Khái niệm Giá trị phi thị trường là gì???

Theo Tiêu chuẩn thẩm định giá Nước Ta số 02 đã hết hiệu lực hiện hành hướng dẫn như sau :

“Giá trị phi thị trường của tài sản là mức giá ước tính được xác định theo những căn cứ khác với giá trị thị trường hoặc có thể được mua bán, trao đổi theo các mức giá không phản ánh giá trị thị trường như: giá trị tài sản đang trong quá trình sử dụng, giá trị đầu tư, giá trị bảo hiểm, giá trị đặc biệt, giá trị thanh lý, giá trị tài sản bắt buộc phải bán, giá trị doanh nghiệp, giá trị tài sản chuyên dùng, giá trị tài sản có thị trường hạn chế, giá trị để tính thuế…”

Một số loại tài sản điển hình thuộc Giá trị phi thị trường

– Giá trị gia tài đang trong quy trình sử dụng ;

– Giá trị gia tài có thị trường hạn chế ;

– Giá trị gia tài chuyên dùng ;

– Giá trị doanh nghiệp ;

– Giá trị thanh lý ;

– Giá trị gia tài bắt buộc phải bán ;

– Giá trị đặc biệt quan trọng ;

– Giá trị góp vốn đầu tư

– Giá trị bảo hiểm;

– Giá trị để tính thuế là giá trị dựa trên những lao lý của lao lý tương quan đến việc nhìn nhận giá trị gia tài để tính khoản thuế phải nộp .

Theo Tiêu chuẩn thẩm định giá Nước Ta số 03 Giá trị phi thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá ( Ký hiệu : TĐGVN 03 ) Ban hành kèm theo Thông tư số 158 / năm trước / TT-BTC ngày 27 tháng 10 năm năm trước của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa chữa thay thế đưa ra khái niệm như sau :

” Giá trị phi thị trường là mức giá ước tính của một gia tài tại thời gian, khu vực thẩm định giá, không phản ánh giá trị thị trường mà địa thế căn cứ vào đặc thù kinh tế tài chính – kỹ thuật, tính năng, tác dụng của gia tài, những quyền lợi mà gia tài mang lại trong quy trình sử dụng, giá trị so với 1 số ít người mua đặc biệt quan trọng, giá trị khi thanh toán giao dịch trong điều kiện kèm theo hạn chế, giá trị so với 1 số ít mục tiêu thẩm định giá đặc biệt quan trọng và những giá trị không phản ánh giá trị thị trường khác. Giá trị phi thị trường gồm có : giá trị gia tài bắt buộc phải bán, giá trị đặc biệt quan trọng, giá trị góp vốn đầu tư, giá trị để tính thuế hoặc những giá trị khác, đơn cử :

Một số loại tài sản điển hình thuộc Giá trị phi thị trường

– Giá trị gia tài bắt buộc phải bán

– Giá trị đặc biệt quan trọng

– Giá trị gia tài đang trong quy trình sử dụng

– Giá trị gia tài có thị trường hạn chế

– Giá trị góp vốn đầu tư

 

– Giá trị để tính thuế ”

* Các khái niệm để tìm hiểu thêm khác : không có

Rate this post