Phần tử HTML – Wikipedia tiếng Việt

Phần tử HTML hay còn được biết đến với tên Tag hay Entity hay thẻ. HTML là ngôn ngữ đánh dấu (markup-language) do đó có thể hiểu một phần tử HTML chính là một đoạn văn bản được đánh dấu để thể hiện theo một cách nào đó.[1]

HTML có nhiều loại thành phần và mỗi thành phần HTML có một tên cũng như tính năng khác nhau, có thành phần dùng để chỉ cả một tài liệu nhưng có thành phần chỉ sử dụng để diễn đạt một bức ảnh .

Một phần tử HTML luôn có thể được nhận ra bởi nó được bao quanh bởi cặp dấu < và b>. Ví dụ:

Hay :


Mỗi thành phần luôn gồm có một cặp thẻ đi song song, một thẻ mở và một thẻ đóng. Thẻ mở có dạng :


Còn thẻ đóng cũng tựa như nhưng có thêm dấu gạch chéo :

tên_thẻ>

Các thành phần HTML hoàn toàn có thể có những thuộc tính, thuộc tính của một thành phần hoàn toàn có thể được trình diễn ngay trong thẻ mở của thành phần. Ví dụ :

>p>

Các thành phần HTML hoàn toàn có thể có hoặc không có nội dung, nếu có phần nội dung sẽ được đặt ở bên trong cặp thẻ mở và đóng. Ví dụ :

đây là nội dung của thẻ "p"

p>

Có một số ít thành phần HTML không cần thẻ đóng, khi đó để bảo vệ tính hợp lệ của HTML, bạn nên đặt thêm một dấu gạch chéo ở cuối thẻ mở. Ví dụ :


Một số thành phần điển hình nổi bật[sửa|sửa mã nguồn]

Danh sách một số ít thành phần điển hình nổi bật của ngôn từ HTML :

Tên phần tử Tác dụng Minh họa
html Phần tử html là phần tử gốc (cha) của mọi phần tử nằm trong tài liệu HTML
>html>

head Phần tử head là phần tử chứa phần đầu của tài liệu HTML, tại đây sẽ chứa những mô tả, nội dung hoặc tham chiếu cần thiết cho tài liệu
>

head

>

body Phần tử body chứa phần thân của tài liệu HTML
trong này là thân tài liệu

body toàn thân>

p Phần tử p chứa một đoạn văn bản (p: paragraph)

đây là một đoạn văn bản

p>

b Phần tử b chứa một đoạn văn bản in đậm (b: bold)
đây là một đoạn văn bản in đậm

b>

i Phần tử i chứa một đoạn văn bản in nghiêng (i: italic)
đây là một đoạn văn bản in nghiêng

i>

a Phần tử a chứa một siêu liên kết tới một điểm trong tài liệu HTML hiện tại hoặc một tài liệu HTML khác (a: anchor)
đây là một liên kết

a>

br Phần tử br sẽ ngắt dòng trên tài liệu HTML (br: break)

img Phần tử img chứa bức hình (img: image)

H1 Phần tử H1 chứa tiêu đề bài viết

Tiêu Đề

Strong Phần tử Strong tạo chữ in đậm Nội Dung
Em Phần tử Em tạo chữ in nghiêng Nội Dung
hr Phần tử hr tạo một đường kẻ ngang

Các chuẩn HTML[sửa|sửa mã nguồn]

HTML 2.0 :
HTML 3.2 :
HTML 4.01 :
(HTML 4.01 is the updated form of HTML 4.0.)
Berners-Lee, T. (ngày 3 tháng 11 năm 1992). “HTML Tags”. (Part of the first published description of HTML.)
HTML Internet Draft 1.2 :
Berners-Lee, T., and Connolly, D. (tháng 6 năm 1993). “Hypertext Markup Language (HTML)”

(text)

.

HTML 3.0 Drafts :
Raggett, Dave (ngày 24 tháng 3 năm 1995). “HyperText Markup Language Specification Version 3.0 (draft)”. (This is the final draft of HTML 3.0, which expired without being developed further.)

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

  • Danh sách đầy đủ các phần tử và thuộc tính dành cho HTML 4.01
Rate this post