Giá chuyển nhượng bất động sản trong hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá trị thực tế thì tính thuế như thế nào?

Giá chuyển nhượng bất động sản trong hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá trị thực tế thì tính thuế như thế nào?


1. Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản: là giá chuyển nhượng từng lần và thuế suất.

1.1 Giá chuyển nhượng:

–          Giá chuyển nhượng đối với chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có công trình xây dựng trên đất là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng.

Trường hợp trên hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá hoặc giá trên hợp đồng thấp hơn giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lao lý tại thời gian chuyển nhượng thì giá chuyển nhượng sẽ được xác lập theo bảng giá đất do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh pháp luật tại thời gian chuyển nhượng.

–          Giá chuyển nhượng đối với chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với công trình xây dựng trên đất, kể cả công trình xây dựng hình thành trong tương lai là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng.

Trường hợp trên hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá đất hoặc giá đất trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh pháp luật thì giá chuyển nhượng đất là giá do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh lao lý tại thời gian chuyển nhượng theo pháp luật của pháp lý về đất đai. Đối với khu công trình xây dựng hình thành trong tương lai, trường hợp hợp đồng không ghi giá chuyển nhượng hoặc giá chuyển nhượng thấp hơn tỷ suất góp vốn trên tổng giá trị hợp đồng nhân ( x ) với giá đất và giá tính lệ phí trước bạ khu công trình kiến thiết xây dựng do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh pháp luật thì giá chuyển nhượng được xác lập theo giá Ủy Ban Nhân Dân nhân ( x ) với tỷ suất góp vốn trên tổng giá trị hợp đồng. Trong trường hợp Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh chưa có pháp luật về đơn giá thì vận dụng theo suất vốn góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu công trình do Bộ Xây dựng công bố, đang vận dụng tại thời gian chuyển nhượng.

–          Giá chuyển nhượng đối với chuyển nhượng quyền thuê đất, thuê mặt nước là giá ghi trên hợp đồng tại thời điểm chuyển nhượng quyền thuê mặt đất, thuê mặt nước.

Trường hợp đơn giá cho thuê lại trên hợp đồng thấp hơn giá do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh pháp luật tại thời gian cho thuê lại thì giá cho thuê lại được xác lập địa thế căn cứ theo bảng giá do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh pháp luật.

1.2 Thuế suất: là 2% trên giá chuyển nhượng hoặc giá cho thuê lại.

1.3 Thời điểm tính thuế từ chuyển nhượng bất động sản được xác định như sau:

–        Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không có thỏa thuận bên mua là người nộp thuế thay cho bên bán thì thời điểm tính thuế là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định của pháp luật.

– Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng có thỏa thuận hợp tác bên mua là người nộp thuế thay cho bên bán thì thời gian tính thuế là thời gian là thủ tục ĐK quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản. – Trường hợp cá thể nhận chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai, quyền sử dụng đất gắn với khu công trình thiết kế xây dựng tương lai là thời gian cá thể nộp hồ sơ khai thuế với cơ quan thuế.

2. Cách tính thuế:

– Thuế thu nhập cá thể so với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản được xác lập như sau : Thuế thu nhập cá thể phải nộp = Giá chuyển nhượng x Thuế suất 2 % – Trường hợp chuyển nhượng bất động sản là đồng sở hữu thì nghĩa vụ và trách nhiệm thuế được xác lập riêng cho từng người nộp thuế theo tỷ suất chiếm hữu bất động sản. Căn cứ xác lập tỷ suất chiếm hữu là tài liệu hợp pháp như : thỏa thuận hợp tác góp vốn khởi đầu, di chúc hoặc quyền định phân chia của Tòa án, v.v. Trường hợp không có tài liệu hợp pháp thì nghĩa vụ và trách nhiệm thuế của từng người nộp thuế được xác lập theo tỷ suất trung bình. Để được tư vấn cụ thể, vui mừng liên hệ chúng tôi theo địa chỉ sau :.

Địa chỉ: Văn phòng Luật sư Quang Thái, số 12 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, Quận 1, TP. HCM.

Website: luatsuquangthai.vn

Email: [email protected]

Điện thoại: 090 384 0440

Rate this post