giá sách trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Tôi mới lôi từ trên giá sách ra một cuốn& lt; br / & gt; từ những năm 1900.

I pulled a book off the shelf that was from like 1900,

QED

Tôi đã nói lời tạm biệt… nhìn thế giới của Jonny quay về nằm gọn trên giá sách.

I said goodbye watched Jonny’s world go back on the fiction shelf.

OpenSubtitles2018. v3

Cô ấy có chỗ trống trên giá sách trong phòng ngủ, cạnh cửa sổ nhìn ra biển.

She had space on a shelf in a closet in her bedroom, next to the windows looking out over the ocean.

Literature

Nhưng gộp lại, thì rất tiếc, tôi không thấy lợi ích gì khi nhìn vào giá sách đó.

But taken together, I am sorry, I do not see help when I look at that shelf.

ted2019

Bạn có thể có các danh mục khác nhau trong thư viện, được gọi là giá sách.

You can have different categories in your library, called bookshelves.

support.google

Voldemort chưa từng đóng giá sách, phải ko ạ.

Did Voldemort ever make the shelf, sir?

OpenSubtitles2018. v3

Giá sách ạ.

The shelf, sir?

OpenSubtitles2018. v3

Bạn có thể sử dụng giá sách để sắp xếp sách và quản lý thư viện.

You can use shelves to organize your books and help keep track of your library.

support.google

Đây là thông tin tương đương 4.500 giá sách in từ Trái Đất đến Mặt Trời.

This is the informational equivalent of 4,500 stacks of printed books from the earth to the sun.

WikiMatrix

Tôi mượn những cuốn sách này từ giá sách ở trường dành cho lớp Bốn.

I borrowed those from the shelf of lending-books in the Fourth Reader room at school.

Literature

Harry thắp một ngọn đèn dầu để thấy lối đi dọc theo những giá sách.

Harry lit a lamp to see his way along the rows of books.

Literature

Tìm hiểu thêm về cài đặt nâng cao cho giá sách.

Learn more about book price advanced settings .

support.google

Mang những cuốn sách này trở lại giá sách.

Carry these books back to the bookshelf.

Tatoeba-2020. 08

Anh ta nói, “Vấn đề là tồn tại những khoảng trống giữa các giá sách và trần nhà.”

And he said, “The problem is that there’s a space between the shelf and the ceiling.”

ted2019

trên nóc giá sách!

It’s on the top shelf.

OpenSubtitles2018. v3

Bán hạ giá sách, băng đĩa, DVD.

GOlNG OUTOF BUSlNESS SALE

QED

Họ sẽ hỏi, “Ngài thiết kế giá sách à?”

And they’d said, “You do these shelves?”

ted2019

Tôi tuân thủ luật Giá sách cố định

I’m subject to Fixed Book Price laws

support.google

Giá sách

Book prices

support.google

Tìm hiểu về chuyển đổi tiền tệ cho sáchgiá sách trên Google Play.

Learn about currency conversion for books and book prices on Google Play .

support.google

4 Nhiều chủ nhà sẽ hỏi giá sách báo là bao nhiêu.

4 Many householders will ask how much the literature costs.

jw2019

Một kệ hoặc hộp được thiết kế để giữ sách là một giá sách.

A shelf or case designed to hold books is a bookshelf.

WikiMatrix

Giá đã quy đổi sẽ không được sử dụng ở những quốc gia nơi giá sách cố định theo luật.

Converted prices should not be used in countries where book prices are fixed by law .

support.google

Ở tầng trên, những giá sách đến muộn vì những cây thông chúng ta đặt hàng có bọ cánh cứng.

And upstairs, the shelves are late because the pine we ordered has beetles.

OpenSubtitles2018. v3

Rate this post