Phân biệt giữa GDP và GNP – Số liệu kinh tế

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP)Tổng sản phẩm quốc dân (GNP) của một quốc gia có giống nhau không? Làm thế nào để phân biệt hai chỉ số kinh tế này?

Tổng sản phẩm trong nước phản ánh tổng thu nhập của mọi người trong một nền kinh tế tài chính. Nhưng nói một cách đơn cử, khái niệm “ mọi người ” gồm có những ai ? Có tính những người Nước Ta thao tác ở quốc tế và người quốc tế thao tác trên đất Nước Ta không ?

Để trả lời những câu hỏi này, chúng ta hãy phân biệt tổng sản phẩm quốc nội với chỉ tiêu thống kê gắn chặt với nó là tổng sản phẩm quốc dân.

  • Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là tổng thu nhập kiếm được trong nước. Nó bao gồm cả thu nhập mà người nước ngoài kiếm được trong nước, nhưng không bao gồm thu nhập mà người dân nước đó kiếm được ở nước ngoài.
  • Tổng sản phẩm quốc dân (GNP) là tổng thu nhập mà người dân một nước (nghĩa là công dân của một nước) kiếm được. Nó bao gồm cả thu nhập mà người dân một nước kiếm được ở nước ngoài, nhưng không bao gồm thu nhập người nước ngoài kiếm được ở trong nước.

Hai chỉ tiêu về thu nhập này khác nhau, vì một cá nhân có thể kiếm được thu nhập ở một nước, nhưng lại là công dân của nước khác.

Để hiểu được sự khác nhau giữa GDP và GNP, chúng ta hãy nêu ra một số ví dụ.

Giả sử một công dân Nước Ta sang Mỹ lao động trong một thời hạn. Thu nhập anh ta kiếm được ở Mỹ là bộ phận GDP của Mỹ vì khoản thu nhập này kiếm được ở nước Mỹ. Nhưng khoản thu nhập này không phải là bộ phận GNP của Mỹ mà là bộ phận GNP của Nước Ta, vì người công dân không mang quốc tịch Mỹ. Tương tự, nếu công dân Mỹ thao tác ở Nước Ta, thu nhập của anh ta là bộ phận GNP của Mỹ, nhưng không phải là bộ phận GDP của Mỹ mà là bộ phận GDP của Nước Ta .Trong đa phần trường hợp, người ta không cần phân biệt giữa GDP và GNP. Vì hầu hết dân cư kiếm hầu hết thu nhập của họ ở nước mình nên GDP và GNP không khác nhau nhiều lắm. Trước đây, những nhà hoạch định chủ trương Mỹ sử dụng GNP làm chỉ tiêu hầu hết để phản ánh thu nhập của nền kinh tế tài chính. Nhưng vào năm 1991, Bộ Thương mại Mỹ chuyển sang sừ dụng GDP. Xét trên toàn quốc tế, GDP là chỉ tiêu được sử dụng nhiều hơn .

Hệ thống tài khoản thu nhập quốc dân còn bao gồm các chỉ tiêu khác của thu nhập. Chúng khác nhau một chút so với định nghĩa về GDP và GNP. Điều quan trọng là chúng ta phải biết các chỉ tiêu này, vì các nhà kinh tế và báo chí thường nhắc tới chúng.

Rate this post