Các giao dịch vãng lai – Ánh sáng luật

I. Tự do hóa đối với giao dịch vãng lai

1. Giao dịch vãng lai là giao dịch giữa người cư trú với người không cư trú không vì mục tiêu chuyển vốn .
Thanh toán và chuyển tiền so với những giao dịch vãng lai gồm có :

a) Các khoản thanh toán và chuyển tiền liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ;

b ) Các khoản giao dịch thanh toán và chuyển tiền tương quan đến tín dụng thanh toán thương mại và vay ngân hàng nhà nước thời gian ngắn ;
c ) Các khoản thanh toán giao dịch và chuyển tiền tương quan đến thu nhập từ góp vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp ;
d ) Các khoản chuyển tiền khi được phép giảm vốn góp vốn đầu tư trực tiếp ;
đ ) Các khoản thanh toán giao dịch tiền lãi và trả dần nợ gốc của khoản vay quốc tế ;
e ) Các khoản chuyển tiền một chiều ;
g ) Các giao dịch thanh toán và chuyển tiền khác theo lao lý của Ngân hàng Nhà nước Nước Ta .
2. Trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta, tổng thể những giao dịch giao dịch thanh toán và chuyển tiền so với giao dịch vãng lai của người cư trú và người không cư trú được tự do triển khai tương thích với những pháp luật pháp lý có tương quan theo những nguyên tắc sau :
a ) Người cư trú, người không cư trú được mua, chuyển, mang ngoại tệ ra quốc tế Giao hàng những nhu yếu thanh toán giao dịch và chuyển tiền so với giao dịch vãng lai .
b ) Người cư trú, người không cư trú có nghĩa vụ và trách nhiệm xuất trình những chứng từ theo pháp luật của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán khi mua, chuyển, mang ngoại tệ ra quốc tế Giao hàng những giao dịch vãng lai và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về tính xác nhận của những loại sách vở, chứng từ đã xuất trình cho tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được phép .
c ) Khi mua, chuyển, mang ngoại tệ ra quốc tế ship hàng những giao dịch vãng lai, người cư trú, người không cư trú không phải xuất trình những chứng từ tương quan đến việc xác nhận hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm thuế với Nhà nước Nước Ta .

II. Thanh toán và chuyển tiền liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ

1. Người cư trú được mua ngoại tệ tại tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được phép để giao dịch thanh toán nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ .
2. Người cư trú phải chuyển hàng loạt ngoại tệ có từ việc xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ vào thông tin tài khoản ngoại tệ mở tại tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được phép ở Nước Ta ; trường hợp có nhu yếu giữ lại ngoại tệ ở quốc tế thì phải được phép của Ngân hàng Nhà nước Nước Ta .
3. Mọi giao dịch thanh toán giao dịch và chuyển tiền tương quan đến xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ phải triển khai trải qua tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được phép .

III. Chuyển tiền một chiều

1. Chuyển tiền một chiều là những giao dịch chuyển tiền từ quốc tế vào Nước Ta hoặc từ Nước Ta ra quốc tế qua ngân hàng nhà nước, qua mạng bưu chính công cộng của doanh nghiệp đáp ứng dịch vụ bưu chính công ích mang đặc thù hỗ trợ vốn, viện trợ hoặc giúp sức thân nhân mái ấm gia đình, sử dụng tiêu tốn cá thể không có tương quan đến việc giao dịch thanh toán xuất khẩu, nhập khẩu về sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ .
2. Chuyển tiền một chiều từ quốc tế vào Nước Ta

a) Người cư trú là tổ chức có ngoại tệ thu được từ các khoản chuyển tiền một chiều phải chuyển vào tài khoản ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép hoặc bán cho tổ chức tín dụng được phép.

b ) Người cư trú là cá thể có ngoại tệ thu được từ những khoản chuyển tiền một chiều được gửi vào thông tin tài khoản ngoại tệ hoặc rút tiền mặt để sử dụng cho những mục tiêu cất giữ, mang theo người, cho, khuyến mãi, thừa kế, bán cho tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được phép, chuyển, mang ra quốc tế theo những pháp luật, thanh toán giao dịch cho những đối tượng người tiêu dùng được phép thu ngoại tệ tiền mặt. Người cư trú là công dân Nước Ta được sử dụng ngoại tệ tiền mặt để gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí ngoại tệ tại tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được phép, được rút tiền gốc, lãi bằng đồng xu tiền đã gửi .
3. Chuyển tiền một chiều từ Nước Ta ra quốc tế
a ) Người cư trú là tổ chức triển khai được triển khai chuyển tiền một chiều ra quốc tế để ship hàng mục tiêu hỗ trợ vốn, viện trợ hoặc những mục tiêu khác theo pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Nước Ta .
b ) Người cư trú là công dân Nước Ta được mua, chuyển, mang ngoại tệ ra quốc tế theo pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Nước Ta cho những mục tiêu sau :
– Học tập, chữa bệnh ở quốc tế ;
– Đi công tác làm việc, du lịch, thăm viếng ở quốc tế ;
– Trả những loại phí, lệ phí cho quốc tế ;
– Trợ cấp cho thân nhân đang ở quốc tế ;
– Chuyển tiền thừa kế cho người hưởng thừa kế ở quốc tế ;
– Chuyển tiền trong trường hợp định cư ở quốc tế ;
– Chuyển tiền một chiều cho những nhu yếu hợp pháp khác .
4. Người không cư trú, người cư trú là người quốc tế có ngoại tệ trên thông tin tài khoản hoặc những nguồn thu ngoại tệ hợp pháp được chuyển, mang ra quốc tế ; trường hợp có nguồn thu hợp pháp bằng đồng Nước Ta thì được mua ngoại tệ để chuyển, mang ra quốc tế .
5. Tổ chức tín dụng thanh toán được phép có nghĩa vụ và trách nhiệm xem xét những chứng từ, sách vở do người cư trú, người không cư trú xuất trình để bán, chuyển, xác nhận nguồn ngoại tệ tự có hoặc mua từ tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được phép để mang ra quốc tế địa thế căn cứ vào nhu yếu thực tiễn, hài hòa và hợp lý của từng giao dịch chuyển tiền. Ngoại tệ của người cư trú là tổ chức triển khai ở Nước Ta thu được từ những khoản chuyển tiền một chiều phải được chuyển vào thông tin tài khoản ngoại tệ mở tại tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được phép hoặc bán cho tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được phép .
6. Người cư trú, người không cư trú không được gửi ngoại hối trong bưu gửi .

IV. Mang ngoại tệ, đồng Việt Nam và vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh; xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ 

1. Người cư trú, người không cư trú là cá thể khi nhập cư mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Nước Ta tiền mặt và vàng trên mức lao lý của Ngân hàng Nhà nước Nước Ta phải khai báo hải quan cửa khẩu .

2. Người cư trú, người không cư trú là cá nhân khi xuất cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt và vàng trên mức quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phải khai báo hải quan cửa khẩu và xuất trình giấy tờ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

3. Người cư trú là tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được phép thực thi xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt sau khi được Ngân hàng Nhà nước Nước Ta chấp thuận đồng ý bằng văn bản. Ngân hàng Nhà nước Nước Ta pháp luật về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận đồng ý hoạt động giải trí xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được phép .

V. Đồng tiền sử dụng trong giao dịch vãng lai

Người cư trú được lựa chọn đồng Nước Ta, ngoại tệ tự do quy đổi và những đồng xu tiền khác được tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được phép đồng ý làm đồng tiền thanh toán giao dịch trong giao dịch vãng lai .

Rate this post