Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung là gì? Đặc điểm và Nội dung

– GAAP giúp quản trị quốc tế kế toán theo những quy tắc và hướng dẫn chung. Nó nỗ lực tiêu chuẩn hóa và kiểm soát và điều chỉnh những định nghĩa, giả định và giải pháp được sử dụng trong kế toán ở toàn bộ những ngành. GAAP gồm có những chủ đề như ghi nhận lệch giá, phân loại bảng cân đối và tính trọng điểm. Nếu không có sự tin yêu đó, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể thấy ít thanh toán giao dịch hơn, có năng lực dẫn đến ngân sách thanh toán giao dịch cao hơn và nền kinh tế tài chính kém can đảm và mạnh mẽ hơn. GAAP cũng giúp những nhà đầu tư nghiên cứu và phân tích những công ty bằng cách làm cho việc so sánh “ táo với táo ” giữa công ty này và công ty khác trở nên thuận tiện hơn .
– Mục tiêu sau cuối của bất kỳ bộ nguyên tắc kế toán nào là bảo vệ rằng báo cáo giải trình kinh tế tài chính của công ty là rất đầy đủ, đồng điệu và hoàn toàn có thể so sánh được. Điều này giúp những nhà đầu tư thuận tiện nghiên cứu và phân tích và trích xuất thông tin hữu dụng từ báo cáo giải trình kinh tế tài chính của công ty, gồm có cả tài liệu xu thế trong một khoảng chừng thời hạn. Nó cũng tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho việc so sánh thông tin kinh tế tài chính giữa những công ty khác nhau. Các nguyên tắc kế toán cũng giúp giảm thiểu gian lận kế toán bằng cách tăng tính minh bạch và được cho phép xác lập những tín hiệu đỏ .

2. Đặc điểm và nội dung.

* Đặc điểm của nguyên tắc kế toán được đồng ý chung :

– Các chuẩn mực kế toán được thực hiện nhằm nâng cao chất lượng của các thông tin tài chính do các công ty báo cáo. Tại Hoa Kỳ, Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Tài chính (FASB) ban hành Các Nguyên tắc Kế toán Thường được Chấp nhận (GAAP).

– GAAP là bắt buộc so với tổng thể những công ty thanh toán giao dịch công khai minh bạch ở Hoa Kỳ ; nó cũng được triển khai tiếp tục bởi những công ty không thanh toán giao dịch công khai minh bạch. Trên khoanh vùng phạm vi quốc tế, Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế ( IASB ) phát hành Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế ( IFRS ) .
– FASB và IASB đôi lúc thao tác cùng nhau để phát hành những tiêu chuẩn chung về những yếu tố nóng, nhưng Mỹ không có dự tính chuyển sang IFRS trong tương lai gần .

– Mục tiêu cuối cùng của GAAP là đảm bảo báo cáo tài chính của công ty được hoàn chỉnh, nhất quán và có thể so sánh được. Điều này giúp các nhà đầu tư dễ dàng phân tích và trích xuất thông tin hữu ích từ báo cáo tài chính của công ty, bao gồm cả dữ liệu xu hướng trong một khoảng thời gian. Nó cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc so sánh thông tin tài chính giữa các công ty khác nhau.

– GAAP giúp quản trị quốc tế kế toán bằng cách chuẩn hóa và kiểm soát và điều chỉnh những định nghĩa, giả định và chiêu thức được sử dụng bởi những kế toán viên trên toàn nước. Có một số nguyên tắc, nhưng một số ít nguyên tắc đáng chú ý quan tâm nhất gồm có nguyên tắc ghi nhận lệch giá, nguyên tắc tương thích, nguyên tắc trọng điểm và nguyên tắc đồng điệu. Mục tiêu ở đầu cuối của những nguyên tắc kế toán được chuẩn hóa là được cho phép người sử dụng báo cáo giải trình kinh tế tài chính xem tình hình kinh tế tài chính của công ty một cách chắc như đinh rằng thông tin được trình diễn trong báo cáo giải trình là khá đầy đủ, đồng điệu và hoàn toàn có thể so sánh được .

– Tính đầy đủ được đảm bảo theo nguyên tắc trọng yếu, vì tất cả các giao dịch trọng yếu phải được hạch toán trong báo cáo tài chính. Tính nhất quán đề cập đến việc một công ty sử dụng các nguyên tắc kế toán theo thời gian. Khi các nguyên tắc kế toán cho phép lựa chọn giữa nhiều phương pháp, công ty nên áp dụng cùng một phương pháp kế toán theo thời gian hoặc công bố sự thay đổi trong phương pháp kế toán trong phần chú thích của báo cáo tài chính .

– Khả năng so sánh là năng lực người sử dụng báo cáo giải trình kinh tế tài chính xem xét song song kinh tế tài chính của nhiều công ty với sự bảo vệ rằng những nguyên tắc kế toán đã được tuân thủ theo cùng một bộ chuẩn mực. Thông tin kế toán không phải là tuyệt đối hoặc đơn cử, và những tiêu chuẩn như GAAP được tăng trưởng để giảm thiểu ảnh hưởng tác động xấu đi của tài liệu không đồng điệu. Nếu không có GAAP, việc so sánh báo cáo giải trình kinh tế tài chính của những công ty sẽ vô cùng khó khăn vất vả, ngay cả trong cùng một ngành, khiến việc so sánh giữa táo với táo trở nên khó khăn vất vả. Sự không đồng nhất và sai sót cũng sẽ khó phát hiện hơn .
– Các công ty tư nhân và tổ chức triển khai phi doanh thu cũng hoàn toàn có thể được người cho vay hoặc nhà đầu tư nhu yếu nộp báo cáo giải trình kinh tế tài chính tuân thủ GAAP. Ví dụ, báo cáo giải trình kinh tế tài chính GAAP đã được truy thuế kiểm toán hàng năm là một giao ước cho vay phổ cập được nhu yếu bởi hầu hết những tổ chức triển khai ngân hàng nhà nước. Do đó, hầu hết những công ty và tổ chức triển khai ở Hoa Kỳ đều tuân thủ GAAP, mặc dầu nó không nhất thiết phải là một nhu yếu .
* Nội dung của nguyên tắc kế toán được gật đầu chung :

Rate this post