Các từ viết tắt thường dùng trong thông khí nhân tạo

2012-07-14 10:17 AM

AaDO2 Alveolo-Arterial O2 difference, Chênh lệch nồng độ O2 giữa phế nang và máu động mạch, ACCP American College of Chest Physicians, Hội những bác sỹ lồng ngực MỹA

A Arterial – Động mạch.

A Alveolar – Phế nang .
a-A Arterial-alveolar – Động mạch-Phế nang .
AARC American Association for Respiratory Care – Thương Hội chăm nom Hô hấp Hoa Kỳ .
ABG Arterial Blood Gas – Khí máu động mạch .
A / C Assist / Control Ventilation – Thông khí tương hỗ / trấn áp .
AaDO2 Alveolo-Arterial O2 difference – Chênh lệch nồng độ O2 giữa phế nang và máu động mạch .
ACCP American College of Chest Physicians – Hội những bác sỹ lồng ngực Mỹ .
AHA American Hospital Association – Thương Hội những bệnh viện Hoa Kỳ .
AIDS Acquired ImmunoDeficiency Syndrome – Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải .
ALI Acute Lung Injury – Tổn thương phổi cấp .
ALS Amyotrophic Lateral Sclerosis – Xơ hoá cột bên teo cơ .
AMP Adenosine Monophosphate – Adenosin monophosphat .
AMV Assist Mechanical Ventilation – Thông khí nhân tạo tương hỗ .
APF Acute Pulmonary Failure – Suy hô hấp cấp .
APRV Airway Pressure Release – Ventilation Thông khí xả áp đường thở .
ARDS Adult Respiratory Distress – Syndrome Hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển ở người lớn .
ARF Acute Respiratory Failure – Suy hô hấp cấp .
ASV Adaptive Support Ventilation – Thông khí tương hỗ thích ứng .
ATC Automatic Tube Compensation – Tự động bù sức cản ống thở ( Nội khí quản ) .
ATS American Thoracic Society – Hội lồng ngực Hoa Kỳ .
Auto-PEEP Auto-PEEP – PEEP nội sinh hay Auto-PEEP
B
B Barometric – Áp lực khí quyển .
BE Base Excess – Kiềm dư .
BEE Basal Energy Expenditure – Tiêu hao nguồn năng lượng cơ bản .
BIPAP Biphasic Positive Airway Pressure – Chế độ thông khí hai mức áp lực đè nén ( hay áp lực đè nén đường thở dương hai pha ) .
B-P Bronchopleural ( eg, B-P fistula or air leak ) – Phế quản-màng phổi ( ví dụ lỗ dò hay dò rỉ khí phế quản – màng phổi ) .
BPD Bronchopulmonary dysplasia – ( chứng ) loạn sản phế quản-phổi .
BSA Body Surface Area – Diện tích mặt phẳng khung hình .
C
C Compliance – Độ co và giãn ( phổi ) .
CAI Computer-assisted instruction – Các hướng dẫn dưới sự trợ giúp của máy tính .
C ( a-v ) DO2 Arterial To Mixed Venous Oxygen Content Difference – Chênh lệch hàm lượng oxy giữa máu động mạch và máu tĩnh mạch trộn .
CaO2 – Hàm lượng O2 trong máu động mạch .
CcO2 Pulmonary End-capillary Oxygen Content – Hàm lượng oxy ở mao mạch phổi tận .
CDC Centers for Disease Control – Trung tâm trấn áp bệnh tật Mỹ .
Cl Cardiac Index – Chỉ số tim .
CL Lung Compliance – Độ co và giãn của phổi .
CLD Chronic lung disease – Bệnh phổi mạn tính .
CMV Controlled Mechanical – Ventilation hay Continuous Mechanical .
Ventilation – Chế độ thông khí nhân tạo trấn áp trọn vẹn .
CNS Central Nevous System – Hệ thần kinh TW .
CO Carbon monoxide – Carbon monoxid .
COHb Carboxyhemoglobin – Carboxyhemoglobin .
COLD Chronic Obstructive Lung Disease – Bệnh phổi ùn tắc mạn tính .
COP Colloid oncotic pressure – Áp lực keo của albumin .
COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease – Bệnh phổi ùn tắc mạn tính .
CPAP Continous Positive Airway Pressure – Áp lực đường thở liên tục dương .
CO2 Carbon dioxide – Carbon dioxid .
CPPV Continuous Positive Pressure Ventilation – Thông khí áp lực đè nén liên tục dương .
Cpc Compliance of Patient Circuit – Độ co và giãn của mạng lưới hệ thống dây thở .
CPP Cerebral Perfusion Pressure – Áp lực tưới máu não .
CPR Cardiopulmonary Resuscitation – Hồi sinh tim phổi .
CPT Chest physical therapy – Điều trị vỗ rung ngực .
Crs Compliance of Respiratory System – Độ co và giãn của mạng lưới hệ thống hô hấp .
CSF Cerebrospinal Fluid – Dịch não tủy .
CSV Continuous Spontaneous Ventilation – Thông khí tự nhiên liên tục .
CT Computerized tomography – Chụp cắt lớp vi tính .
Ctot – Độ dãn nở toàn phần .
CV Closing volume – Thể tích đóng .
CvO2 Mixed Venous Oxygen Content – Hàm lượng oxy của máu tĩnh mạch trộn .
Cw Chest Wall Compliance – Độ co và giãn của thành ngực .
CVP Central Venus Pressure – Áp lực tĩnh mạch TT .
D
D Dead space – Khoảng chết .
Dl Diffusing lung – Khuyếch tán khí của phổi .
DlCO – Khuyếch tán khí CO của phổi .
DLCOsb Single-breath diffusion of carbon monoxide across the lung – Khuếch. tán CO qua phổi trong một nhịp thở duy nhất .
DO2 Oxygen Delivery – Sự phân phối ( cung ứng ) oxy .
DPG Diphosphoglycerate – Diphosphoglycerat .
ÄPaw Change in Airway Pressure – Thay đổi trong áp lực đè nén đường thở .
ÄPpl Change in Pleural Pressure – Thay đổi áp lực đè nén trong khoang màng phổi .
DTL Double Lumen Endotracheal Tube – Ống nội khí quản hai nòng .
E
E Expiration – Thì thở ra .
ECCO2R Extracorporeal CO2 Removal – Thải bỏ CO2 bằng tuần hoàn ngoài khung hình .
ECG Electrocardiogram – Điện tâm đồ .
ECMO Extracorporeal Membrance Oxygenation – Oxy hoá máu bằng màng trao đổi ngoài khung hình ( trao đổi oxy qua tuần hoàn ngoài khung hình ) .
EE End expiratory – Cuối thì thở ra .
EIB Exercise-induced bronchospasm – Tình trạng co thắt phế quản xẩy ra khi gắng sức .
ERV Expiratory Residual Volume – Thể tích cặn thì thở ra .
EPAP Expiratory Positive Airway Pressure – Áp lực đường thở dương ở thì thở ra .
F
F hay b Frequency – Tần số thở .
FDA U.S. Food và Drug Administration – Cơ quan quản trị thuốc và thực phẩm Hoa Kỳ .
FEF25-75 % Forced expiratory flow over middle half of FVC – Dòng thở ra gắng sức trong khoảng chừng nửa giữa của dung tích sống gắng sức ( FVC ) .
FECO2 Fractional mixed expired carbon dioxide – Phân suất khí CO2 trộn trong thì thở ra .
FEO2 Fractional mixed expired oxygen – Phân suất khí O2 trộn trong thì thở ra .
FEV Forced Expiratory Volume – Thể tích thở ra gắng sức .
FEV1 Forced Expriratory Oxygen in 1 sec – Thể tích thở ra gắng sức trong giây tiên phong .
FiO2 Fractional inspired oxygen – Phân suất oxy trong khí thở vào .
FDO2 Fraction of oxygen delivered ( by device ) – Phân suất oxy được phân phối ( qua thiết bị ) .
FRC Functional Residual Capacity – Dung tích cặn công dụng .
FVC Forced Vital Capacity – Dung tích sống gắng sức .
F / VT Rate-tidal volume ratio ; Rapid shallow breathing index – Tỷ lệ tần số thở / thể tích lưu thông hay Chỉ số thở nhanh-nông .
H
Hb Hemoglobin – Hemoglobin .
O2Hb Oxyhemoglobin hemoglobin oxygen saturation – Độ bão hoà oxy của hemoglobin .
HCO3 Bicarbonate – Bicarbonat hay dự trữ kiềm .
HFJV High-Frequency Jet Ventilation – Thông khí bằng dòng phụt tần số cao .
HFO High-Frequency Oscillation – Giao động tần số cao .
HFOV High-frequency oscillatory ventilation – Thông khí giao động tần số cao .
HFPPV High-Frequency Positive Pressure Ventilation – Thông khí áp lực đè nén dương tần số cao .
HFV High-Frequency Ventilation – Chế độ thông khí tần số cao .
HIV Human Immunodeficiency Virus – Virus gây suy giảm miễn dịch ở người
HMD Hyaline Membrane Disease – Bệnh màng Hyalin .
HME Heat và Moisture Exchanger ( artificial nose ) – Bộ trao đổi nhiệt và nhiệt độ ( mũi giả ) .
HMEF Heat và Moisture Exchanging Filter – Phin lọc trao đổi nhiệt và nhiệt độ
HR Heart Rate – Tần số ( Nhịp ) tim .
I
I Inspiration – Thì thở vào .
ICP IntraCranial Pressure – Áp lực nội sọ .
ICU Intensive Care Unit = Khoa điều trị tích cực .
I : E ratio Inspiration : Expiration ratio – Tỷ lệ thời hạn thở vào / thời hạn thở ra .
IDV Intermittent Demand Ventilation – Chế độ thông khí nhân tạo ngắt quãng theo nhu yếu .
ILD Interstitial Lung Disease – Bệnh phổi kẽ .
ILV Independent Lung Ventilation – Thông khí riêng không liên quan gì đến nhau từng phổi .
IMV Intermittent Mandatory Ventilation – Chế độ thông khí ngắt quãng theo nhu yếu .
IPAP Inspiratory Positive Airway Pressure – Áp lực dương thì thở vào .
IPPB Intermittent Positive Pressure Breathing – Các nhịp thở áp lực đè nén dương ngắt quãng .
IRV Inspiratory Reserve Volume – Thể tích dự trữ thở vào .
ISB Isothermic Saturation Boundary – Giới hạn bão hoà đẳng nhiệt .
IVOX Intravascular membrane oxygenation – Oxy hoá qua màng đặt trong mạch .
K
Kcal Kilocalories – Kilocalo .
KE Inverse of time constant ; I / ( RE.C ) – Đảo ngược hằng số thời hạn ; I / ( RE.C ) .
L
LFPPV Low Frequency Positive Pressure Ventilation – Thông khí áp lực đè nén dương tần số thấp .
LPVS Lung Protective Ventilation Strategy – Chiến lược thông khí bảo vệ phổi
LVSWI Left ventricular stroke work index – Chỉ số công tống máu của thất trái .
M
MAP Mean systemic arerial pressure – Áp lực trung bình của động mạch .
MDI Metered-Dose Inhaler – Bộ hít khí dung định liều .
metHb Methemoglobin – Methemoglobin .
MIC Maximum Insufflation Capacity – Dung tích bơm phồng phổi tối đa
MIP Maximum Inspiratory Pressure – Áp lực hít vào tối đa .
MLT Minimal leak technique ( of cuff inflation ) – Kỹ thuật nhìn nhận dò khí tối thiểu ( khi bơm bóng chèn nội khí quản ) .

MMV Mandatory Minute Ventilation – Thông khí phút bắt buộc.

MODS Multiple Organ Dysfunction Syndrome – Hội chứng suy công dụng nhiều tạng .
MPAP Mean Pulmonary Artery Presure – Áp lực trung bình của động mạch phổi .
MV Mechanical ventilation – Thông khí nhân tạo hay Thở máy .
N
NBRC National Board for Respiratory Care – Uỷ ban vương quốc về nghành nghề dịch vụ chăm nom hô hấp .
NG Nasogastric ( tube ) – Ống xông dạ dày đặt qua đường mũi .
NHLBI National Heart, Lung, và Blood Institute – Viện điều tra và nghiên cứu vương quốc bệnh Tim, Phổi và Huyết học ( Hoa Kỳ ) .
NIH National Institutes of Health – Viện sức khoẻ vương quốc ( Hoa Kỳ ) .
NIPPV NonInvasive Positive Pressure Ventilation – Thông khí không xâm nhập áp lực đè nén dương .
NO Nitric oxide – Oxid nitric .
NOTT Nocturnal Oxygen Therapy Trial – Liệu pháp điều trị bằng oxy vào đêm hôm .
NO2 Nitrogen dioxide – Khí NO2 .
NPE Neurogenic Pulmonary Edema – Phù phổi do căn nguyên thần kinh .
NPPV Noninvasive Positive Pressure Ventilation – Thông khí áp lực đè nén dương không xâm nhập .
O
OI Oxygenation Index – Chỉ số oxy hoá máu .
OSA Obstructive sleep apnea – Ngừng thở khi ngủ do ùn tắc đường thở .
O2 Oxygen – Oxy .
OVP Operational Verification Procedure – Quy trình kiểm tra quy trình quản lý và vận hành của máy thở .
P.
P100 hay P0, 1 Airway pressure change in the first 100 ms of inspiration with an occluded airway – Thay đổi áp lực đè nén đường thở trong 100 ms ( 0,1 s ) đầu của thì thở vào khi triển khai bịt đường dẫn khí .
P. ( A-a ) O2 Alveolar-arterial oxygen pressure difference Chênh lệch áp lực đè nén oxy giữa phế nang và máu động mạch .
PA / C Pressure assist-control ventilation – Chế độ thông khí tương hỗ / trấn áp áp lực đè nén .
P. ( a-et ) CO2 Gradient between PaCO2 and PetCO2 – Chênh lệch ( Gradient ) giữa PaCO2 và Pet CO2 .
PaCO2 Partial pressure of carbon dioxide in arterial blood – Áp lực riêng phần ( phân áp ) của CO2 trong máu động mạch .
PACO2 Partial pressure of carbon dioxide in lungs – Áp lực riêng phần ( phân áp ) của CO2 trong phổi .
PAO2 Partial pressure of oxygen in lungs – Áp lực riêng phần của O2 trong phổi .
Palv Alveolar pressure – Áp lực phế nang .
PaO2 Partial pressure of oxygen in arterial blood – Áp lực riêng phần của O2 trong máu động mạch .
PAOP Pulmonary Artery Occlusion Pressure – Áp lực mao mạch phổi bít .
PAP Pulmonary Artery Pressure – Áp lực động mạch phổi .
PAV Proportional Assist Ventilation – Thông khí tương hỗ tương ứng .
Paw Mean Airway Pressure – Áp lực trung bình đường thở .
PB Barometric Pressure – Áp suất của khí quyển .
PCIRV Pressure-Controlled Inverse Ratio Ventilation – Chế độ thức thông khí. trấn áp áp lực đè nén với tỷ suất thời hạn thở vào / thời hạn thở ra đảo ngược .
PCP Pneumocystis Carinii Pneumonia – Viêm phổi do Pneumocystis carinii .
PCV Pressure-Controlled Ventilation – Phương thức thông khí trấn áp áp lực đè nén .
PCWP Pulmonary Capillary Wedge Pressure – Áp lực mao mạch phổi bít .
PDA Patent ductus arteriosus – Còn ống động mạch .
PECO2 Partial pressure of carbon dioxide in mixed expired gas – Áp lực riêng. phần của khí CO2 ( carbonic ) trong khí thở ra trộn .
PEEP Positive End-Expiratory Pressure – Áp lực dương cuối thì thở ra .
Tot PEEP Total PEEP – PEEP tổng .
Pel Elastic pressure – Áp lực đàn hồi .
Pes Esophageal pressure – Áp lực thực quản .
PetCO2 End-tidal CO2 pressure – Áp lực CO2 cuối thì thở ra .
PexpCO2 Measured mixed expired PCO2 – PCO2 đo được trong khí thở ra trộn .
PFT Pulmonary Function Test or Testing – Các test nhìn nhận công dụng phổi .
pHi Gastric intraluminal pH – pH nội thành của thành phố dạ dày .
PH2O Water vapor pressure – Áp lực hơi nước .
PIE Pulmonary Interstitial Emphysema – Tràn khí khoảng chừng kẽ của phổi .
PIP Peak Inspiratory Pressure – Áp lực đỉnh thở vào .
Pplat End-inspiratory plateau pressure – Áp lực cao nguyên cuối thì thở vào .
PO2 Pressure of oxygen – Áp lực oxy .
Pres Resistive pressure – Áp lực cản .
PRVC Pressure-Regulated Volume Control – Thông khí tương hỗ áp lực đè nén được bảo vệ thể tích .
PSIMV Pressure SIMV – Thông khí trấn áp ngắt quãng đồng thì phương pháp áp lực đè nén .
PSV Pressure Support Ventilation – Thông khí tương hỗ áp lực đè nén .
PT Pressure required to deliver a volume of gas to the lungs – Áp lực thiết yếu để bơm một thể tích khí vào phổi .
PTCCO2 Transcutaneous carbon dioxide pressure – Áp lực khí CO2 đo qua da .
PTCO2 Transcutaneous oxygen pressure – Áp lực khí oxy đo qua da .
PvCO2 Mixed venous carbon dioxide pressure – Áp lực CO2 trong máu tĩnh. mạch trộn .
PvO2 Mixed venous oxygen pressure – Áp lực oxy máu tĩnh mạch trộn .
PVR Pulmonary Vascular Resistance – Sức cản mạch phổi .
PVRI Pulmonary Vascular Resistance Index – Chỉ số sức cản mạch phổi .
Q.
Q Blood flow – Lưu lượng máu .
Qs Shunted blood flow – ( Lưu lượng ) máu qua shunt phổi .
Qs / QT Shunt fraction – Phân xuất Shunt ( nối tắt ) .
QT Total cardiac output – Tổng cung lượng tim .
R
R Airway resistance – Sức cản đường thở .
RC Respiratory time constant – Hằng số thời hạn hô hấp .
RCP Respiratory Care Practitioners ( professionals ) – Thương Hội những thày thuốc chăm nom hô hấp Hoa Kỳ .
RDS Respiratory Distress Syndrome ( of infants ) – Hội chứng suy hô hấp nguy kịch ( ở trẻ nhỏ ) .
RE Expiratory airway resistance – Sức cản đường thở thì thở ra .
REE Resting Energy Expenditure – Tiêu hao nguồn năng lượng lúc nghỉ .
RI Inspiratory airway resistance – Sức cản đường thở trong thì thở vào .
RICU Respiratory intensive care unit – Đơn vị điều trị tích cực bệnh hô hấp .
RQ Respiratory Quotient – Thương số hô hấp .
RSBI Rapid Shallow Breathing Index – Chỉ số thở nhanh nông .
RVSWI Right Ventricular Stroke Work Index – Chỉ số công nhát bóp tống máu của thất phải .
RV Residual Volume – Thể tích khí cặn .
S
SaO2 Arterial oxygen saturation – Độ bão hoà oxy máu động mạch .
SBT Spontaneous Breathing Trial – Thử nghiệm cho tự thở ( qua ống chữ T ) .
ScO2 End-capillary oxygen saturation – Độ bão hoà oxy mao mạch tận .
SCCM Society for Critical Care Medicine – Thương Hội Hồi sức cấp cứu ( Hoa Kỳ ) .
SI Système International dUnités ( a system of units of measure ) – Hệ thống quốc tế những đơn vị chức năng đo đạc .
SIDS Sudden Infant Death Syndrome – Hội chứng đột tử ở trẻ nhỏ .
SIMV Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation – Thông khí trấn áp ( bắt buộc ) ngắt quãng đồng thì .
SO2 Oxygen saturation – Độ bão hoà ox. y
SPO2 Oxygen saturation measured by pulse oxymetry – Độ bão hòa oxy đo. qua đầu dò mạch nảy hay độ bão hòa ỗy máu mao mạch .
SV Stroke Volume – Thể tích tống máu ( của thất ) .
SVI Stroke Volume Index – Chỉ số thể tích tống máu .
SVN Small-Volume Nebulizer – Bộ làm khí dung có thể tích nhỏ .
SvO2 Mixed venous oxygen saturation – Độ bão hòa oxy trong máu tĩnh mạch. trộn .
SVR Systemic Vascular Resistance – Sức cản mạch mạng lưới hệ thống .
T
tcPO2 Transcutaneous oxygen tension – Áp lực oxy đo qua da .
T-E Tracheoesophageal ( fistula ) – ( Lỗ dò ) thực quản-khí quản .
TE Expiratory time – Thời gian thở ra .
TGI Tracheal Gas Insufflation – Phương pháp sục khí vào khí quản .
TGV Thoracic Gas Volume – Thể tích khí trong lồng ngực .
TI Inspiratory time – Thời gian thở vào .
TLC Total Lung Capacity – Dung tích hàng loạt của phổi .
TT Total cycle time – Toàn bộ thời hạn của một chu kỳ luân hồi hô hấp .
U
USP United States Pharmacopeia – Dược điển Hoa Kỳ .
UUN Urine urea nitrogen – Urê nitrogen niệu .
V
v – Mixed venous – Tĩnh mạch trộn .
V flow – Lưu lượng hay dòng khí .
VA Alveolar ventilation – Thông khí phế nang .
VAP Ventilator-associated pneumonia – Viêm phổi tương quan với máy thở .
VAPS Volume-Assured Presure Support Ventilation – Thông khí tương hỗ áp lực đè nén được bảo vệ thể tích .
VC Vital Capacity – Dung tích sống .
VCO2 Carbon dioxide production – Sản xuất carbon dioxid ( CO2 ) .
VCV Volume-Controlled Ventilation – Phương thức thông khí trấn áp thể tích .
VD Dead-space ventilation – Thông khí khoảng chừng chết .
VD ant – Khoảng chết giải phẫu .
VD phys – Khoảng chết sinh lý .
VDR Volumetric Diffusion Respiration – Hô hấp khuếch tán đồng thể tích .
Vdt Volume – Thể tích .
PVdt Work of breathing – Công thở .
VD / VT Ratio of dead-space to tidal volume – Tỷ lệ giữa khoảng chừng chết / thể tích lưu thông .
VE Expiratory volume – Thể tích thở ra .
VEE End expiratory lung volume – Thể tích phổi cuối thì thở ra .
VEI End inspiratory lung volume – Thể tích phổi cuối thì hít vào .
VI Inspiratory volume – Thể tích thở vào .
VILI Ventilator-Induced Lung Injury – Tổn thương phổi do máy thở gây nên .
VO2 Oxygen consumption – Tiêu thụ oxy .
Vpk Peak flow – Lưu lượng ( dòng ) đỉnh .
VS Volume Support – Hỗ trợ thể tích .
V / Q Ventilation-perfusion ratio – Tỷ lệ thông khí / tưới máu .
Vt ( VT ) Tidal volume – Thể tích lưu thông .
VTexp Tital volume leaving expiration valve – Thể tích lưu thông đo qua van thở ra .

W

WOB Work of breathing – Công nhịp thở hay công thở .
Work / L Work of breathing normalized to total volume – Công thở được hiệu chỉnh theo tổng thể tích thở .

Rate this post