giá hợp lý trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Sau đó chúng tôi đã xem xét câu hỏi về mức giá hợp lý.

Then we looked at the question of the affordability.

ted2019

Ngài hãy đưa ra một cái giá hợp lý.

If you will name a reasonable price.

OpenSubtitles2018. v3

Với giá hợp lý, T-Bag sẽ đánh động báo động cháy.

With the right price, T-Bag will set off the fire alarms.

OpenSubtitles2018. v3

Mức giá hợp lý không phải là 40, 000 đôla, đúng không?

Affordable is not a 40, 000 dollar sedan, right ?

QED

Miễn là chúng có cái giá hợp lý, và mong muốn được sử dụng.

As long as they have the right price and are willing to use it.

OpenSubtitles2018. v3

Nhà của tôi cũng là nhà của anh, nếu giá hợp lý.

Hey, Mi casa es su casa, if the price is right.

OpenSubtitles2018. v3

Các dự án có dựa trên những đánh giá hợp lý về nơi bạn nên hướng tới không?

Are the projects based on a sound assessment of where you should be headed?

Literature

Hai là, nó có mức giá hợp lý hơn giá xe ô-tô hiện nay.

And two, it has be more affordable than today’s cars.

ted2019

Tôi rất thích ngôi nhà, và tôi nghĩ đấy là một mức giá hợp lý

And I like the house, and I think that’s a fair price .

QED

Hai là, nó có mức giá hợp lý hơn giá xe ô- tô hiện nay.

And two, it has be more affordable than today’s cars .

QED

” Tôi nghĩ là đó là một giá hợp lý ” và thế là, giả định là chị này sẽ chấp nhận.

You know what ? I think that’s a fair price. ”

QED

Mặc dù không có phần cứng vượt trội, thiết bị hoạt động khá tốt với mức giá hợp lý của nó.

Still, despite the derivative elements, it works reasonably well.

WikiMatrix

Đến khi số lượng hàng bán ra mà người ta muốn bán với giá hợp lý, chính bằng số hàng đã mua.

Until the number of goods sold, that people want to sell at that price is exactly equal to the number of goods bought .

QED

Trong năm 2008, Troy được xếp hạng là thành phố có mức giá hợp lý thứ tư của Hoa Kỳ với một hộ gia đình thu nhập trung bình 200.000 USD.

In 2008, Troy ranked as the fourth most affordable U.S. city with a median household income of approximately $79,000.

WikiMatrix

[với công nghệ sinh học, với mức giá hợp lý, quý khách có thể mua mẫu thử của ADN người từ chiếc máy bán hàng tự động tuyền thống.”]

[For a reasonable cost, you can purchase a sample of human DNA from a traditional vending machine.]

ted2019

Phiên đấu giá cho các quảng cáo trên Mạng hiển thị của Google được thiết kế để đảm bảo nhà quảng cáo đang trả giá hợp lý cho các nhấp chuột gia tăng.

The auction for ads on the Google Display Network is designed to make sure that advertisers are paying a fair price for incremental clicks .

support.google

– Xây dựng Chương trình Nhà ở Giá hợp lý Quốc gia, là phương tiện để thực hiện Luật Nhà ở năm 2015 và đưa ra những can thiệp của chính phủ trong lĩnh vực nhà ở.

– Develop a National Affordable Housing Program, that acts as a vehicle to implement the 2015 Housing Law and structure the government’s interventions in the housing sector.

worldbank.org

Lái xe phải có giấy phép chuyên ngành, các tuyến đường cố định và giáhợp lý.

Drivers now must have specialized licenses, regular routes, and reasonably fixed fares.

WikiMatrix

Giá rất hợp lý đấy.

My price is very reasonable.

OpenSubtitles2018. v3

Và nói những gì bạn muốn, giá cả hợp lý.

And the prices here are reasonable.

OpenSubtitles2018. v3

Nếu giá cả hợp lý.

If the price is right.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi nghĩ giá đó hợp lý.

I think that’s fair.

OpenSubtitles2018. v3

Giá cả hợp lý.

The price is right.

OpenSubtitles2018. v3

Rate this post