoạn đường đi đi về về). Quý vị chỉ có thể khai 80% (16,000 ÷ 20,000) chi phí sử dụng chiếc xe dưới dạng doanh phí.

Thông tin thêm (More information) – Muốn biết thêm thông tin về quy tắc khai phí tổn cho xe hơi và xe tải thì nên xem Ấn bản 463.

Bồi Hoàn Phí Tổn cho Nhân Viên (Reimbursing Your Employees for Expenses)

Nói chung quý vị hoàn toàn có thể khấu trừ khoản bồi hoàn phí tổn xe hơi và xe tải cho nhân viên cấp dưới. Khoản bồi hoàn và cung cách khấu trừ số tiền này tùy thuộc một phần vào việc quý vị bồi hoàn phí tổn theo chương trình khả quy hay bất khả quy nghĩa vụ và trách nhiệm. Muốn biết cụ thể thì nên xem chương 11 của Ấn bản 535. Chương đó trình diễn về những chương trình khả quy và bất khả quy nghĩa vụ và trách nhiệm, và cho biết quý vị có phải báo cáo giải trình khoản bồi hoàn trên Mẫu đơn W-2 ( Khai Trình Thuế và Lương Bổng, so với nhân viên cấp dưới ) hay không .
Lui về đầu

Khấu Hao (Depreciation)

Nếu gia tài đã tiếp đón để kinh doanh thương mại được dự kiến sử dụng lâu hơn 1 năm, thì nói chung quý vị không hề khấu trừ hàng loạt ngân sách dưới dạng doanh phí vào năm đảm nhiệm. Quý vị phải giàn trải ngân sách suốt nhiều niên thuế và khấu trừ phần của mỗi năm trong Bản khai C. Phương pháp khấu trừ ngân sách cho gia tài kinh doanh thương mại được gọi là khấu hao .
Nơi đây chỉ là phần bàn thảo ngắn gọn. Quý vị sẽ thấy thông tin thêm về khấu hao trong Ấn bản 946 .
Có thể khấu hao gia tài nào ? ( What Property can be depreciated ? ) Quý vị hoàn toàn có thể khấu hao nếu gia tài cung ứng tổng thể những yên cầu sau đây .

 • Phải là tài sản thuộc sở hữu của quý vị.
 • Phải dùng trong kinh doanh hoặc để mang lại lợi tức. Quý vị hoàn toàn không thể khấu hao hàng tồn trữ (có trình bày ở chương 2) vì chẳng để sử dụng trong doanh nghiệp.
 • Phải có tuổi thọ hữu ích kéo dài khá đáng kể so với năm được đưa vào sử dụng.
 • Phải có tuổi thọ hữu ích khả xác định, nghĩa là phải thuộc loại hao mòn dần, mục nát, xài hết, bị lỗi thời, hoặc mất giá trị vì lý do tự nhiên. Quý vị hoàn toàn không thể khấu hao chi phí cho đất đai, vì đất đai chẳng hao mòn dần, không bị lỗi thời hoặc xài hết.
 • Không phải là tài sản ngoại lệ. Trong đó bao gồm tài sản đã đưa vào sử dụng và phát mãi trong cùng một năm.

Sửa chữa (Repairs) – Nhìn chung, quý vị không khấu hao chi phí sửa chữa hay bảo dưỡng nếu phần tiền này không gia tăng giá trị tài sản. Thay vào đó, quý vị thể khấu trừ các khoản này ở dòng 21 của Bản khai C hoặc dòng 2 của Bản khai C-EZ. Cải tiến là số tiền trả để làm cho tài sản có giá trị sử dụng tốt hơn, phục hồi tài sản, hay làm cho tài sản thích hợp để sử dụng mới hay khác.

Lựa chọn để đưa vào vốn ngân sách sửa chữa thay thế và bảo trì không nâng cấp cải tiến gia tài. Quý vị hoàn toàn có thể lựa chọn xem việc sửa chữa thay thế hay thay thể trong kinh doanh thương mại hay kinh doanh là nâng cấp cải tiến phải chịu khấu hao. Có sẵn lựa chọn này nếu quý vị xem số tiền này là ngân sách vốn trên sổ sách và hồ sơ thường dùng trong việc đo lường và thống kê cống phẩm và ngân sách. Việc lựa chọn này để đưa vào vốn ngân sách sửa chữa thay thế và bảo trì được đề cập trong chương 1 của Ấn bản 535 .

Phương pháp khấu hao (Dpreciation method) – Phương pháp khấu hao đa số tài sản kinh doanh và đầu tư đã đưa vào sử dụng sau năm 1986 được gọi là MACRS (Modified Accelerated Cost Recovery System, hay Hệ Thống Mau Chóng Thu Hồi Chi Phí Có Sửa Đổi). MACRS được bàn thảo chi tiết trong Ấn bản 946.

Khấu giảm theo đoạn 179 (Section 179 deduction) – Quý vị có thể khấu trừ chi phí hạn định của một số tài sản khả khấu hao trong năm đưa tài sản đó vào sử dụng. Khoản khấu trừ này gọi là “khấu giảm theo đoạn 179.” Nói chung số tiền tối đa có thể khấu trừ trong năm 2017 là $510,000 (có giới hạn cao hơn đối với một số tài sản). Xem IRC 179(e).

Thường thì số lượng giới hạn này bị trừ bớt món tiền vượt cao hơn USD 2,030,000 trong ngân sách cho gia tài đã đưa vào sử dụng trong niên thuế. Tổng tiền khấu hao ( kể cả khấu giảm theo đoạn 179 ) hoàn toàn có thể tính cho xe hơi chở người ( xe con ) dùng để kinh doanh thương mại và được đưa vào sử dụng lần tiên phong năm 2017 là USD 3,160 ( USD 11,160 nếu quý vị lấy phụ cấp khấu hao đặc biệt quan trọng cho xe đưa vào sử dụng trong năm 2017 ). Có những quy tắc đặc biệt quan trọng cho xe tải và xe van. Muốn biết thêm thông tin thì nên xem Ấn bản 946. Trong đó trình diễn gia tài nào hội đủ tiêu chuẩn được khấu trừ, có số lượng giới hạn gì khi khấu trừ, thời gian và phương pháp tái nhập khoản khấu trừ .
Khấu giảm theo đoạn 179 so với ngân sách cho mọi SUV ( Sport Utility Vehicle, hay Xe Tiện Dụng Thể Thao ) và một số ít xe cộ khác bị số lượng giới hạn ở USD 25,000. Muốn biết thêm thông tin thì nên xem Hướng Dẫn cho Mẫu đơn 4562 hoặc Ấn bản 946 .

Tài sản có tên trong danh sách (Listed property) – Quý vị phải tuân theo quy tắc đặc biệt và quy định lưu giữ sổ sách khi khấu hao tài sản có tên trong danh sách. Tài sản có tên trong danh sách là bất cứ điều nào sau đây.

 • Đa số xe hơi chở người.
 • Đa số tài sản khác dùng để chuyên chở.
 • Bất cứ tài sản nào thường dùng để chiêu đãi, giải trí hay tiêu khiển.
 • Một số máy vi tính và thiết bị ngoại vi liên quan.

Muốn biết thêm thông tin về gia tài có tên trong list thì nên xem Ấn bản 946 .
Mẫu đơn ( Form ) 4562 – Hãy dùng Mẫu đơn 4562 – Khấu Hao và Trừ Dần – nếu quý vị khai bất kể điều nào sau đây .

 • Khấu hao tài sản đã đưa vào sử dụng trong niên thuế hiện tại.
 • Khấu giảm theo đoạn 179.
 • Khấu hao bất cứ tài sản nào có tên trong danh sách (bất kể thời điểm đưa vào sử dụng).

Nếu quý vị phải sử dụng Mẫu đơn 4562 thì sẽ phải đệ nộp Bản khai C, chớ không hề dùng Bản khai C-EZ .
Lui về đầu

Trả Công cho Nhân Viên (Employee’s Pay)

Nói chung quý vị hoàn toàn có thể khấu trừ ( trong Bản khai C ) phần chi trả cho nhân viên cấp dưới khi họ thực thi dịch vụ cho doanh nghiệp. Khoản trả công hoàn toàn có thể là tiền mặt, gia tài, hoặc dịch vụ .
Muốn khấu trừ thì tiền công cho nhân viên cấp dưới phải là phí tổn thường thì và thiết yếu, và quý vị phải trả hoặc giàn trải trong niên thuế. Ngoài ra, công xá phải phân phối cả hai mục kiểm tra sau đây .

 • Tiền công phải hợp lý.
 • Phải là khoản trả cho dịch vụ đã thực hiện.

Chương 2 của Ấn bản 535 trình diễn và định nghĩa rõ những yên cầu này .

Quý vị không thể khấu trừ lương bổng của bản thân hoặc bất cứ khoản dùng riêng nào đã lấy ra từ doanh nghiệp của mình. Quý vị không là nhân viên của doanh nghiệp trên tư cách chủ độc quyền duy nhất.
Nếu quý vị thâu dụng nhân viên trong năm thì phải sử dụng Bản khai C, chớ không thể dùng Bản khai C-EZ.

Các dạng chi trả (Kinds of pay) – Dưới đây liệt kê một vài cách thức trả công cho nhân viên. Muốn hiểu thêm về mỗi mục trong số đó thì nên xem chương 2 của Ấn bản 535.

 • Tặng thưởng.
 • Tiền thưởng.
 • Phí tổn học tập.
 • Phụ cấp (có bàn đến ở phía dưới).
 • Tiền cho vay hoặc ứng trước mà quý vị không mong đợi nhân viên hoàn lại nếu trả cho dịch vụ cá nhân đã thật sự thực hiện.
 • Tài sản quý vị chuyển giao cho nhân viên dưới dạng chi trả tiền dịch vụ.
 • Bồi hoàn doanh phí cho nhân viên.
 • Nghỉ bệnh hưởng lương.
 • Nghỉ phép hưởng lương.

Phụ cấp (Fringe benefits) – Phụ cấp là một hình thức chi trả để thực hiện dịch vụ. Sau đây là thí dụ về phụ cấp.

 • Quyền lợi theo chương trình quyền lợi cho nhân viên hội đủ tiêu chuẩn.
 • Bữa ăn và chỗ trọ.
 • Sử dụng xe hơi.
 • Vé máy bay.
 • Chiết khấu tài sản hoặc dịch vụ.
 • Hội viên câu lạc bộ thể thao ngoài trời hay tổ chức xã hội khác.
 • Vé xem buổi biểu diễn văn nghệ hoặc thi đấu thể thao.

Chương trình quyền lợi và nghĩa vụ cho nhân viên cấp dưới gồm có những điều sau đây .

 • Chương trình bảo hiểm tai nạn và sức khỏe.
 • Trợ cấp nhận con nuôi chánh thức.
 • Chương trình tự chọn.
 • Trợ cấp chăm sóc người thuộc quyền.
 • Hỗ trợ học tập.
 • Bao trả bảo hiểm nhân thọ tập thể có kỳ hạn.
 • Quỹ phúc lợi.

Nói chung quý vị hoàn toàn có thể khấu trừ khoản phụ cấp đã giàn trải ( trong Bản khai C ) theo đúng hạng loại nào tương thích với ngân sách đó. Lấy thí dụ, nếu quý vị cho nhân viên cấp dưới sử dụng xe hơi hoặc gia tài cho thuê khác, thì hãy khấu trừ ngân sách dưới dạng tiền thuê hoặc phí tổn thuê dụng. Nếu quý vị là chủ gia tài, hãy trừ ngân sách hay trị giá cơ bản khác của gia tài đó dưới dạng khấu giảm theo đoạn 179 hoặc giảm trừ theo khấu hao .
Quý vị hoàn toàn có thể loại trừ hàng loạt hoặc một phần phụ cấp mà mình lo liệu ra khỏi lương bổng của nhân viên cấp dưới. Muốn biết thêm thông tin về phụ cấp và trường hợp loại trừ quyền lợi và nghĩa vụ thì nên xem Ấn bản 15 – B, Hướng Dẫn về Thuế cho Hãng Sở : Khoản Phụ Cấp .
Lui về đầu

Bảo Hiểm (Insurance)

Nói chung quý vị hoàn toàn có thể khấu trừ bảo phí mình trả cho những dạng bảo hiểm sau đây, nếu tương quan tới việc làm kinh doanh thương mại .

 1. Hỏa hoạn, trộm cắp, lũ lụt, hoặc bảo hiểm tương tợ.
 2. Bảo hiểm tín dụng – để bao trả tổn thất từ doanh nợ khó đòi.
 3. Bảo hiểm y tế và viện phí tập thể cho nhân viên, kể cả bảo hiểm chăm sóc dài hạn.
 4. Bảo hiểm trách nhiệm.
 5. Bảo hiểm sơ suất – để bao trả trách nhiệm cá nhân trong trường hợp bất cẩn chuyên môn làm cho bệnh nhân hoặc khách hàng bị thương tật hay thiệt hại.
 6. Bảo hiểm tai nạn lao động – do luật tiểu bang quy định – để bao trả bất cứ yêu cầu bồi hoàn nào cho thương tích trên thân thể hoặc bệnh tật liên quan đến việc làm đã xảy ra ở nhân viên trong doanh nghiệp của quý vị, bất kể lỗi xuất phát từ đâu.
 7. Phần đóng góp vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp tiểu bang – có thể khấu trừ nếu được xem là tiền thuế theo luật tiểu bang.
 8. Bảo hiểm tổng phí – để trang trải phí tổn kinh doanh chung suốt thời kỳ dài quý vị không thể làm việc vì thương tích hay bệnh tật.
 9. Bảo hiểm xe hơi và xe cộ khác – để bao trả trách nhiệm, thiệt hại, và thua lỗ khác ở xe cộ sử dụng trong doanh nghiệp. Nếu có một phần thời gian quý vị dùng xe cho công việc riêng, thì chỉ khấu trừ phần bảo phí khi sử dụng xe cộ vào mục đích kinh doanh. Nếu quý vị dùng giá biểu theo số dặm chuẩn để tính phí tổn cho xe hơi, thì không thể khấu trừ bất cứ bảo phí xe cộ nào.
 10. Bảo hiểm nhân thọ – để bao trả cho nhân viên nếu quý vị không là người thụ hưởng trực tiếp hay gián tiếp theo hợp đồng.
 11. Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh – để trang trải lợi nhuận bị mất nếu doanh nghiệp phải đóng cửa vì hỏa hoạn hay lý do khác.

Bảo phí bất khả khấu trừ ( Nondeductible premiums ) – Quý vị không hề khấu trừ bảo phí theo những dạng bảo hiểm sau đây .

 1. Quỹ dự trữ tự bảo hiểm. Quý vị không thể khấu trừ số tiền chuyển vào dự trữ với mục đích tự bảo hiểm. Điều này vẫn có hiệu lực ngay cả khi quý vị không thể lấy khoản bao trả bảo hiểm cho một vài dạng rủi ro kinh doanh, nhưng có thể khấu trừ phần thua lỗ thật sự. Muốn biết thêm thông tin thì nên xem Ấn bản 547, Thiệt Hại Rủi Ro, Thảm Họa và Trộm Cắp.
 2. Mất thu nhập. Quý vị không thể khấu trừ bảo phí theo khế ước bảo hiểm có mục đích chi trả cho phần thu nhập bị mất vì đau bệnh hoặc khuyết tật. Tuy vậy, cũng nên xem mục (8) của danh sách trước đó.
 3. Một số dạng bảo hiểm nhân thọ và niên kim.
  1. a. Đối với hợp đồng khởi đầu có hiệu lực hiện hành trước ngày 9 tháng Sáu năm 1997, quý vị không hề khấu trừ bảo phí của khế ước bảo hiểm nhân thọ bao trả cho quý vị, nhân viên cấp dưới, hoặc bất kể người nào có quyền hạn tài chánh trong doanh nghiệp, nếu quý vị là người thụ hưởng trực tiếp hay gián tiếp của khế ước bảo hiểm. Quý vị có tên trong số những người sẽ thụ hưởng khế ước bảo hiểm nếu người chủ khế ước phải dùng tiền giao dịch thanh toán khế ước này để hoàn trả khoản đã vay từ quý vị. Sẽ xem là có quyền lợi và nghĩa vụ tài chánh trong việc làm kinh doanh thương mại của quý vị nếu người đó là chủ hay đồng sở hữu doanh nghiệp, hoặc đã cho doanh nghiệp vay tiền .
   b. Đối với hợp đồng mở màn có hiệu lực hiện hành sau ngày 8 tháng Sáu năm 1997, nói chung quý vị không hề khấu trừ bảo phí của bất kể khế ước bảo hiểm nhân thọ, hợp đồng dưỡng lão, hoặc hợp đồng niên kim nào, nếu quý vị là người thụ hưởng trực tiếp hay gián tiếp. Điều này vẫn vận dụng, bất kể khế ước bảo hiểm bao trả cho người nào .
 4. Bảo hiểm dùng để bảo chứng khoản vay. Nếu quý vị dùng khế ước bảo hiểm nhân thọ củ mình – hay của người khác có quyền lợi tài chánh trong doanh nghiệp của quý vị – để xin vay tiền kinh doanh hoặc bảo vệ khoản vay này, thì không thể khấu trừ bảo phí dưới dạng doanh phí, và cũng không thể khấu trừ bảo phí dưới dạng món lời trên tiền vay kinh doanh hay phí tổn cấp vốn vay. Trong trường hợp tử vong, tiền thanh toán khế ước bảo hiểm sẽ không bị đánh thuế lợi tức ngay cả khi dùng để trang trải nợ nần.

Khấu trừ bảo hiểm sức khỏe tư doanh (Self-employed health insurance deduction) – Quý vị có thể khấu trừ số tiền đã trả để bảo hiểm y tế và nha khoa – cùng với bảo hiểm chăm sóc dài hạn hội đủ tiêu chuẩn – cho bản thân và gia đình.

Cách tính khoản khấu trừ (How to figure the deduction) – Nói chung quý vị có thể dùng tờ lược toán ở phần hướng dẫn cho Mẫu đơn 1040 để tính khoản khấu trừ. Tuy nhiên, nếu bất cứ điều nào sau đây là đúng, thì phải dùng tờ lược toán ở chương 6 của Ấn bản 535.

 • Quý vị có nhiều nguồn lợi tức phải nộp thuế tư doanh.
 • Quý vị nộp Mẫu đơn 2555 hoặc 2555-EZ (liên quan đến lợi tức từ việc làm ở hải ngoại).
 • Quý vị sử dụng số tiền đã trả cho bảo hiểm chăm sóc dài hạn hội đủ tiêu chuẩn để tính khoản khấu trừ.

Use Pub. 974 instead of the worksheet in the Form 1040 instructions if the insurance plan established, or considered to be established, under your business was obtained through the Health Insurance Marketplace and you are claiming the premium tax credit .

Trả trước (Prepayment) – Quý vị không thể khấu trừ phí tổn trước lúc thật sự xảy ra, ngay cả khi đã trả từ trước. Quy tắc này áp dụng cho bất cứ phí tổn nào đã trả trước đủ lâu để thật sự tạo thành tài sản có tuổi thọ hữu ích kéo dài khá xa so với lúc kết thúc niên thuế hiện tại.

Thí dụ: Quý vị ký kết hợp đồng bảo hiểm 3 năm vào năm 2017. Ngay cả khi đã trả xong bảo phí cho cả ba năm 2017, 2018 và 2019 vào lúc ký kết hợp đồng, quý vị chỉ có thể khấu trừ bảo phí cho năm 2017 trên tờ khai thuế 2017, và sẽ khấu trừ phần bảo phí 2018 và 2019 trong những năm đó.

Thông tin thêm (More information) – Muốn biết thêm thông tin về khấu trừ bảo hiểm thì nên xem chương 6 của Ấn bản 535.

Lui về đầu

Tiền Lời (Interest)

Nói chung quý vị hoàn toàn có thể khấu trừ dưới dạng doanh phí toàn bộ tiền lời mình đã trả hoặc dồn lại trong niên thuế trên món nợ tương quan tới việc làm kinh doanh thương mại. Tiền lời được xem như tương quan đến doanh nghiệp nếu quý vị dùng tiền vay mượn làm doanh phí, bất kể dạng gia tài bảo chứng khoản vay. Quý vị chỉ hoàn toàn có thể khấu trừ tiền lời trên món nợ nếu cung ứng tổng thể những yên cầu sau đây .

 • Quý vị có trách nhiệm pháp lý đối với món nợ đó.
 • Cả quý vị lẫn bên cho vay đều muốn hoàn trả nợ.
 • Quý vị và bên cho vay có mối quan hệ người thiếu nợ-chủ nợ thật sự.

Quý vị không hề khấu trừ ( trong Bản khai C hoặc C-EZ ) tiền lời đã trả theo những khoản vay cá thể. Nếu tiền vay gồm phần dành cho doanh nghiệp và phần dùng cho cá thể, thì phải phân loại tiền lời giữa những phần đó .

Thí dụ: Năm 2017, quý vị trả $600 tiền lời trên khoản vay mua xe hơi. Trong năm 2017 quý vị sử dụng chiếc xe vào hai mục đích: kinh doanh (60%) và cá nhân (40%). Quý vị đang khai phí tổn thật sự cho xe hơi. Quý vị chỉ có thể khấu trừ $360 (60% × $600) cho năm 2017 trong Bản khai C hoặc C-EZ. Phần tiền lời $240 còn lại là chi phí cá nhân không được khấu trừ.

Thông tin thêm (More information) – Muốn biết thêm thông tin về việc khấu trừ tiền lời thì nên xem chương 4 của Ấn bản 535. Chương đó trình bày về các mục sau đây.

 • Tiền lời quý vị có thể khấu trừ.
 • Tiền lời quý vị không thể khấu trừ.
 • Cách phân chia tiền lời đúng theo mục đích sử dụng (cá nhân và kinh doanh).
 • Khi nào có thể khấu trừ tiền lời.
 • Quy tắc dành cho khoản vay có lãi suất thấp hơn thị trường. (Nói chung đây là khoản vay không lấy lời, hoặc có tiền lời tính theo lãi suất thấp hơn giá biểu hiện dụng của liên bang.)

Lui về đầu

Lệ Phí Pháp Lý và Chuyên Môn (Legal and Professional Fees)

Có thể khấu trừ ( trong Bản khai C hoặc C-EZ ) lệ phí pháp lý và trình độ – ví dụ điển hình như thù lao cho kế toán viên – vốn là phí tổn thường thì và thiết yếu có tương quan trực tiếp tới hoạt động giải trí điều hành doanh nghiệp. Tuy nhiên, thường thì quý vị không hề khấu trừ lệ phí pháp lý đã trả để tiếp đón gia tài kinh doanh thương mại. Hãy cộng khoản đó vào trị giá cơ bản của gia tài .
Nếu lệ phí gồm có phần chi trả cho việc làm có tánh chất cá thể ( ví dụ điển hình như làm di chúc ), thì chỉ hoàn toàn có thể ghi phần lệ phí tương quan tới doanh nghiệp vào mục khấu trừ thương mại. Có thể khấu trừ phần cá thể của lệ phí pháp lý – để mang lại hoặc thu giữ cống phẩm chịu thuế, thực thi hay duy trì việc làm, hoặc cố vấn về thuế – trong Bản khai A ( Mẫu đơn 1040 ) nếu quý vị liệt kê đơn cử những khoản khấu giảm. Muốn biết thêm thông tin thì nên xem Ấn bản 529, Các Khoản Khấu Trừ Khác .

Lệ phí khai thuế (Tax preparation fees) – Quý vị có thể khấu trừ (trong Bản khai C hoặc C-EZ) chi phí chuẩn bị và điền phần tờ khai thuế liên quan tới doanh nghiệp trên tư cách chủ độc quyền duy nhất hay nhân viên pháp định. Có thể khấu trừ phần chi phí còn lại trong Bản khai A (Mẫu đơn 1040) nếu quý vị liệt kê cụ thể các khoản khấu giảm.

Quý vị cũng hoàn toàn có thể khấu trừ ( trong Bản khai C hoặc C-EZ ) số tiền đã trả hoặc giàn trải để xử lý thực trạng thiếu thuế đã biết trong doanh nghiệp trên tư cách chủ độc quyền duy nhất hay nhân viên cấp dưới pháp định .
Lui về đầu

Các Chương Trình Hưu Bổng (Pension Plans)

Quý vị hoàn toàn có thể thiết lập và duy trì những chương trình hồi hưu ( so với doanh nghiệp nhỏ ) sau đây cho bản thân và nhân viên cấp dưới .

 • Chương trình SEP (Simplified Employee Pension, hay Hưu Bổng Đơn Giản Hóa cho Nhân Viên)
 • Chương trình SIMPLE (Savings Incentive Match Plan for Employees, hay Chương Trình Đóng Góp Tương Xứng Để Khích Lệ Tiết Kiệm dành cho Nhân Viên).
 • Các chương trình hội đủ tiêu chuẩn (kể cả Keogh hoặc H.R. 10).

SEP, SIMPLE và những chương trình hội đủ tiêu chuẩn đều góp sức cho quý vị và nhân viên cấp dưới một phương pháp tặng thêm thuế để tiết kiệm ngân sách và chi phí cho thời kỳ hồi hưu. Quý vị hoàn toàn có thể khấu trừ phần góp phần của mình – theo chương trình dành cho nhân viên cấp dưới – ở dòng 19 của Bản khai C. Nếu quý vị là chủ độc quyền duy nhất, thì hoàn toàn có thể khấu trừ phần góp phần vào chương trình cho bản thân ở dòng 28 của Mẫu đơn 1040 .
Quý vị cũng hoàn toàn có thể khấu trừ lệ phí chưởng quản nếu phần góp phần vào chương trình không bao trả số tiền đó. Nói chung thu nhập trên tiền góp phần sẽ được miễn thuế cho tới khi quý vị hoặc nhân viên cấp dưới lãnh khoản phân phối từ chương trình. Quý vị cũng hoàn toàn có thể khai tín thuế 50 % trên USD 1,000 tiên phong của ngân sách bắt đầu hội đủ tiêu chuẩn nếu khởi sự một chương trình mới hợp chuẩn trong số những mục sau đây : chương trình quyền lợi và nghĩa vụ hạn định hay góp phần hạn định ( kể cả chương trình 401 ( k ) ), chương trình SIMPLE, hoặc hưu bổng đơn giản hóa cho nhân viên cấp dưới .
Theo một số ít chương trình, nhân viên cấp dưới hoàn toàn có thể nhu yếu quý vị góp phần một khoản nhất định – từ tiền công của họ trước khi nộp thuế – cho chương trình. Nói chung những món tiền này ( và thu nhập từ đó ) được miễn thuế cho tới khi nhân viên cấp dưới lãnh khoản phân phối từ chương trình .
Muốn biết thêm thông tin về chương trình hồi hưu cho doanh nghiệp nhỏ thì nên xem Ấn bản 560, Chương Trình Hồi Hưu cho Doanh Nghiệp Nhỏ ( SEP, SIMPLE, và Các Chương Trình Hội Đủ Tiêu Chuẩn ) .
Ấn bản 590 – A, IRA ( Individual Retirement Arrangement, hay Kế Hoạch Hồi Hưu Cá Nhân ) – có tranh luận những cách khác được khuyến mại thuế để tiết kiệm ngân sách và chi phí cho thời kỳ hồi hưu .
Lui về đầu

Chi Phí Tiền Thuê (Rent Expense)

Tiền thuê là bất kể số tiền nào quý vị trả để sử dụng gia tài mình không chiếm hữu. Nói chung chỉ hoàn toàn có thể khấu trừ tiền thuê dưới dạng doanh phí nếu món tiền này trả cho gia tài quý vị dùng trong hoạt động giải trí kinh doanh thương mại. Nếu quý vị có – hoặc sẽ hưởng – giá trị thật sự hay chủ quyền lãnh thổ so với gia tài, thì không hề khấu trừ tiền thuê .

Tiền thuê phi lý (Unreasonable rent) – Quý vị không thể khấu trừ những món tiền thuê phi lý. Thường thì vấn đề hợp lý hay phi lý chỉ xuất hiện khi quý vị và bên cho thuê có mối liên hệ họ hàng. Tiền thuê trả cho thân quyến vẫn là hợp lý nếu bằng với giá trị quý vị trả cho người dưng để sử dụng cùng một tài sản. Tiền thuê không trở thành phi lý chỉ vì được tính dưới dạng phần trăm của tổng tiền thu vào.

Thân quyến gồm có những người thuộc mái ấm gia đình trực tiếp, trong đó chỉ tính anh chị em ( có chung cha mẹ hoặc một trong hai người ), người hôn phối, tổ tiên, và con cháu trực hệ. Muốn có list liệt kê những thân quyến khác thì nên xem đoạn 267 của Bộ Luật Thuế Vụ .

Cho thuê nhà ở (Rent on your home) – Nếu quý vị cho thuê nhà riêng và dùng một phần căn nhà làm nơi kinh doanh, thì có thể khấu trừ tiền thuê mình trả cho phần đó. Quý vị phải đáp ứng đòi hỏi sử dụng nhà ở vào mục đích kinh doanh. Muốn biết thêm thông tin thì nên xem phần Sử Dụng Nhà Ở vào Mục Đích Kinh Doanh ở phía dưới.

Tiền thuê trả trước (Rent paid in advance) – Nói chung có thể khấu trừ tiền thuê của doanh nghiệp trong năm chi trả hoặc dồn chứa. Nếu quý vị trả trước tiền thuê, thì chỉ có thể khấu trừ khoản dùng để trang trải cho tài sản thuê mướn trong niên thuế, và cũng chỉ có thể khấu trừ phần còn lại của khoản chi trả trong thời kỳ thích hợp.

Thông tin thêm (More information) – Muốn biết thêm thông tin về tiền thuê thì nên xem chương 3 của Ấn bản 535.

Lui về đầu

Thuế (Taxes)

Quý vị hoàn toàn có thể khấu trừ ( trong Bản khai C hoặc C-EZ ) nhiều loại thuế liên bang, tiểu bang, địa phương và ngoại bang, nếu trực tiếp xuất phát từ hoạt động giải trí kinh doanh thương mại .

Thuế lợi tức (Income taxes) – Quý vị có thể khấu trừ (trong Bản khai C hoặc C-EZ) phần thuế tiểu bang đánh trên tổng lợi tức (khác hẳn với lợi tức thuần) trực tiếp xuất phát từ hoạt động kinh doanh. Có thể khấu trừ các khoản thuế lợi tức khác cấp tiểu bang và địa phương trong Bản khai A (Mẫu đơn 1040) nếu quý vị liệt kê cụ thể các khoản khấu giảm. Đừng khấu trừ thuế lợi tức liên bang.

Thuế việc làm (Employment taxes) – Quý vị có thể khấu trừ thuế an sinh xã hội, Medicare, và FUTA (Federal Unemployment Tax, hay Thuế Thất Nghiệp Liên Bang) đã trả từ ngân quỹ của riêng mình trên tư cách hãng sở. Thuế việc làm được bàn thảo ngắn gọn ở chương 1. Quý vị cũng có thể khấu trừ số tiền mình đã chuyển vào quỹ trợ cấp thất nghiệp của tiểu bang – hoặc quỹ trợ cấp tàn tật của tiểu bang – trên tư cách hãng sở. Hãy khấu trừ những khoản này dưới dạng tiền thuế.

Thuế tư doanh (Self-employment tax) – Quý vị có thể khấu trừ một nửa của thuế tư doanh ở dòng 27 của Mẫu đơn 1040. Thuế tư doanh được bàn đến ở chương 1 và 10.

Thuế tài sản cá nhân (Personal property tax) – Quý vị có thể khấu trừ (trong Bản khai C hoặc C-EZ) bất cứ loại thuế nào do chánh quyền tiểu bang hay địa phương áp đặt lên tài sản cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh.

Quý vị cũng hoàn toàn có thể khấu trừ lệ phí đăng bạ quyền sử dụng gia tài trong khoanh vùng phạm vi tiểu bang hoặc khu vực địa phương .

Thí dụ: Trong tổng số 10,000 dặm đường mà May và Julius Winter đã lái, có 7,000 dặm dùng chiếc xe vào mục đích kinh doanh. Họ phải trả $25 lệ phí sử dụng biển số hàng năm tại tiểu bang và $20 cho nhãn đăng bạ giao thông trong thành phố. Họ cũng trả $235 thuế tài sản cá nhân cấp thành phố đối với xe cộ – vậy tổng cộng là $280. Họ đang khai phí tổn thật sự cho xe hơi. Vì 70% là sử dụng vào mục đích kinh doanh nên họ có thể khấu trừ 70% của $280 – hoặc $196 – dưới dạng doanh phí.

Thuế bất động sản (Real estate taxes) – Quý vị có thể khấu trừ (trong Bản khai C hoặc C-EZ) phần thuế địa ốc đã trả cho tài sản kinh doanh. Thuế địa ốc có thể khấu trừ là bất cứ khoản thuế tiểu bang, địa phương hoặc ngoại quốc nào đánh trên bất động sản để chu cấp phúc lợi cho công chúng. Cơ quan thuế phải đánh giá các khoản thuế này thống nhất với mức độ như trên tất cả các tài sản thực thuộc thẩm quyền của họ, và số tiền thu được phải được cho cộng đồng nói chung hoặc mục đích của chính phủ.

Muốn biết thêm thông tin về thuế địa ốc thì nên xem chương 5 của Ấn bản 535. Chương đó trình diễn quy tắc đặc biệt quan trọng để khấu trừ những mục sau đây .

 • Thuế dùng cho công trình phúc lợi tại địa phương, chẳng hạn như vỉa hè, phố sá, đường nước chánh, và tuyến đường cống.
 • Thuế địa ốc – nếu quý vị mua hoặc bán tài sản trong năm.
 • Thuế địa ốc – nếu quý vị sử dụng phương pháp kế toán tích lũy và muốn dồn chứa thuế địa ốc theo tỷ lệ trong một thời kỳ nhất định.

Thuế buôn bán (Sales Tax) – Hãy xem bất cứ loại thuế bán hàng nào quý vị trả cho dịch vụ – hoặc khi mua hay sử dụng tài sản – như một phần chi phí của dịch vụ hoặc tài sản đó. Nếu dịch vụ hay chi phí sử dụng tài sản là doanh phí khả khấu trừ, thì có thể khấu trừ thuế dưới dạng một phần dịch vụ hoặc chi phí đó. Nếu tài sản là hàng hóa mua vào để bán lại, thì thuế buôn bán là một phần của chi phí cho hàng hóa đó. Nếu có thể khấu hao tài sản thì cộng thuế buôn bán vào trị giá căn bản để khấu hao. Muốn biết thông tin về trị giá căn bản của tài sản thì nên xem Ấn bản 551, Những Điều Căn Bản về Tài Sản.

Đừng khấu trừ thuế bán hàng – áp đặt lên người mua ở cấp tiểu bang và địa phương – mà quý vị phải thu lấy rồi nộp lại cho chánh quyền tiểu bang hoặc địa phương. Đừng trích những khoản thuế này từ tổng tiền thu vào hay tổng doanh thu .

Thuế gián thu (Excise taxes) – Quý vị có thể khấu trừ (trong Bản khai C hoặc C-EZ) tất cả thuế gián thu vốn là phí tổn thông thường và cần thiết để thực hiện hoạt động kinh doanh. Thuế gián thu được bàn thảo ngắn gọn ở chương 1.

Thuế nhiên liệu (Fuel taxes) – Thuế đánh trên xăng, dầu diesel và nhiên liệu động cơ khác quý vị dùng trong hoạt động kinh doanh thường được gộp sẵn trong giá nhiên liệu. Đừng khấu trừ thuế này dưới dạng hạng mục tách riêng.

Quý vị hoàn toàn có thể được tín dụng thanh toán hoặc hoàn tiền thuế gián thu liên bang đã trả cho nguyên vật liệu dùng vào một số ít mục tiêu đã định. Muốn biết thêm thông tin thì nên xem Ấn bản 510, Thuế Gián Thu. .
Lui về đầu

Đi Công Tác, Bữa Ăn và Chiêu Đãi (Travel, Meals, and Entertainment)

Đoạn này trình diễn ngắn gọn những dạng phí tổn đi công tác làm việc và chiêu đãi quý vị hoàn toàn có thể khấu trừ trong Bản khai C hoặc C-EZ .

Bảng 8-1. Khi Nào Có Thể Khấu Trừ Phí Tổn Chiêu Đãi? (Table 8-1 When Are Entertainment Expenses Deductible?)

(Lưu ý: Sau đây là phần tóm lược các quy tắc dùng để khấu trừ phí tổn chiêu đãi. Muốn biết thêm chi tiết về những quy tắc này thì nên xem Ấn bản 463.)
Quy tắc tổng quát
Quý vị có thể khấu trừ phí tổn thông thường và cần thiết để chiêu đãi thân chủ, khách hàng hoặc nhân viên nếu phí tổn này đáp ứng kiểm nghiệm mối liên quan trực tiếp hoặc kiểm nghiệm tính liên đới.
Định nghĩa

 • Chiêu đãi bao gồm bất cứ hoạt động nào nói chung được xem là tổ chức tiệc tùng, tiêu khiển hoặc giải trí, và gồm cả bữa ăn dành cho khách hàng hay thân chủ.
 • Phí tổn thông thường là chi phí phổ biến và được chấp nhận trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại hay ngành nghề của quý vị.
 • Phí tổn cần thiết là chi phí hữu ích và phù hợp cho doanh thương, mặc dù không bắt buộc phải có.

Kiểm nghiệm phải đáp ứng

Kiểm nghiệm mối liên quan trực tiếp

 • Buổi chiêu đãi diễn ra trong bối cảnh thương mại hiển nhiên, hoặc
 • Mục đích chánh của chiêu đãi là giúp doanh nghiệp tiếp tục hoạt động, Quý vị quả thật đã nói chuyện kinh doanh với người đó trong thời gian chiêu đãi, Quý vị tin chắc hơn – chớ không dự đoán chung chung – là sẽ có lợi tức hoặc một vài dạng quyền lợi kinh doanh cụ thể khác.

Kiểm nghiệm tính liên đới

 • Buổi chiêu đãi có mối liên hệ với hoạt động thương mại hoặc kinh doanh, và
 • Buổi chiêu đãi diễn ra ngay trước hoặc tiếp theo sau lần bàn thảo thương vụ trọng yếu.

Quy tắc khác

 • Quý vị không thể khấu trừ tiền bữa ăn dưới dạng phí tổn chiêu đãi nếu đã khai bữa ăn theo phí tổn đi công tác.
 • Quý vị không thể khấu trừ phí tổn quá xa xỉ hoặc phung phí so với hoàn cảnh.
 • Nói chung quý vị chỉ có thể khấu trừ 50% phí tổn chiêu đãi chưa được bồi hoàn.

Phí tổn đi công tác (Travel expenses) – Đây là phí tổn thông thường và cần thiết khi đi công tác xa nhà. Sẽ xem là quý vị đi công tác xa nhà nếu cả hai điều kiện sau đây đều thỏa mãn.

 1. Nhiệm vụ đòi hỏi quý vị phải rời khỏi khu vực chung của quê nhà thuế vụ (có định nghĩa ở phía dưới) lâu hơn nhiều so với công việc thường ngày.
 2. Quý vị cần ngủ hoặc nghỉ ngơi để tiếp tục đáp ứng đòi hỏi của công việc trong khi ở xa nhà.

Nói chung, quê nhà thuế vụ là nơi kinh doanh thương mại thường lệ của quý vị, bất kể mái ấm gia đình quý vị thường trú tại đâu. Trong đó gồm có hàng loạt thành phố hoặc khu vực chung đang là khu vực quý vị kinh doanh thương mại. Nên xem Ấn bản 463 để biết thêm thông tin .
Sau đây là phần bàn thảo ngắn gọn về phí tổn hoàn toàn có thể khấu trừ .

Phương tiện đi lại (Transportation) – Quý vị có thể khấu trừ chi phí chuyên chở bằng máy bay, xe lửa, xe buýt hoặc xe hơi giữa nhà mình và doanh nghiệp.

Tắc-xi, xe buýt hai chiều chuyên dụng, và xe limô (Taxi, commuter bus, and limousine) – Quý vị có thể khấu trừ tiền vé cho các loại xe này và nhiều phương tiện chuyên chở khác giữa phi trường hay bến bãi và khách sạn, hoặc giữa khách sạn và địa điểm làm việc xa nhà.

Hành lý và vận chuyển (Baggage and Shipping) – Quý vị có thể khấu trừ chi phí gởi hành lý và mẫu mã hoặc tài liệu trưng bày giữa địa điểm làm việc thường lệ và tạm thời.

Xe hơi hay xe tải (Car and truck) – Quý vị có thể khấu trừ chi phí vận hành và bảo dưỡng xe cộ khi đi công tác xa nhà. Quý vị có thể khấu trừ phí tổn thật sự hoặc giá biểu theo số dặm chuẩn (có bàn đến trước đó, trong phần Phí Tổn cho Xe Hơi và Xe Tải), cũng như lệ phí cầu đường và đậu xe liên quan đến hoạt động kinh doanh. Nếu quý vị thuê xe hơi trong khi đi công tác xa nhà, thì chỉ có thể khấu trừ phần phí tổn dùng vào mục đích kinh doanh.

Bữa ăn và chỗ trọ (Meals and lodging) – Có thể khấu trừ chi phí cho bữa ăn và chỗ trọ nếu chuyến đi công tác kéo dài qua đêm hoặc đủ lâu khiến quý vị cần tạm dừng và ngủ nghỉ để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ. Trong đa số trường hợp, quý vị chỉ có thể khấu trừ 50% phí tổn bữa ăn.

Giặt giũ (Cleaning) – Quý vị có thể khấu trừ chi phí giặt khô và giặt ủi trong khi đi công tác.

Điện thoại (Telephone) – Quý vị có thể khấu trừ tiền những cú gọi thương mại trong khi đi công tác, kể cả liên lạc qua máy điện sao (fax) hoặc thiết bị truyền thông khác.

Tiền tip (Tips) – Quý vị có thể khấu trừ tiền tip đã trả theo bất cứ chi phí nào trong danh sách này.

Thông tin thêm (More information) – Muốn biết thêm thông tin về phí tổn đi công tác thì nên xem Ấn bản 463.

Phí tổn chiêu đãi (Entertainment expenses) – Quý vị có thể khấu trừ phí tổn chiêu đãi thân chủ, khách hàng hoặc nhân viên, nếu liên quan đến hoạt động kinh doanh. Trong đa số trường hợp, quý vị chỉ có thể khấu trừ 50% phí tổn này.

Sau đây là thí dụ về phí tổn chiêu đãi .

 • Chiêu đãi khách khứa tại hàng quán hoạt động ban đêm, câu lạc bộ điền kinh, nhà hát, hoặc buổi thi đấu thể thao.
 • Chu cấp bữa ăn, dãy phòng khách sạn, hoặc xe hơi cho khách hàng thương mại hay gia đình họ.

Muốn được khấu trừ thì phí tổn phải cung ứng quy tắc đã liệt kê ở Bảng 8-1. Muốn biết chi tiết cụ thể về những quy tắc này thì nên xem Ấn bản 463 .

Bồi hoàn phí tổn cho nhân viên (Reimbursement your employees for expenses) – Nói chung quý vị có thể khấu trừ khoản bồi hoàn phí tổn đi công tác và chiêu đãi cho nhân viên. Khoản bồi hoàn và cung cách khấu trừ số tiền này tùy thuộc một phần vào việc quý vị bồi hoàn phí tổn theo chương trình khả quy hay bất khả quy trách nhiệm. Muốn biết chi tiết thì nên xem chương 11 của Ấn bản 535.

Chương đó trình diễn về những chương trình khả quy và bất khả quy nghĩa vụ và trách nhiệm, và cho biết quý vị có phải báo cáo giải trình khoản bồi hoàn trên Mẫu đơn W-2 ( Khai Trình Thuế và Lương Bổng, so với nhân viên cấp dưới ) hay không .
Lui về đầu

Sử Dụng Nhà Ở vào Mục Đích Kinh Doanh (Business Use of Your Home)

Muốn khấu trừ phí tổn tương quan tới phần căn nhà dùng vào mục tiêu kinh doanh thương mại thì quý vị phải phân phối những yên cầu chuyên biệt. Và dù vậy, khoản khấu trừ vẫn bị số lượng giới hạn .
Muốn hội đủ tiêu chuẩn khai phí tổn sử dụng nhà ở vào mục tiêu kinh doanh thương mại thì phải cung ứng những mục kiểm tra sau đây .

 1. Phần nhà ở được dùng để kinh doanh phải là:
  a. Dành riêng (nhưng nên xem phần Ngoại lệ đối với công dụng dành riêng ở phía dưới),
  b. Thông thường,
  c. Hợp với doanh thương, và
 2. Phần nhà ở được dùng để kinh doanh phải là một trong những mục sau đây:
  a. Nơi kinh doanh chánh (có định nghĩa ở phía dưới),
  b. Nơi gặp mặt hay làm việc với bệnh nhân, thân chủ hay khách hàng trong tiến trình kinh doanh thông thường, hoặc
  c. Kết cấu tách riêng (không dính liền với căn nhà) dùng phụ trợ cho hoạt động kinh doanh.

Công dụng dành riêng (Exclusive use) – Muốn hội đủ tiêu chuẩn theo kiểm nghiệm công dụng dành riêng, quý vị phải sử dụng một khu vực riêng trong nhà mình vào mục đích duy nhất là thương mại hoặc kinh doanh. Khu vực dùng để kinh doanh có thể là căn phòng hay vùng đã định khác tách riêng. Không nhất thiết phải đánh dấu ranh giới vùng này bằng vách ngăn cố định.

Quý vị không cung ứng yên cầu của kiểm nghiệm hiệu quả dành riêng nếu sử dụng khu vực đã nhắc đến vào cả hai mục tiêu kinh doanh thương mại và cá thể .

Thí dụ: Quý vị là luật sư và dùng một căn phòng trong nhà mình để viết bản tóm tắt hồ sơ pháp lý và điền tờ khai thuế cho khách hàng. Gia đình quý vị cũng dùng phòng này để giải trí. Như vậy căn phòng không dùng riêng để hành nghề chuyên môn, do đó quý vị không thể khai khoản khấu trừ thương mại khi sử dụng.

Ngoại lệ đối với công dụng dành riêng (Exception to exclusive use) – Quý vị không bị bắt buộc phải đáp ứng kiểm nghiệm công dụng dành riêng đến mức sử dụng một phần căn nhà mình theo một trong hai cách sau đây.

 1. Để chứa trữ hàng tồn hoặc mẫu sản phẩm.
 2. Dưới dạng cơ sở chăm sóc bán trú.

Muốn có lời giảng giải về những ngoại lệ này thì nên xem Ấn bản 587, Sử Dụng Nhà Ở vào Mục Đích Kinh Doanh ( Kể Cả Dùng Cho Người Chăm Sóc Bán Trú ) .

Công dụng thông thường (Regular use) – Muốn hội đủ tiêu chuẩn theo kiểm nghiệm công dụng thông thường, quý vị phải thường xuyên sử dụng một khu vực dành riêng trong nhà mình vào mục đích kinh doanh. Quý vị không đáp ứng kiểm nghiệm nếu chỉ thỉnh thoảng hay ngẫu nhiên sử dụng khu vực đó vào mục đích kinh doanh, ngay cả khi chẳng dùng theo bất cứ mục đích nào khác.

Nơi kinh doanh chánh (Principal place of business) – Quý vị có thể dùng nhiều địa điểm kinh doanh – kể cả nhà mình – vào một hoạt động thương mại hoặc kinh doanh duy nhất. Muốn hội đủ tiêu chuẩn khấu trừ phí tổn sử dụng nhà ở vào mục đích thương mại theo kiểm nghiệm nơi kinh doanh chánh thì căn nhà phải là địa điểm thương mại chánh của doanh nghiệp. Muốn xác định nơi kinh doanh chánh thì phải xem hết tất cả các yếu tố và hoàn cảnh.

Văn phòng tại nhà sẽ hội đủ tiêu chuẩn làm nơi kinh doanh thương mại chánh và được khấu trừ phí tổn sử dụng nếu quư vị phân phối những yên cầu sau đây .

 • Quý vị dành riêng và thường dùng nơi đó để điều hành hoặc quản lý doanh nghiệp.
 • Quý vị không có địa điểm cố định nào khác để thực hiện hoạt động điều hành hoặc quản lý trọng yếu cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, nếu quý vị dành riêng và thường dùng nhà mình trong hoạt động giải trí kinh doanh thương mại – nhưng văn phòng tại nhà không hội đủ tiêu chuẩn làm nơi kinh doanh thương mại chánh vì những quy tắc trước đó – thì sẽ xác lập nơi kinh doanh thương mại chánh dựa trên những yếu tố sau đây .

 • Tầm quan trọng tương đối của hoạt động thực hiện tại mỗi địa điểm.
 • Nếu tầm quan trọng tương đối không đủ để xác định nơi kinh doanh chánh, thì cũng có thể tính đến thời lượng sử dụng mỗi địa điểm.

Sau khi cứu xét những khu vực kinh doanh thương mại, nếu quý vị không hề xem nhà mình là nơi kinh doanh thương mại chánh, thì không hề khấu trừ phí tổn văn phòng tại nhà. Tuy nhiên, muốn biết những phương pháp khác giúp hội đủ tiêu chuẩn khấu trừ phí tổn văn phòng tại nhà thì nên xem Ấn bản 587 .

Giới hạn khấu trừ (Deduction limit) – Nếu tổng lợi tức – khi sử dụng nhà ở vào mục đích kinh doanh – ngang bằng hoặc cao hơn tổng doanh phí (kể cả khấu hao), thì quý vị có thể khấu trừ tất cả các khoản doanh phí liên quan tới việc sử dụng căn nhà. Nếu tổng lợi tức (khi sử dụng vào mục đích kinh doanh) lại ít hơn tổng doanh phí, thì quý vị bị giới hạn khoản khấu trừ cho một số phí tổn sử dụng nhà ở vào mục đích kinh doanh.

Việc khấu trừ những phí tổn bất khả khấu trừ khác của doanh nghiệp – ví dụ điển hình như bảo hiểm, tiện ích và khấu hao ( khấu hao phải là tác vụ ở đầu cuối ) – bị số lượng giới hạn ở tổng cống phẩm nhờ sử dụng nhà ở vào mục tiêu kinh doanh thương mại trừ đi tổng của những mục sau đây .

 1. Phần dùng cho thương mại của phí tổn quý vị có thể khấu trừ ngay cả khi không sử dụng nhà mình vào mục đích kinh doanh (chẳng hạn như tiền lời trên nợ vay mua nhà, thuế địa ốc, thua lỗ do thiệt hại rủi ro và trộm cắp – nếu đó là các khoản khấu giảm hợp chuẩn liệt kê cụ thể trong Bản khai A (Mẫu đơn 1040)).
 2. Doanh phí liên quan tới hoạt động kinh doanh tại nhà (thí dụ như gọi điện thoại, tiếp liệu, và khấu hao trang thiết bị), nhưng không liên quan đến việc sử dụng căn nhà.

Đừng gồm có phần khấu trừ 50% thuế tư doanh vào mục ( 2 ) bên trên .
Hãy dùng Mẫu đơn 8829 – Phí Tổn Sử Dụng Nhà Ở vào Mục Đích Kinh Doanh – để tính khoản khấu trừ .
Phương pháp mới đơn giản hóa. IRS giờ đây cung ứng chiêu thức đơn giản hóa để xác lập ngân sách sử dụng nhà cho mục tiêu kinh doanh thương mại. Phương pháp đơn giản hóa là cách sửa chữa thay thế để thống kê giám sát và chứng tỏ ngân sách thực sự. Trong phần nhiều trường hợp, quý vị sẽ tính phần khấu trừ bằng cách nhân USD 5 cho diện tích quy hoạnh nhà sử dụng cho mục tiêu kinh doanh thương mại. Diện tích quý vị dùng để tính phần khấu trừ số lượng giới hạn trong 300 feet vuông. Muốn biết thêm thông tin, thì xem Hướng Dẫn cho Bản khai C .

Thông tin thêm (More information) – Muốn biết thêm thông tin về việc khấu trừ phí tổn để sử dụng nhà ở vào mục đích kinh doanh thì nên xem Ấn bản 587.

Lui về đầu

Cảng An Toàn Không Đáng Kể cho Tài Sản Hữu Hình

Thông thường, quý vị phải đưa vào vốn ngân sách thu mua hay sản xuất gia tài cá thể thực hay hữu hình dùng trong kinh doanh hay kinh doanh thương mại, như tòa nhà, thiết bị, hay đồ gỗ. Tuy nhiên, nếu muốn dùng cảng bảo đảm an toàn không đáng kể cho gia tài hữu hình thì quý vị hoàn toàn có thể khấu trừ số tiền nhỏ đã trả để mua hay sản xuất một số ít gia tài hữu hình nếu số tiền này được quý vị khấu trừ cho mục đính kế toán tài chánh hoặc ghi vào sổ sách hay hồ sơ .
Nếu có báo cáo giải trình tài chánh hiện dụng thì quý vị hoàn toàn có thể dùng cảng bảo đảm an toàn này để khấu trừ số tiền đã trả cho gia tài hữu hình đến USD 5,000 mỗi món hay hóa đơn. Nếu không có báo cáo giải trình tài chánh hiện dụng thì quý vị hoàn toàn có thể dùng cảng bảo đảm an toàn để khấu trừ số tiền đã trả cho gia tài hữu hình đến USD 2,500 mỗi món hay hóa đơn .
Số tiền đủ tiêu chuẩn theo cảng bảo đảm an toàn này phải được gồm có như những ngân sách khác trong Phần V của Bản Khai C .
tin tức thêm. Muốn biết cụ thể về lấy lựa chọn này và những yên cầu dùng cảng bảo đảm an toàn cho gia tài hữu hình, xem chương 1 của Ấn bản 535 .

Những Phí Tổn Khác Có Thể Khấu Trừ (Other Expenses You Can Deduct)

Quý vị cũng hoàn toàn có thể khấu trừ những phí tổn sau đây. Nên xem Ấn bản 535 để biết mình hoàn toàn có thể khấu trừ hay không .

 • Quảng cáo.
 • Lệ phí ngân hàng.
 • Hiến tặng cho các tổ chức kinh doanh.
 • Phí tổn học tập.
 • Phí tổn cho cao ốc thương mại tiết kiệm năng lượng.
 • Phí tổn liên quan đến khuyết tật.
 • Phụ cấp phí tổn phỏng vấn.
 • Lệ phí cấp giấy phép và điều luật.
 • Chuyển dời máy móc.
 • Dịch vụ tư vấn việc làm.
 • Hình phạt và tiền phạt phải trả khi hoàn tất trễ hoặc không thực hiện hợp đồng.
 • Sửa chữa và bảo dưỡng cho tài sản cá nhân thực hay hữu hình.
 • Hoàn lại lợi tức.
 • Đăng ký lấy các ấn phẩm thương mại hoặc chuyên ngành.
 • Tiếp liệu và vật liệu.
 • Tiện ích.

 

Phí Tổn Không Thể Khấu Trừ (Expenses You Cannot Deduct)

Thường thì quý vị không hề khấu trừ những mục sau đây dưới dạng doanh phí. Muốn biết thêm thông tin thì nên xem Ấn bản 535 .

 • Hối lộ và lại quả.
 • Đóng góp từ thiện.
 • Thua lỗ hoặc phí tổn cho công tác phá hủy.
 • Hội phí gia nhập câu lạc bộ kinh doanh, xã hội, điền kinh, ẩm thực, thể thao, hàng không, và khách sạn.
 • Cải tiến cho gia tài cá thể thực hay hữu hình. Cải tiến là số tiền đã trả để làm cho gia tài tốt hơn, phục sinh gia tài, hay làm cho gia tài thích hợp với sử dụng mới hay khác .
 • Phí tổn vận động hành lang.
 • Hình phạt và tiền phạt phải trả cho cơ quan hay tổ chức chánh quyền vì quý vị vi phạm luật lệ.
 • Phí tổn cá nhân, sinh hoạt, và gia đình.
 • Ðóng góp chánh trị.
Rate this post