Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong tình hình mới | Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Lạng Sơn

Những năm qua, cấp ủy đảng những cấp đã dữ thế chủ động tiến hành tương đối tổng lực, có hiệu quả những trách nhiệm công tác làm việc giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ; tăng cường sự thống nhất về tư tưởng chính trị trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội, góp thêm phần nâng cao năng lượng chỉ huy, sức chiến đấu của tổ chức triển khai đảng ; khắc phục một bước thực trạng suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục giữ vững và lan rộng ra trận địa tư tưởng của Đảng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao ý chí vượt qua mọi khó khăn vất vả thử thách, góp thêm phần thôi thúc tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, bảo vệ quốc phòng – bảo mật an ninh, giữ vững không thay đổi chính trị trên địa phận tỉnh. Nổi bật là : đã chú trọng công tác làm việc giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đã từng bước thiết kế xây dựng được đội ngũ cán bộ những cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lượng công tác làm việc và phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh ; có ý thức đoàn kết, có ý thức tổ chức triển khai kỷ luật, có niềm tin nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc làm .
hnThường xuyên tổ chức triển khai học tập, không cho những nghị quyết, thông tư, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tỉnh uỷ và cấp ủy những cấp một cách tráng lệ ; cán bộ, đảng viên nhận thức sâu hơn những quan điểm, chủ trương nghị quyết của Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, góp thêm phần tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội. Đẩy mạnh công tác làm việc công tác làm việc tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức nhiều mẫu mã, đã có ảnh hưởng tác động trực tiếp đến nhận thức chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất ý chí và hành vi, quyết tâm triển khai tốt những tiềm năng, trách nhiệm đã đề ra .
Việc triển khai Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh đã tạo được những chuyển biến quan trọng về ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp thêm phần tích cực vào thực thi thắng lợi những trách nhiệm chính trị của tỉnh .

Các cấp uỷ đã chú trọng đổi mới sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chi bộ; đã coi trọng việc phát huy vai trò của đảng bộ, chi bộ trong quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên; quan tâm kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; Quy định những điều đảng viên không được làm; đồng thời, xử lý nghiêm những trường hợp đảng viên vi phạm. Qua triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng vừa qua cũng như thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã mang lại kết quả quan trọng, có tác dụng cảnh báo, cảnh tỉnh đối với cán bộ, đảng viên.

Chú trọng công tác làm việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điển sai lầm, thù địch, tăng cường giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao niềm tin cẩn trọng cách mạng, nhất quyết đấu tranh làm thất bại thủ đoạn “ diễn biến tự do ”, bạo loạn lật đổ của những thế lực thù địch, nhất là trên nghành nghề dịch vụ tư tưởng, văn hoá nhằm mục đích giữ vững không thay đổi chính trị, trật tự bảo đảm an toàn xã hội ; liên tục nắm chắc diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân ’ chăm sóc chỉ huy khuynh hướng dư luân xã hội, tập trung chuyên sâu chỉ huy, dữ thế chủ động xử lý kịp thời những yếu tố, vấn đề phức tạp phát sinh .
Đội ngũ cán bộ trực tiếp tham mưu về công tác làm việc chính trị, tư tưởng của những cấp uỷ, cán bộ làm công tác làm việc giảng dạy lý luận chính trị ; mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên cộng tác viên dư luận xã hội những cấp liên tục được củng cố, kiện toàn ; năng lượng công tác làm việc có bước chuyển biến đáng kể, từng bước cung ứng việc thực thi công tác làm việc giáo dục chính trị, tư tưởng của Đảng bộ trong tình hình mới .
Bên cạnh những tác dụng đạt được, công tác làm việc giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên vẫn còn một số ít hạn chế, yếu kém, đó là :
Trước tác động xấu đi của tình hình quốc tế, của mặt trái kinh tế thị trường và những hạn chế của nền kinh tế tài chính – xã hội quốc gia, của tỉnh đã ảnh hưởng tác động đến một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân và phát sinh những biểu lộ do dự, lo ngại, quan điểm lập trường không vững vàng, có tâm trạng không tin, ảnh hưởng tác động tới tính đồng thuận của xã hội. Tư tưởng trông chờ, ỷ lại, chậm thay đổi tư duy vẫn còn sống sót trong một bộ phận cán bộ và đảng viên ở một số ít địa phận, đơn vị chức năng, tư duy mới trong sản xuất, tăng trưởng kinh tế tài chính còn hạn chế, …
Một số cấp uỷ cơ sở chưa thật sự coi trọng công tác làm việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là so với thế hệ trẻ ; chưa làm tốt việc học tập, không cho chủ trương, nghị quyết của Đảng ; phương pháp học tập, không cho còn chậm thay đổi, xuất hiện hiệu suất cao chưa cao. Một số cán bộ, đảng viên chưa tích cực, chịu khó học tập rèn luyện, chấp hành không nghiêm việc học tập lý luận chính trị. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ đảng viên xuất hiện chưa tích cực, tính chiến đấu chưa cao. Một bộ phận cán bộ tham mưu công tác làm việc chính trị, tư tưởng, cán bộ làm công tác làm việc giảng dạy lý luận chính trị năng lượng trình độ xuất hiện còn hạn chế .
Công tác kiểm tra, giám sát so với cán bộ, đảng viên về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống chưa tổng lực ; kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên chấp hành kỷ luật của Đảng xuất hiện chậm thay đổi. Các giải pháp để đấu tranh ngăn ngừa, đẩy lùi thực trạng suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên có lúc còn thiếu kịp thời, chưa nhất quyết .

Việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và dự báo tình hình có thời điểm, có mặt còn chậm, thiếu nhạy bén, thiếu chiều sâu, nên việc chỉ đạo, xử lý đạt hiệu quả chưa cao.

Nhằm thực thi có hiệu suất cao công tác làm việc tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong thời hạn tới, những cấp ủy đảng cần chăm sóc chỉ huy triển khai có hiệu suất cao 1 số ít trách nhiệm trọng tâm như sau
Một là, Cần liên tục nhận thức thâm thúy rằng công tác làm việc giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên là trách nhiệm rất là quan trọng, là nghĩa vụ và trách nhiệm của toàn Đảng, là trách nhiệm tiếp tục của cấp uỷ và của hàng loạt mạng lưới hệ thống chính trị và của mỗi một cán bộ, đảng viên. Các cấp uỷ đảng, trước hết là chiến sỹ bí thư và thủ trưởng những cơ quan phải tăng cường sự chỉ huy và quản trị công tác làm việc tư tưởng. Mọi việc thành công xuất sắc hay không thành công xuất sắc trước hết phải bắt nguồn từ nhận thức tư tưởng, tư tưởng có thấm nhuần và thống nhất thì mới hành vi đúng. Chính thế cho nên, nếu làm tốt công tác làm việc tư tưởng, tích cực chớp lấy, xử lý đúng đắn, kịp thời những yếu tố bức xúc về tư tưởng, kết nối ngặt nghèo công tác làm việc tư tưởng với những trách nhiệm tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, quốc phòng – bảo mật an ninh, thiết kế xây dựng mạng lưới hệ thống chính trị sẽ là yếu tố quyết định hành động nhằm mục đích tạo nền tảng tư tưởng vững chãi trong toàn Đảng bộ
Hai là, Tiếp tục tăng nhanh việc tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên nhằm mục đích nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, về độc lập dân tộc bản địa gắn liền với chủ nghĩa xã hội, về nền kinh tế thị trường khuynh hướng xã hội chủ nghĩa, tăng trưởng kinh tế tài chính phải gắn ngặt nghèo với tăng trưởng văn hoá và thực thi văn minh công minh xã hội trong toàn cảnh quốc gia và tỉnh nhà đang phải đối phó với những khó khăn vất vả, thử thách như lúc bấy giờ. Tăng cường không chỉ có vậy công tác làm việc giáo dục chính trị, tư tưởng làm cho chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đóng vai trò chủ yếu trong đời sống niềm tin của xã hội ; làm chuyển biến nhận thức và tạo sự thống nhất cao trong tư tưởng và hành vi của cán bộ, đảng viên. Khơi dậy truyền thống lịch sử yêu nước, yêu quê nhà, lòng tự hào, tự tôn dân tộc bản địa, tạo sự thống nhất về ý chí và hành vi trong Đảng bộ và nhân dân. Trong tuyên truyền phải có những bài viết tốt, nêu gương nhữngngười tốt, việc tốt, nhưng đặc biệt quan trọng quan trọng là phải phê phán được những việc làm sai phạm, những cán bộ, đảng viên có biểu lộ suy thoái và khủng hoảng, xấu đi, gây phiền hà, nhũng nhiễu nhân dân và doanh nghiệp ; phê phán những tư tưởng xô lệch, những thông tin sai thực sự. Đề cao vai trò và nghĩa vụ và trách nhiệm của những cơ quan thông tin đại chúng, bảo vệ thông tin khách quan, trung thực, đúng khuynh hướng. Đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức triển khai không cho, học tập những thông tư, nghị quyết của Đảng, pháp lý của Nhà nước theo hướng thiết thực, hiệu suất cao, tương thích với từng đối tượng người dùng ; đa dạng hoá hình thức giáo dục lý luận chính trị trong Đảng và trong xã hội. Tập trung tuyên truyền sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước ; tăng nhanh việc điều tra và nghiên cứu, không cho, tổ chức triển khai triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII sắp tới và nghị quyết đại hội Đảng bộ những cấp ; những nghị quyết, thông tư của Trung ương, tạo chuyển biến tích cực trong việc tổ chức triển khai thực thi Nghị quyết .
Ba là, Tăng cường công tác làm việc giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ ; nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của tổ chức triển khai đảng và đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, pháp lý của Nhà nước, Quy định những điều đảng viên không được làm, Quy định nghĩa vụ và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt những cấp ; phát huy vai trò của chi bộ trong quản trị, giáo dục đảng viên. Chú trọng công tác làm việc giáo dục chính trị, tư tưởng trong mạng lưới hệ thống chính trị, trong trường học và trong nhân dân. Chi bộ, tổ chức triển khai cơ sở đảng phải tăng cường công tác làm việc quản trị, kiểm tra việc thực thi trách nhiệm của đảng viên và pháp luật của Đảng, pháp lý của Nhà nước so với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Thực hiện tráng lệ chính sách tự phê bình và phê bình ; phát huy vai trò giám sát, góp quan điểm nhận xét của Mặt trận và những tổ chức triển khai đoàn thể nhân dân về phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên .
Bốn là, Tiếp tục chỉ huy thực thi có hiệu suất cao Chỉ thị số 05 – CT / TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh, đưa nội dung học tập vào hoạt động và sinh hoạt đảng bộ, chi bộ một cách tiếp tục. Nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên trì, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng ; kiến thiết xây dựng phong thái thao tác khoa học, phát minh sáng tạo, gắn lý luận với thực tiễn, nói song song với làm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên ; tu dưỡng lòng yêu nước, yêu nhân dân ; tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức cách mạng, tạo sự đoàn kết nhất trí trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân ; ngăn ngừa, đẩy lùi sự suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên .
Năm là, Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả mạng lưới hệ thống chính trị trong công tác làm việc giáo dục chính trị, tư tưởng. Tăng cường kiểm tra, giám sát Quy định về những điều đảng viên không được làm, thực thi trang nghiêm lao lý về nêu gương và liên tục tăng nhanh thực thi có hiệu suất cao Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XII ) về tăng cường thiết kế xây dựng, chỉnh đốn Đảng ; ngăn ngừa, đẩy lùi sự suy thoái và khủng hoảng, triển khai tốt nhóm giải pháp về công tác làm việc chính trị tư tưởng ; chú trọng nêu gương người tốt, việc tốt, lấy tác nhân tích cực để đẩy lùi xấu đi ; đồng thời phê phán, đấu tranh với những bộc lộ sa sút về chính trị tư tưởng, vô trách nhiệm, vi phạm những chuẩn mực đạo đức, lối sống. Chủ động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phòng, chống có hiệu suất cao cuộc đấu tranh “ Diễn biến tự do ”, làm thất bại thủ đoạn bạo loạn lật đổ của những thế lực thù địch ; nhất quyết đấu tranh, phê phán những quan điểm xô lệch, sai lầm trên nghành tư tưởng, văn hóa truyền thống ; ngăn ngừa có hiệu suất cao việc tận dụng để chống phá đảng, nhà nước. Xây dựng cỗ máy tham mưu về công tác làm việc chính trị, tư tưởng bảo vệ đủ số lượng, chất lượng, phân phối nhu yếu trách nhiệm trong tình hình mới. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu suất cao công tác làm việc huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng lý luận chính trị ở Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm chính trị những huyện, thành phố. Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng lý luận chính trị. Coi trọng công tác làm việc huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, giảng viên kiêm chức ; kiến thiết xây dựng đội ngũ giáo viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và trí tuệ ngang tầm trách nhiệm nhằm mục đích phân phối nhu yếu của thời kỳ mới .

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày truyền thồng ngành Tuyên giáo của Đảng, xin trân trọng cám ơn sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực tỉnh ủy, sự phối hợp có hiệu quả các các Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng, của các ngành các cấp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo các cấp. Xin được gửi tới đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công!

Nông Văn Thảm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Rate this post